Rodinný dom Orovnica – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

61470 €

Číslo dražby: 192019/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Žarnovica

Mesto: Orovnica

Katastrálne územie: Orovnica


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 18.02.2020

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 29.01.2020 10:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 12.02.2020 10:30 hod.

Miesto obhliadky: Orovnica 111

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 68300 €

Dražobná zábezpeka: 6000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Orovnica, okres: Žarnovica, katastrálnom území: Orovnica, evidované Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 553 a to:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
– parcelné číslo 239/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 703 m2
– parcelné číslo 240, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2
– parcelné číslo 241/1, záhrada o výmere 447 m2
STAVBY
– Rodinný dom súpisné číslo 111, postavený na parcele KN-C 239/1
– Garáž bez súpisného čísla, postavená na parcele KN-C 240
Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam, nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 154/2019 zo dňa 21.10.2019, vypracoval znalec Ing. Štefan Pastierovič, znalec v odbore stavebníctvo
/ďalej len „predmet dražby“/

 

Predmet dražby:
Rodinný dom č.súp. 111 na p.č. 239/1 je urovaný rodinný dom, JKSO 803.6, ktorý má jedno čiastočné podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie. Pôvodný dom bol postavený v roku 1971, prístavba a nadstavba podkrovia domu sú realizované postupne v zmysle vydaného stavebného povolenia z roku 2005, zatiaľ neboli skolaudované.
Dispozične sa v suteréne nachádza chodba, kuchyňa a izba, suterén je prístupný samostatným vchodom z dvora domu. V prízemí sú chodba so schodiskom, chodba, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a špajza. V podkroví sú chodba so schodiskom štyri izby a zatiaľ nezariadená kúpeľňa a kuchynský kút.
Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1 – 2 m so zvislou izoláciou, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie suterénu sú z monolitického železobetónu hrúbky 50 cm, nadzemné podlažia sú murované zo zmiešaných murív, prevažujúcim materiálom sú pórobetónové tvárnice v hrúbke obvodových murív 30-40 cm, dom bol v roku 2015 dodatočne zateplený, fasáda je zatiaľ bez povrchových malieb. Stropy nad suterénom a prízemím sú železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad podkrovím drevené trámové s rovnými podhľadmi, deliace konštrukcie sú murované, strecha je sedlová s malými polvalbami a strešným vikierom, krytina škridlová pálená typu TONDACH, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú silikátové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké. Okná sú vymenené za plastové /v roku 2006/, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené, v podkroví dyhované. Podlahy v suterénnom podlaží sú betónové s cementovým poterom a PVC povrchmi, v obytných miestnostiach prízemia a podkrovia plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, plávajúce podlahy sú aj na chodbe a v kuchyni prízemia, v chodbe podkrovie a v kúpeľni prízemia sú keramické dlažby. Vykurovanie je riešené ako lokálne, elektrickými konvektormi, na ohrev TÚV slúži zásobníkový elektrický ohrievač /bojler/ a malý prietokový ohrievač v suteréne domu. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, prípojku plynu dom nemá.
Zo zariaďovacích predmetov sa v suteréne nachádza sporák na tuhé palivo a smaltovaný drez s obyčajnou batériou a prietokovým ohrievačom TÚV. V kuchyni prízemia je rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 4,40 bm s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou a digestorom, za linkou sú keramické obklady stien. V kúpeľni prízemia je rohová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, sprchový kút, umývadlo, WC a elektrický bojler, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť domu na 100 rokov, vek pôvodnej časti domu od roku 1971 a vek prístavby a nadstavby od roku 2011.

Garáž na parc.č. 240 má jedno nadzemné podlažie, plochú strechu, nie je podpivničená. Dispozične sa v budova nachádzajú garáž, sklad náradia a sklad ovocia a zeleniny. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové, zvislé konštrukcie z pórobetónových tvárnic, strop železobetónový monolitický, strecha plochá, s miernym pultovým spádom, krytina živičná z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky nie sú vyhotovené, vnútorné sú vápenné hladké, podlahy betónové s cementovým poterom, garážové vráta plechové otváravé, okná zo sklobetónu, dvere drevené rámové s výplňou. Stavba má elektroinštalačné rozvody, ostatné vybavenie nemá. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek stavby od roku 1980 a životnosť na 70 rokov.

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam, nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 154/2019 zo dňa 21.10.2019, vypracoval znalec Ing. Štefan Pastierovič, znalec v odbore stavebníctvo, ako aj parcely KN-C 239/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 703 m2, KN-C parcelné číslo 240, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 a KN-C parcelné číslo 241/1, záhrada o výmere 447 m2.