Pozemky k.ú. Jablonové – VYDRAŽENÉ

Informácie Dokumenty

Vyvolávacia cena:

7987,57 €

Číslo dražby: 142021


Kraj: Bratislavský

Okres: Malacky

Mesto: Jablonové

Katastrálne územie: Jablonové

Úžitková plocha: 15570,09 m2


Adresa dražby: Zasadacia miestnosť v Hoteli a Ubytovni PRIM, nachádzajúca sa na 1. poschodí hotela na ulici: Stará Vajnorská 37

Dátum konania dražby: 30.08.2021

Čas konania dražby: 12:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 16.08.2021 12:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 23.08.2021 12:00 hod.

Miesto obhliadky: Pred obecným úradom Jablonové GPS: 48°20'51.2"N 17°05'57.7"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 7987,57 €

Dražobná zábezpeka: 2000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, okres: Malacky, obec: Jablonové, katastrálnom území: Jablonové zapísané na:

List vlastníctva PARCELY registra Parcelné číslo Výmera Druh pozemku Spolu-vlastnícky podiel
1617 E 2913 1134169 lesný pozemok 8/1131
E 4489 120585 lesný pozemok 8/1131
E 4495/1 5402 lesný pozemok 8/1131
1002 C 12728/4 105 orná pôda 10/1476
C 12912/4 1185 lesný pozemok 10/1476
E 1082/1 180 orná pôda 10/1476
E 1686/1 385634 trvalý trávny porast 10/1476
E 1686/2 41725 lesný pozemok 10/1476
E 1686/101 393 vodná plocha 10/1476
E 1686/102 570 trvalý trávny porast 10/1476
E 1686/103 993 vodná plocha 10/1476
E 1733/1 4423 trvalý trávny porast 10/1476
E 1733/2 44 vodná plocha 10/1476
E 1734 906 lesný pozemok 10/1476
E 1746 237 lesný pozemok 10/1476
E 1786/1 702 lesný pozemok 10/1476
E 1786/2 229 lesný pozemok 10/1476
E 1786/3 1346 lesný pozemok 10/1476
E 1786/4 1082 lesný pozemok 10/1476
E 1786/5 66 lesný pozemok 10/1476
E 1786/6 269 lesný pozemok 10/1476
E 1786/7 432 lesný pozemok 10/1476
E 1855/1 150 vodná plocha 10/1476
E 1855/2 132 zastavaná plocha a nádvorie 10/1476
E 1855/3 35 zastavaná plocha a nádvorie 10/1476
E 1861/1 168 zastavaná plocha a nádvorie 10/1476
E 1861/2 605 vodná plocha 10/1476
E 1861/3 867 zastavaná plocha a nádvorie 10/1476
E 1861/4 4 vodná plocha 10/1476
E 1861/5 392 vodná plocha 10/1476
E 1862/1 5 zastavaná plocha a nádvorie 10/1476
E 1862/2 14 zastavaná plocha a nádvorie 10/1476
E 1862/3 240 zastavaná plocha a nádvorie 10/1476
E 1862/4 363 zastavaná plocha a nádvorie 10/1476
E 1862/5 2838 vodná plocha 10/1476
E 2681 1309 lesný pozemok 10/1476
E 2717 1982 trvalý trávny porast 10/1476
E 2912/1 514925 trvalý trávny porast 10/1476
E 2912/2 29 trvalý trávny porast 10/1476
E 4862/1 602 vodná plocha 10/1476
E 4862/2 71 trvalý trávny porast 10/1476
E 5050/1 11745 lesný pozemok 10/1476
E 5050/2 51 trvalý trávny porast 10/1476
E 5050/3 460 trvalý trávny porast 10/1476
E 5050/4 4994 trvalý trávny porast 10/1476

/ďalej len „predmet dražby“/

K znaleckému posudku 12/2021 boli za podklad pre výpočet brané predložené doklady objednávateľom a údaje zo zistených podkladov znalca s porovnaním na dostupný program starostlivosti o les ďalej len „PSL“. Vzhľadom k tomu, že požiadavka objednávateľa je stanovenie všeobecnej hodnoty lesnej nehnuteľnosti ktorú vlastní povinná osoba uvedený v predmetných listoch vlastníctva v príslušnom podiele ktorú vedie Okresný úrad Malacky, Katastrálny odbor v katastrálnom území Jablonové v predmetných listoch vlastníctva č. 750, 758, 1002, 1617, 2628, 2721 v registri C KN a (E KN) ktoré samostatné taxačné charakteristiky neobsahujú, preto bolo potrebné vykonať identifikáciu parciel na JPRL – jednotky priestorového rozdelenia lesa – dielce ktoré ich majú stanovené v aktuálnom PSL. Pri výpočte preto znalec vychádzal zo stavu aktuálneho programu starostlivosti o les – PSL na začiatku jeho platnosti bez zohľadnenia vykonaných predpisov PSL na úseku úmyselnej rubnej ťažby a prírastku. Jedná v podstate o lesné pozemky ohraničeného lesného komplexu s hospodárením podľa zákona o lesoch. Kalkulácia výpočtu zohľadňuje preto i túto skutočnosť a počíta sa z hodnoty predmetného pozemku a porastu na ňom, čo je charakterizované taxačnou charakteristikou príslušného dielca na ktorom sa dané parcely vyskytujú. V prípade, že sa parcely nachádzajú vo viacerých JPRL taxačné charakteristiky sú stanovené podľa výmery nachádzajúcej sa v príslušnej JPRL, toto bolo zohľadnené a aplikované i pri tomto výpočte vyhláškovej všeobecnej hodnoty predmetného pozemku s lesným porastom a výpočet bol vykonaný priamo na jednotlivé parcely vyskytujúce sa v príslušnej JPRL- dielci, ktoré sa v podstate nachádzajú v samostatnom komplexe, jedného obhospodarovateľa lesa pre ktorého je vyhotovený i výpis z PSL, LHC Lozorno ktoré tvoria prílohu tohto posudku. Hranice jednotlivých okrajových parciel sú v podstate totožné s vonkajšou okrajovou hranicou JPRL – dielcov, čo uľahčilo samotnú identifikáciu predmetného majetku ako časti LC Lozorno a na časti i VLM Bažantnica.

Výpočet bol preto vykonaný podľa jednotlivých JPRL s identifikáciou na parcely registra C KN (E KN) ktoré sú vedené v predmetných listoch vlastníctva č. 750, 758, 1002, 1617, 2628, 2721, k. ú. Jablonové okres Malacky. Taxačné charakteristiky jednotlivých JPRL sú prevzaté priamo z výpisu PSL pre obhospodarovateľa. Približovacia vzdialenosť bola prevzatá priamo z PSL a odvozná vzdialenosť bola určená na základe možnosti nakladania drevnej hmoty do vagónov, pretože obhospodarovateľ nemá vlastný expedičný sklad a dopravu rieši podľa konkrétnych prípadov pričom prevažne využíva kamiónovú dopravu na miesto určenia, čo bolo zohľadnené i v danom prípade a vzdialenosť preto bola určená z LGisu na 9 km.

Výpočet je vykonaný za pomoci výpočtovej techniky, programu Hypo 18, čo zabezpečuje i presnosť výpočtu.

Pozemok parc. č. 12728/4 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 12728/4 je zaradený do skupiny BPEJ 0280682 – 9. skupiny kvality, kambizeme (typ) na horninách kryštalinika, na výrazných svahoch: 12 – 25° stredne ťažké až ľahké.

Pozemok parc. č. 1082/1 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 1082/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121021 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 1686/1 je hodnotený v časti vo výmere 336731 m2. Zvyšok výmery je pôvodný priemyselný areál. Je zlúčený v časti vo výmere 69800 m2 do pozemku LPIS VO Záhorie č. 0801/1, KODKD 570125801/1, v časti vo výmere 13300 m2 do pozemku LPIS VO Záhorie č. 0802/1, KODKD 570125802/1 a v časti vo výmere 6200 m2 do pozemku LPIS VO Záhorie č. 0803/1, KODKD 570125803/1, zvyšok pozemku nie je v systéme LPIS. Pozemok parc. č. 1686/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0160211 – 6. skupiny kvality, kambizeme typické kyslé a kambizeme dystrické (veľmi kyslé) na zvetralinách hornín kryštalinika, stredne ťažké až ľahké. Pozemok reg. E-KN parc. č. 1686/1 je vedený na liste vlastníctva č. 1002 ako trvalý trávny porast.

Predmetom ohodnotenia je časť výmery tohto pozemku, ktorá zodpovedá výmere pozemkov reg. C-KN p.č. 461, 462, 463, 464, 465/12, 466 pod touto parcelou, 1600+646+661+234+45207+555 = 48903 m2.

Pozemky sa nachádzajú vo východnej časti mimo zastavaného územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové, v areály bývalého družstva, vzdialené od zástavby.

Pozemky sú voľne prístupné po nespevnenej miestnej komunikácii, čiastočne oplotené, obklopené sú poľnohospodárskymi a lesnými pozemkami. V súčasnosti je pozemok nevyužívaný, nachádzajú sa na nich pozostatky hospodárskych stavieb a sú zarastené náletovými drevinami. Konfigurácia pozemku je mierne svahovitá.

Pozemky sú situované v obci Jablonové, v ktorej je občianska vybavenosť obecný úrad, zdravotné stredisko, pošta, základná škola, materská škola, obchodná sieť. Prístupná je medzimestská autobusová doprava. V rámci zastavaného územia obce sú vybudované inžinierske siete voda, elektriky, plyn a čiastočne kanalizácia.

Pozemok parc. č. 1686/101 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 1686/101 je zaradený do skupiny BPEJ 0160211 – 6. skupiny kvality, kambizeme typické kyslé a kambizeme dystrické (veľmi kyslé) na zvetralinách hornín kryštalinika, stredne ťažké až ľahké.

Pozemok parc. č. 1686/102 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 1686/102 je zaradený do skupiny BPEJ 0160211 – 6. skupiny kvality, kambizeme typické kyslé a kambizeme dystrické (veľmi kyslé) na zvetralinách hornín kryštalinika, stredne ťažké až ľahké.

Pozemok parc. č. 1686/103 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 1686/103 je zaradený do skupiny BPEJ 0160211 – 6. skupiny kvality, kambizeme typické kyslé a kambizeme dystrické (veľmi kyslé) na zvetralinách hornín kryštalinika, stredne ťažké až ľahké.

Pozemok parc. č. 1733/1 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 1733/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0160211 – 6. skupiny kvality, kambizeme typické kyslé a kambizeme dystrické (veľmi kyslé) na zvetralinách hornín kryštalinika, stredne ťažké až ľahké.

„Pozemky reg. E-KN parc. č. 1733/2, 1734, 1746, 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1786/4, 1786/5, 1786/6, 1786/7, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1861/1, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 1861/5, 1862/1, 1862/2, 1862/3, 1862/4, 1862/5, 2912/2 sú vedené na liste vlastníctva č. 1002 ako trvalý trávny porast, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a lesné pozemky. Pozemky sa nachádzajú vo východnej časti, z prevažnej časti v zastavanom a čiastočne mimo zastavaného územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové.

Pozemky sú prevažne voľne prístupné po spevnenej miestnej komunikácii. Prechádzajú priamo v uličnej zástavbe. Pozemky prechádzajú prevažne cez miestnu komunikáciu, chodníky, vodný tok, rigol, čiastočne zasahujú aj do dvorov rod. domov a z časti tvoria zelené plochy a sú zarastené náletovými drevinami. Konfigurácia pozemku je rovinatá.“

Pozemok parc. č. 2717 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 2717 je zaradený do skupiny BPEJ 0280682 – 9. skupiny kvality, kambizeme (typ) na horninách kryštalinika, na výrazných svahoch: 12 – 25° stredne ťažké až ľahké.

Pozemok parc. č. 4862/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1 a pozemok parc. č. 4862/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4862/2 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 4862/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 5050/2 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/2, KODKD 573125701/2 a pozemok parc. č. 5050/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0159211 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 5050/3 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/2, KODKD 573125701/2 a pozemok parc. č. 5050/3 je zaradený do skupiny BPEJ 0159211 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 5050/4 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/2, KODKD 573125701/2 a pozemok parc. č. 5050/4 je zaradený do skupiny BPEJ 0159211 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.