Rekreačné zariadenie Biele Vody Hriňová – 5. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 212019/5


Kraj: Banskobystrický

Okres: Detva

Mesto: Hriňová

Katastrálne územie: Hriňová

Úžitková plocha: 11984 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

 

Miesto obhliadky: Hriňová - časť Biele Vody, areál rekreačného strediska GPS: 48°37'34.0"N 19°37'12.7"E

Kolo dražby: 5

Znalecké ocenenie: 700 453,33 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 1 500 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľného a hnuteľného majetku v areáli Lyžiarskeho strediska Biele Vody v obci Hriňová pozostávajúci z:

Nehnuteľnosti

I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Hriňovej, okres Detva, katastrálnom území Hriňová, evidované Okresným úradom Detva, katastrálny odbor na liste vlastníctva:

a) číslo 6268 ako:
Pozemky
– parcelné číslo KN-C 14960/1, orná pôda o výmere 1189 m2
– parcelné číslo KN-C 14960/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 309 m2
– parcelné číslo KN-C 14960/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2
– parcelné číslo KN-C 14963/1, ostatná plocha o výmere 434 m2
– parcelné číslo KN-C 14963/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2
– parcelné číslo KN-C 14963/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2
– parcelné číslo KN-C 14963/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 180 m2
– parcelné číslo KN-C 14968, trvalý trávny porast o výmere 59 m2
– parcelné číslo KN-C 14969/1, trvalý trávny porast o výmere 7999 m2

Stavby
– HOTEL BIELE VODY, súpisné číslo 2851, postavený na parcele KN-C 14960/ 9
– HOTEL BIELE VODY, súpisné číslo 2851, postavený na parcele KN-C 14963/ 2
– KOTOLŇA NA SPAĽ. BIOMASY A SKLAD PALIVA, súpisné číslo 2852, postavená na parcele KN-C 14963/ 3

b) číslo 9253 ako:
Pozemky
– parcelné číslo KN-C 14960/ 2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1399 m2
– parcelné číslo KN-C 14960/ 6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42m2
– parcelné číslo KN-C 14960/ 8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2

Stavby
– rekreačné zariadenie, súpisné číslo 1145, postavené na parcele KN-C 14960/ 8

Súčasťou predmetu dražby je príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.a, I.b), nezapísané na liste vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 109/2019 zo dňa 15.7.2019, vyhotovil Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, znalec z odboru stavebníctvo. (Drobné stavby: Lyžiareň č.1, Lyžiareň č.2, Lyžiareň č.3, Vonkajšie úpravy: Vodovodná prípojka pre chaty 1,2,3 , Vodovodná prípojka pre kotolňu, Kanalizácia z chát 1,2,3, Žumpa pre chaty 1,2,3, Kanalizácia z hotela, Revízna kanalizačná šachta, Žumpa pre hotel a prístavbu hotela, Elektrická NN prípojka, Prípojka plynu zo zásobníkov, Spevnená plocha pre zásobníky plynu, Teplovodné rozvody z kotolne, Teplovodná prípojka k hotelu, Spevnené plochy vjazdu a parkoviska, Spevnené plochy dláždené, Elektrická prípojka a NN rozvody lyžiarskeho svahu, Vonkajšie schody, Záhradné lavice, Záhradné stoly)
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Nehnuteľnosti nezapísané na liste vlastníctva
Stavby
Nedokončená stavba Priehrada – vodná stavba „ Hriňová – Biele vody – akumulácia vody pre zasnežovanie, stavebné objekty SO 01 – Hrádza , SO 02 – Dnový výpust, SO 03 – Bezpečnostný priepad, SO 04 – Úprava koryta Budáčovho jarku v nádrži,
SO 05-Úprava Budáčovho jarku pod VD, SO 06 – Úprava terénu v nádrži, SO 07 – Prehrádzka na zachytenie splavenín, SO 08 Prívod vody k zasnežovaciemu zariadeniu, k.ú. Hriňová, KN-C parc.č. 14971/29, parc.č. 14971/30, parc.č. 14971/31, podľa GP 38381/2004 z 14.12.2004, overeného pod č. 416/04, určené na vyňatie z PPF a LPF

Súčasťou predmetu dražby je príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (II.), nezapísané na liste vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 6/2019 zo dňa 18.7.2019, vyhotovila Ing. Mária Harachová, Starohorská 43, 974 11 Banská Bystrica, znalec z odboru stavebníctvo.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

III. Hnuteľné veci
– Technológia – zasnežovanie Typ: G-8 s príslušenstvom, Výrobca: B-ROLL, s.r.o. Poprad, Výrobné číslo: 11-04, Príslušenstvo: zasnežovacie delo, rozvodná skriňa typ RM v.č. 455/24, kompresory 2 ks typ 2JVK75 v.č. 434 a 120, stojan typ Goral IV v.č. 1204, zasnežovacie tyče 2 ks, typ D65, Miesto umiestnenia: Hriňová, časť Biele Vody
– zasnežovacie delo I, rok výroby 2006, výr.č.1106
– zasnežovacie delo II, rok výroby 2007, výr. č. 0807
– vodovod (vodovodný rozvod), úpravňa vody, rezervoár 2. 7 20
– Technologické zariadenie kotolne – Typ: ATMOS DC50S s príslušenstvom, Výrobca: MONT-Real s.r.o. Poltár, Výrobné číslo: 95463, 95447, 95462, Inventárne číslo: nezistené, Miesto umiestnenia: Hriňová, časť Biele Vody
– Lyžiarsky vlek Typ: TATRAPOMA H 130, Výrobca: Tatrapoma Kežmarok, Výrobné číslo: 83433, Miesto umestnenia: Hriňová, časť Biele Vody
– Lyžiarsky vlek Typ: TATRAPOMA S, Výrobca: Tatrapoma Kežmarok, Výrobné číslo: nezistené, Miesto umiestnenia: Hriňová, časť Biele Vody
– Snežné pásové vozidlo Typ: PB 42.280D(W) s príslušenstvom ,Výrobné číslo: WKK 814.0000.10.11531, Motor: 6CTA8.3-45076812, Príslušenstvo: hliníkové pásy 1650 mm, predná AWB radlica 4,4 m, snehová fréza SF 2000 4,2 m, vývod pre čelnú frézu, Miesto umiestnenia: Hriňová, časť Biele Vody
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012001-2012012 Dvojposteľ komplet – 12 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012013-2012026 Jednoposteľ komplet – 14 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012027-2012050 Jednoposteľ s prístelkom, komp. – 24 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012051-2012062 Skriňa trojdverova atyp – 12 ks
– Súbor hnuteľných vecí -Inv. č. 2012063-2012076 Skriňa dvojdverová atyp – 14 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012077-2012138 Nočný stolík – 62 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012139-2012164 Vešiakový panel – 26 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012165-2012202 Garniža – 38 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012203-2012252 Polica nad posteľ – 50 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012253-2012278 Skrinka do kúpelne + svetlo – 26 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012279-2012340 Nočná lampa EGLO CHIP 2 – 62 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012341-2012356 Jedálenský stôl – 16 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012357-2012358 Rohová sedačka Marlen – 2 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012359-2012408 Kongresový stôl – 50 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012409-2012508 Kongresová stolička – 100 ks
– Súbor hnuteľných vecí – Inv. č. 2012509-2012572 Jedálenská stolička – 64 ks
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
/ďalej len „predmet dražby“/

 

Nehnuteľnosti:

 

I.

Hotel Biele Vody č.súp. 2851 na p.č. 14960/9, 14963/2

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva ako Hotel Biele Vody č.súp. 2851 na parc.č. 14960/9 a 14963/2 v k.ú. Hriňová je svojim účelom rekreačné zariadenie na hromadnú rekreáciu, stavba bola daná do užívania v roku 2007.

Dispozične má stavba jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú prevažne skladové a technickoprevádzkové miestnosti, je tu stredová chodba, sociálne zariadenia, práčovňa, sušiareň, herne, lyžiareň. V nadzemných podlažiach sú ubytovacie priestory, každé podlažie má stredovú chodbu a 13 izieb so sociálnymi zariadeniami.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu z tehlových murív v priemernej hrúbke 40 – 50 cm. Základy stavby sú betónové pásové, podzemné podlažia je osadené v priemernej hĺbke do 2,00 m so zvislou izoláciou, deliace konštrukcie murované, stropy železobetónové monolitické, nad poschodím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy tvoria drevené obklady, vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach keramické obklady. Podlahy sú z rôznych povrchov, keramické dlažby, veľkoplošné laminátové parkety, textilné povrchy. Okná sú drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené otváravé. Objekt je napojený na elektroinštaláciu z verejnej siete, vodu z miestneho zdroja, kanalizáciu do žumpy, je vykurovaný, zdrojom je areálová kotolňa na biomasu a oceľové panelové radiátory. Vnútorné zariaďovacie predmety v sociálnych miestnostiach sú v štandardnom vyhotovení, keramické umývadlá, WC COMBI, sprchové kúty, pákové nerezové batérie. V súčasnom období sa nehnuteľnosť nevyužíva.

Pri výpočte opotrebenia lineárnou metódou vychádzal znalec z veku stavby od roku 2007, životnosť vzhľadom na vek a zistený stavebnotechnický stav stanovil na 80 rokov. 

 

Kotolňa na spaľovanie biomasy a sklad paliva č.súp. 2852 na p.č.14963/3

 

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva ako Kotolňa na spaľovanie biomasy a sklad paliva č.súp. 2852 na parc.č. 14963/3 v k.ú. Hriňová, je svojim účelom areálová kotolňa s pristavaným skladom paliva, podľa predloženého podkladu bola stavba daná do užívania /skúšobnej prevádzky/ v roku 2004.

Dispozične má stavba v časti skladu jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie, vlastná kotolňa má dve nadzemné podlažia.

Konštrukčne ide o murovanú /pórobetónové tvárnice/ stavbu kotolne a pristavaný sklad z oceľovou skeletovou nosnou konštrukciou, v suteréne s doplneným tehlovým obvodovým múrom na pozdĺžnych stranách objektu. Základy stavby sú betónové pásové a pätkové, stropy železobetónové monolitické, strecha je sedlová, krytina z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovená, strecha má bleskozvod. Vonkajšie povrchy nie sú vyhotovené, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy sú betónové, s cementovým poterom. Kotolňa slúži ako centrálny areálový zdroj vykurovania a teplej vody, z objektu sú vybudované podzemné teplovodné kanály do jednotlivých objektov.

Pri výpočte opotrebenia lineárnou metódou vychádzal znalec z veku stavby od roku 2004, životnosť vzhľadom na vek a zistený stavebnotechnický stav stanovil na 80 rokov. 

 

Rekreačné zariadenie č.súp. 1145 na p.č. 14960/2, 14960/8

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva ako Rekreačné zariadenie č.súp. 1145 na parc.č. 14960/8 v k.ú. Hriňová, svojim účelom je to zariadenie na hromadnú rekreáciu. Uvedený zápis na liste vlastníctva je nesprávny, pretože na parc.č. 14960/8 sa nachádza len prístavba jedálne postavená v roku 2005, pôvodná stavba je na parc.č. 14960/2. Pôvodná stavba /vtedy miestnej školy/ bola daná do užívania v roku 1935, cca v roku 1978 bola stavba zrekonštruované na rekreačné zariadenie a zároveň boli v areáli pristavané ďalšie dve chaty, t.j. Chata č.2 na parc.č. 14960/2 a Chata č.3 na parc.č. 14960/6, 14960/10, tieto dve stavby bez súp.č. nie sú zapísané na liste vlastníctva.

Dispozične má hodnotená stavba rekreačného zariadenia jedno čiastočné podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie. V podzemnom podlaží je jedna miestnosť pivnice, v prízemí sú vstup, schodisko, výčap, jedálne, kuchyňa, v podkrovnom podlaží sú chodba a ubytovacie izby.

Konštrukčne ide o drevenú zrubovú stavbu v hrúbke obvodových stien nad 20 cm, základy sú betónové pásové, deliace konštrukcie sú murované, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy tvoria drevené obklady, vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach keramické obklady. Podlahy sú z rôznych povrchov, keramické dlažby, povlakové PVC, textilné povrchy. Okná sú drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené otváravé. Objekt je napojený na elektroinštaláciu z verejnej siete, vodu z miestneho zdroja, kanalizáciu do žumpy, je vykurovaný, zdrojom je areálová kotolňa na biomasu a oceľové panelové radiátory. Vnútorné zariaďovacie predmety v kuchyni aj v sociálnych miestnostiach sú v štandardnom vyhotovení, kuchynské sporáky elektrické, plynová varná doska na propán-butánovú bombu, drezy nerezové, keramické umývadlá, WC COMBI, sprchové kúty, pákové nerezové batérie. V súčasnom období sa nehnuteľnosť nevyužíva.

Pri výpočte opotrebenia lineárnou metódou vychádzal znalec z veku stavby od roku 1935, vek prístavby od roku 2005, životnosť vzhľadom na vek a zistený stavebnotechnický stav stanovil na 110 rokov. 

 

POPIS PRÍSTAVBY Z ROKU 2005

Jednopodlažná prístavba jedálne na parc.č. 14960/8 bola k pôvodnému rekreačnému zariadeniu, ktoré je na  parc.č. 14960/2 /na LV je nesprávny zápis parcely pod stavbou pôvodného rekreačného zariadenia/ pristavaná v roku 2005, stavba má jedno nadzemné podlažie, pultovú strechu, plechovú krytinu, fasáda je s drevenými obkladmi.

 

Chata č.2 bez č.súp. na p.č. 14960/2

 

Nehnuteľnosť s názvom Chata č.2 leží na parc.č. 14960/2, nemá pridelené súpisné číslo a nie je zapísaná na liste vlastníctva. Svojim účelom ide o budovu na hromadnú rekreáciu. Podľa zistení pri miestnom šetrení a podľa predchádzajúcich znaleckých dokazovaní bola stavba postavená v roku 1978, písomný doklad o veku stavby znalcovi nebol predložený.

Dispozične má hodnotená stavba jedno podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie. V podzemnom podlaží sú chodba, sauna, odpočiváreň, WC, sprcha, v prízemí budovy sú vstupná veranda, chodba so schodiskom, dve izby a sociálne zariadenia, v podkroví sú chodba a tri izby.

Konštrukčne ide o drevenú zrubovú stavbu v hrúbke obvodových stien nad 20 cm, základy sú betónové pásové, deliace konštrukcie sú murované, alebo montované drevené, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha sedlová krížová, nad jednou bočnou stranou pultová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú                                                      z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy tvoria drevené obklady, vnútorné povrchy tvoria maľby na drevených konštrukciách, vápenné hladké omietky alebo keramické obklady. Podlahy sú z rôznych povrchov, keramické dlažby, povlakové PVC, textilné povrchy. Okná sú drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené otváravé. Objekt je napojený na elektroinštaláciu z verejnej siete, vodu z miestneho zdroja, kanalizáciu do žumpy, je vykurovaný, zdrojom je areálová kotolňa na biomasu a oceľové panelové radiátory. Vnútorné zariaďovacie predmety                                   v sociálnych miestnostiach sú v štandardnom vyhotovení. V súčasnom období sa nehnuteľnosť nevyužíva.

Pri výpočte opotrebenia lineárnou metódou vychádzal znalec z veku stavby od roku 1978, životnosť vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu stanovil na 70 rokov.

 

Chata č.3 bez č.súp. na p.č. 14960/6, 14960/10

 

Nehnuteľnosť s názvom Chata č.3 leží na parc.č. 14960/6 a 14960/10, nemá pridelené súpisné číslo a nie je zapísaná na liste vlastníctva. Svojim účelom ide o budovu na hromadnú rekreáciu. Podľa zistení pri miestnom šetrení a podľa predchádzajúcich znaleckých dokazovaní bola stavba postavená v roku 1978, písomný doklad o veku stavby znalcovi nebol predložený.

Dispozične má hodnotená stavba jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, v prízemí budovy sú vstupná chodba so schodiskom, tri izby a sociálne zariadenia, v podkroví sú chodba so schodiskom, štyri izby a dve kúpeľne.

Konštrukčne ide o drevenú zrubovú stavbu v hrúbke obvodových stien nad 20 cm, základy sú betónové pásové, deliace konštrukcie sú murované, alebo montované drevené, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy tvoria drevené obklady, vnútorné povrchy maľby na drevených konštrukciách, vápenné hladké omietky alebo keramické obklady. Podlahy sú z rôznych povrchov, keramické dlažby, povlakové PVC, textilné povrchy. Okná sú drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené otváravé. Objekt je napojený na elektroinštaláciu z verejnej siete, vodu z miestneho zdroja, kanalizáciu do žumpy, je vykurovaný, zdrojom je areálová kotolňa na biomasu a oceľové panelové radiátory. Vnútorné zariaďovacie predmety v sociálnych miestnostiach sú v štandardnom vyhotovení. V súčasnom období sa nehnuteľnosť nevyužíva.

Pri výpočte opotrebenia lineárnou metódou vychádzal znalec z veku stavby od roku 1978, životnosť vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu stanovil na 70 rokov.

 

Lyžiareň č.1

 

Lyžiareň č. 1 je drobné jednopodlažná drevená stavba, základy sú betónové, zvislé konštrukcie z jednostranne obitých drevených stĺpikových konštrukcií, na pultovej streche je plechová krytina, stavba nemá žiadne vnútorné vybavenie, využíva sa ako sklad. K drobným stavbám lyžiarní neboli znalcovi predložené žiadne technické podklady, ani doklady o ich veku.

 

Lyžiareň č.2

 

Lyžiareň č. 2 je drobné jednopodlažná drevená stavba, základy sú betónové, zvislé konštrukcie z jednostranne obitých drevených stĺpikových konštrukcií, na pultovej streche je plechová krytina, dvere sú drevené otváravé, podlaha drevená, stavba nemá žiadne vnútorné vybavenie, využíva sa ako sklad.

 

Lyžiareň č.3

 

Lyžiareň č. 3 je drobné jednopodlažná drevená stavba, základy sú betónové, zvislé konštrukcie z jednostranne obitých drevených stĺpikových konštrukcií, na pultovej streche je plechová krytina, dvere sú drevené otváravé, podlaha drevená, stavba nemá žiadne vnútorné vybavenie, využíva sa ako sklad.

 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Hriňová, okres Detva, v miestnej časti Biele Vody, ktorá leží mimo zastavaného územia obce, asi 12 km severovýchodne od mesta Hriňová, na pravej strane cestnej komunikácie Hriňová – Brezno. Mesto Hriňová má 7484 obyvateľov /údaj k 31.12.2018/, leží v regióne Podpoľanie a od okresného mesta Detva je vzdialené asi 10 km. Horská osada Biele Vody sa nachádza v prírodnom prostredí, v centrálnom pásme Veporských vrchov, hodnotené nehnuteľnosti sú súčasťou rekreačného areálu Hotel Biele Vody, ktorý je prístupný po vedľajšej verejnej cestnej komunikácii, v danom mieste je možnosť napojenia na základné inžinierske siete, t.j. elektroinštaláciu z verejných rozvodov, vodu z miestneho zdroja a kanalizáciu do vlastných žúmp.

 

Pozemky

Pozemky KN-C 14960/1, 14960/9, 14960/10, 14963/1, 14963/2, 14963/3, 14963/4, 14960/2, 14960/6, 14960/8 tvoria areálové plochy rekreačného zariadenia Hotel Biele Vody v k.ú. Hriňová.

 

Pozemky KN -C 14968, 14969/1 tvoria časť lyžiarskeho svahu pri rekreačnom zariadení Biele Vody Hriňová.

 

Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 02 – Dnový výpust – manipulačný prístrešok k.ú. Hriňová okres Detva

Manipulačný prístrešok podľa projektovej dokumentácie je navrhnutý ako murovaná stavba umiestnená na korune hrádze. Manipulačný prístrešok nie je prevedený.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 01 – Hrádza k.ú. Hriňová okres Detva

Hrádza vlastné teleso má rozmery podľa skutkového stavu porovnaného s projektovou dokumentáciou a uvedenými informáciami zástupcu i vlastníka stavby, výšku koruny hrádze o 1,80 m nižšiu. Z tohto dôvodu je dokončenosť 70%.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 01 – Hrádza – drenáž k.ú. Hriňová okres Detva

Drenáž podľa projektovej dokumentácie je navrhnutá na päte hrádze na vzdušnej strane vodného diela. Drenážny koberec je zabudovaný pod zemou a znalec predpokladá 100% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 01 – Hrádza – drenážne štrkové lôžko k.ú. Hriňová okres Detva

Drenážne štrkové lôžko podľa projektovej dokumentácie je navrhnuté na päte hrádze na vzdušnej strane vodného diela. Drenážne štrkové lôžko je zabudované pod zemou a znalec predpokladá 100% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 01 – Hrádza – úprava hrádze k.ú. Hriňová okres Detva

Úprava hrádze podľa projektovej dokumentácie je prevedená štrkopieskom premiešaný s ílovitými zložkami. Pretože výška koruny hrádze je o 1,80 m nižšia, predpokladá znalec na 70% dokončenosť.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 05 – Úprava terénu v nádrži k.ú. Hriňová okres Detva

Úprava terénu v nádrži podľa projektovej dokumentácie je prevedená štrkopieskom premiešaný s ílovitými zložkami. Úpravu terénu v nádrži predpokladá znalec na 100 % vyhotovenú.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 02 – Dnový výpust- armatúrna šachta na výtoku k.ú. Hriňová okres Detva

Armatúrna šachta má zabudované dnové potrubie s jedným uzáverom. Druhé potrubie s uzáverom nie je prevedené podľa projektovej dokumentácie. Znalec predpokladá 70% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 02 – Dnový výpust – vtokový objekt k.ú. Hriňová okres Detva

Vtokový objekt má zabudované dnové potrubie s jedným filtračným kusom. Druhé potrubie nie je prevedené podľa projektovej dokumentácie. Znalec predpokladá 70% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 02 – Dnový výpust – potrubné vedenia k.ú. Hriňová okres Detva

Potrubné vedenia dnového výpustu nie sú prevedené v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie. Znalec predpokladá 50% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 02 – Dnový výpust – ovládanie uzáverov na vtoku – základy k.ú. Hriňová okres Detva

Základy pod ovládaním uzáverov na vtoku, znalec predpokladá 100% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 03 – Be0zpečnostný prepad k.ú. Hriňová okres Detva

Bezpečnostný prepad je vybudovaný terénnymi úpravami so štrkovým lôžkom. Bezpečnostný prepad nie je vybudovaný podľa projektovej dokumentácie. Znalec predpokladá 50% vyhotovenie úprav.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 03 – Bezpečnostný prepad – potrubie k.ú. Hriňová okres Detva

Bezpečnostný prepad – zabudovanie potrubia 2×1000 mm nie je vybudovaný podľa projektovej dokumentácie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 05 – Úprava dna v nádrži k.ú. Hriňová okres Detva

Úprava dna v nádrži je prevedená tesniacim kobercom, prevedeným v rozsahu 100%.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 04 – Úprava koryta Budáčovho jarku v nádrži k.ú. Hriňová okres Detva

Úprava koryta Budáčovho jarku štrkom, spevnenie dna a brehov jarka. Znalec predpokladá 30% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 05 – Úprava koryta Budáčovho jarku pod VD k.ú. Hriňová okres Detva

Úprava koryta Budáčovho jarku pod VD je štrkom, spevnenie dna a brehov jarka. Znalec predpokladá 30% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 05 – Úprava koryta Budáčovho jarku pod VD k.ú. Hriňová okres Detva

Úprava koryta Budáčovho jarku pod VD je štrkom, spevnenie dna a brehov jarka. Znalec predpokladá 30% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 07 – Prehrádzka na zachytenie splavenín – úprava koryta k.ú. Hriňová okres Detva

Nie je prevedená úprava podľa projektovej dokumentácie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 08 Prívod vody k zasnežovaciemu zariadeniu k.ú. Hriňová okres Detva

Trasa a dĺžka prívodu vody k zasnežovaciemu zariadeniu je prevzatá zo zamerania v geometrickom pláne. Znalec predpokladá 100% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 08 Prívod vody k zasnežovaciemu zariadeniu – armatúrna šachta k.ú. Hriňová okres Detva

Armatúrna šachta prívodu vody k zasnežovaciemu zariadeniu je prevzatá zo zamerania v geometrickom pláne. Znalec predpokladá 100% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 01 – Hrádza – základy k.ú. Hriňová okres Detva

Základy telesa hrádze vybudované z monolitického vodostavebného betónu. Znalec predpokladá, že boli vybudované v rozsahu 82% podľa projektovej dokumentácie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 01 – Hrádza – cestné panely k.ú. Hriňová okres Detva

Hrádza zabudovanie cestných panelov na telese hrádze na návodnej strane nie je prevedené podľa projektovej dokumentácie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 04, SO 05 – Úprava koryta Budáčovho jarku – cestné panely k.ú. Hriňová okres Detva

Úprava koryta Budáčovho jarku – zabudovanie cestných panelov nie je prevedené podľa projektovej dokumentácie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 08 Prívod vody k zasnežovaciemu zariadeniu – štrkové lôžko k.ú. Hriňová okres Detva

Prívod vody k zasnežovaciemu zariadeniu je potrubím uloženým na štrkovom lôžku. Znalec predpokladá 100% vyhotovenie.

 

Vonkajšia úprava: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 06 Úprava terénu v nádrži – schody s meraním hladiny vody k.ú. Hriňová okres Detva

Schody s meraním hladiny vody v nádrži nie sú prevedené.

 

Iná stavba: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 01 – Hrádza – geotextília k.ú. Hriňová okres Detva

Úprava terénu hrádze a nádrže geotextíliou vo vrstvách, znalec predpokladá, že je prevedené podľa projektovej dokumentácie. Vyhotovenie 100%.

 

Iná stavba: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie SO 02 Dnový výpust – tiahla ovládania uzáverov k.ú. Hriňová okres Detva

Tiahla ovládania uzáverov nie sú prevedené podľa projektovej dokumentácie.

 

Iná stavba: Hriňová – Biele vody- akumulácia vody pre zasnežovanie S0O 06 Úprava terénu v nádrži – vodočetná lata a zábradlie k.ú. Hriňová okres Detva

Vodočetná lata a zábradlie vodočtu nie sú prevedené podľa projektovej dokumentácie.

 

 

III. Hnuteľné veci

 

Názov Typ Výrobca Rok výroby Roky prevádz. Vstup. cena v EUR VŠH bez DPH EUR VŠH s 20 % DPH EUR
Zasnežovacie delo II. G-8sprísluš. B-ROLL,s.r.o. Poprad 2006 13,250 18674,33 5928,50 7114,20
Zasnežovacie delo III. G-8sprísluš. B-ROLL,s.r.o. Poprad 2007 12,250 18674,33 6076,50 7291,80
Vodovodný rozvod nezist. nezist. 2012 7,167 91168,00 28360,50 34032,60
Upravňa vody s rezervoárom nezist. nezist. 2012 7,167 11958,00 4479,00 5374,80
Technologické zariadenie kotolne s prísluš. ATMOSDC50S MONT-Reals.r.o. Poltár 2004 14,333 64239,00 10190,50 12228,60
Lyžiarsky vlek H 130 TATRAPOMAH130 Tatrapoma Kežmarok 1986 32,250 182566,55 25063,00 30075,60
Lyžiarsky vlek S TATRAPOMAS Tatrapoma Kežmarok 1986 32,250 27550,95 1325,00 1590,00
Snežné pásové vozidlo s prísluš. PB42.280D(W) Kässbohrer,

Nemecko

1995 23,750 180740,00 10519,00 12622,80
Zasnežovacie delo vrátane rozvodnej skrine I. G-8sprísluš. B-ROLL,s.r.o. Poprad 2004 14,250 18674,33 5416,00 6499,20
Zasnežovacia tyč I.vrátane kompresora č.1 a stojana GORALIV B-ROLL,s.r.o. Poprad 2004 14,250 4960,00 1650,50 1980,60
Zasnežovacia tyč II.vrátane kompresora č.2 a stojana GORALIV B-ROLL,s.r.o. Poprad 2004 14,250 4800,00 1597,50 1917,00
624005,51 100606,00 120727,20
Dvojposteľ komplet- 12 ks nezist. nezist. 2012 6,333 1085,04 342,00 410,40
Jednoposteľ komplet- 14 ks nezist. nezist. 2012 6,333 734,16 231,00 277,20
Jednoposteľ s prístelkom, komp.- 24 ks nezist. nezist. 2012 6,333 1722,96 543,00 651,60
Skriňa trojdverová atyp.- 12 ks nezist. nezist. 2012 6,333 1085,04 317,50 381,00
Skriňa dvojdverová atyp.- 14 ks nezist. nezist. 2012 6,333 1012,62 296,00 355,20
Nočný stolík- 62 ks nezist. nezist. 2012 6,333 1120,96 353,00 423,60
Vešiakový panel- 26 ks nezist. nezist. 2012 6,333 1175,46 370,50 444,60
Garniža- 38 ks nezist. nezist. 2012 6,333 343,52 108,00 129,60
Polica nad posteľ- 50 ks nezist. nezist. 2012 6,333 497,50 156,50 187,80
Skrinka do kúpeľne+ svetlo- 26 ks nezist. nezist. 2012 6,333 352,56 111,00 133,20
Nočná lampa EGLO CHIP 2- 62 ks nezist. nezist. 2012 6,333 538,16 169,50 203,40
Jedálenský stôl- 16 ks nezist. nezist. 2012 6,333 578,72 182,50 219,00
Rohová sedačka Marien- 2 ks nezist. nezist. 2012 6,333 325,50 102,50 123,00
Kongresový stôl- 50 ks nezist. nezist. 2012 6,333 1311,00 472,00 566,40
Kongresová stolička- 100 ks nezist. nezist. 2012 6,333 506,00 182,00 218,40
Jedálenská stolička- 64 ks nezist. nezist. 2012 6,333 245,76 77,50 93,00
12634,96 4014,50 4817,40
 PREVÁDZKOVÝ SÚBOR STREDISKO HRIŇOVÁ – BIELE VODY SPOLU : 636640,47 104620,50 125544,60