Priemyselný areál Banská Bystrica – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

199000,00 bez DPH €

Číslo dražby: 3442016/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Senica

Úžitková plocha: 7832 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 17.12.2018

Čas konania dražby: 09:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 30.11.2018 13:15 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 12.12.2018 13:15 hod.

Miesto obhliadky: Partizánska cesta 4634/91, Banská Bystrica, GPS: 48°44'34.0"N 19°11'57.6"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 266481,46 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 40000 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

I.Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Banskej Bystrici, okres Banská Bystrica, katastrálnom území Senica, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 949 ako:

Pozemky                                                       

– parcelné číslo KN-C 374/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7077 m2

– parcelné číslo KN-C 374/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 456 m2

– parcelné číslo KN-C 374/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2

 

Stavby

Sklad investičný C súpisné číslo 4634, postavená na parcele číslo KN-C 374/21

Sklad investičný B súpisné číslo 4634, postavená na parcele číslo KN-C 374/22

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne): Skladová hala bez súpisného čísla postavená na parcele číslo KN-C 374/16, Prevádzková budova bez súpisného čísla na parcele číslo 374/16, tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 44/2018 zo dňa 17.10. 2018, vypracovaný členmi pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič.

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

Nehnuteľnosti, drobné stavby a príslušenstvo:

Sklad investičný C súpisné číslo 4634 na parcele číslo 374/21

Budova skladu je prízemný nepodpivničený halový objekt zastrešený sedlovou strechou mierneho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba bola daná do užívania cca v roku 1960, dokladmi o tom však vlastník nedisponuje. Z technického vybavenia územia je pripojená na miestny rozvod el. energie a dopravne na účelovú čiastočne spevnenú pozemnú komunikáciu.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva zo skladovo výrobných priestorov s mostovým žeriavom.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné konštrukcie tvorí prefabrikovaný železobetónový skelet so strešnými väzníkmi, výplňové konštrukcie sú murované. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov pozostávajú z hladkých omietok. Krytinu tvoria živičné pásy, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru. Výplne okenných otvorov sú jednoduché oceľové vrátane vonkajších mreží, vstupné vonkajšie dvere a vráta sú oceľové, vnútorné drevené hladké. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Sklad investičný B súpisné číslo 4634 na parcele číslo 374/22

Budova skladu je prízemný nepodpivničený halový objekt zastrešený sedlovou strechou mierneho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba bola daná do užívania cca v roku 1960, dokladmi o tom však vlastník nedisponuje. Z technického vybavenia územia je pripojená na miestny rozvod el.energie a dopravne na účelovú čiastočne spevnenú pozemnú komunikáciu.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva zo skladových priestorov.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné konštrukcie tvorí prefabrikovaný železobetónový skelet so strešnými väzníkmi, výplňové konštrukcie sú murované. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov pozostávajú z hladkých omietok. Krytinu tvorí profilovaný pozinkovaný plech, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru. Výplne okenných otvorov sú jednoduché oceľové vrátane vonkajších mreží, vstupné vonkajšie dvere a vráta sú oceľové, vnútorné drevené hladké. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Skladová hala bez súpisného čísla na parcele číslo 374/16

Budova skladu je prízemný nepodpivničený halový objekt zastrešený sedlovou strechou mierneho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposiaľ rozostavaná a nedokončená, pričom táto rozostavanosť pretrváva už viac rokov, na základe čoho je jej užívanie stanovené na rok 2010.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia má po jej dokončení pozostávať zo skladových priestorov.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné konštrukcie tvorí prevažne oceľová konštrukcia montovanej haly so strešnými priehradovými väzníkmi, obvodové konštrukcie sú monolitické železobetónové do určitej výšky, zvyšok opláštenia vrátane strešnej krytiny nad podlahou je z profilovaného pozinkovaného a poplastovaného plechu. Uskutočnenosť konštrukcií je vo výpočte zohľadnená percentuálne.

Prevádzková budova bez súpisného čísla na parcele číslo 374/16

Prevádzková budova je prízemná nepodpivničená zastrešená plochou strechou. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba bola daná do užívania cca v roku 1960 a prístavba v roku cca 1970, dokladmi o tom však vlastník nedisponuje. Z technického vybavenia územia je pripojená na miestny rozvod el.energie a dopravne na účelovú čiastočne spevnenú pozemnú komunikáciu.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva zo skladových priestorov so sociálnymi zariadeniami.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné obvodové a výplňové konštrukcie sú murované, stropné konštrukcie sú železobetónové. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov pozostávajú z hladkých omietok. Krytinu tvoria živičné natavované pásy, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru a keramickej dlažby. Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené vrátane vonkajších mreží, dvere sú drevené hladké. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

 

Parcela KN-C 374/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7077 m2 sa nachádza v zastavanom území krajského Mesta Banská Bystrica, v blízkosti jeho severovýchodného okraja, v priemyselnej zástavbe v bývalom areáli pôvodne cementárne. Od administratívno správneho centra mesta je vzdialená cca 4 km.

 

Odkaz na znalecký posudok č. 44/2018 : http://uschovna.zoznam.sk/D1342688827901-GDBdAFTRvSocPVbHqkfb

 

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.