Budova jedálne, Levice – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

199750 €

Číslo dražby: 212017/2


Kraj: Nitriansky

Okres: Levice

Mesto: Levice

Katastrálne územie: Levice

Úžitková plocha: 3152 m2


Miesto konania dražby: Levice

Adresa dražby: HOTEL LEV, Ul. Čsl. armády 2, 934 01 Levice, salónik

Dátum konania dražby: 27.10.2017

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 12.10.2017 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 24.10.2017 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Ku Bratke 3691/49, 48°12'20.9"N 18°35'58.5"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 235000 €

Dražobná zábezpeka: 49790,88 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Leviciach, okres Levice, katastrálnom území Levice, evidované Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na liste vlastníctva  č. 5733 ako:

 Pozemky

– parcelné číslo KN-C 883/139, zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2

Stavba:

– Na jedáleň súpisné číslo 3691, postavená na parcele číslo KN-C 883/6

– Jedáleň súpisné číslo 3691, postavená na parcele číslo KN-C 883/139

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

Dom č.s. 3691 je v zmysle platnej metodiky prevádzková budova, ktorá bola postavená v roku 1977 ako objekt pre stravovanie zamestnancov podniku Bavlnárske závody Levice /neskôr LEVITEX/. Stavba má jedno podzemné podlažia a dve nadzemné podlažia, v súčasnom období sa už dlhšiu dobu nevyužíva, je v schátralom stavebnotechnickom stave, bez vykonávanej údržby a vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Dispozične sa v podzemnom podlaží nachádzali skladové, technické a komunikačné priestory, v prízemí objektu bola kuchyňa, kancelárie a sociálne zariadenia pre personál, na druhom podlaží je veľkopriestorová miestnosť bývalej jedálne.

Konštrukčne ide o stavbu, ktorej nosný systém tvorí montovaný železobetónový skelet, základy sú betónové pätkové a pásové, obvodový plášť suterénu je železobetónový monolitický so zvislou izoláciou, nadzemné podlažia majú výplňové murivo obvodového plášťa tehlové v hrúbke 30 cm, deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú železobetónové panelové s rovnými podhľadmi, strecha je plochá jednoplášťové, tepelne izolovaná plynosilikátovými panelmi tvoriacimi spádovanie do strešných zvodov, krytina je živičná, z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie sú pozinkovaného plechu. Schodiská sú železobetónové monolitické s povrchom z cementového poteru alebo s kamennými dlažbami. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, podlahy sú v rôznom vyhotovení, v chodbách, sociálnych miestnostiach,  v kuchyni a technických miestnostiach sú prevažne dlažby, v jedálni, v kanceláriách a niektorých ďalších miestnostiach povlakové z PVC. Okná sú oceľové zdvojené, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené, prípadne oceľové. Vykurovanie v budove bolo ústredné teplovodné, z centrálneho areálového zdroja, cez oceľové článkové radiátory, v súčasnom období objekt nie je vykurovaný a funkčnosť vykurovacieho systému nie je zabezpečená. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu a kanalizáciu z areálových rozvodov. V budove sa pôvodné zariaďovacie predmety v kuchyni ani v sociálnych miestnostiach už nenachádzajú, alebo sú nefunkčné, tak isto sú nefunkčné aj tri pôvodné výťahy. Vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav niektorých konštrukcií a vybavenia objektu hodnotím stavbu ako poškodenú.

Podľa predložených podkladov bola pôvodná stavba postavená v roku 1977, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 80 rokov.