Rekreačný pozemok Drienčany – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

47171 €

Číslo dražby: 172019/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Rimavská Sobota

Mesto: Drienčany

Katastrálne územie: Drienčany

Úžitková plocha: 2099 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: Dr. Herza 374/12

Dátum konania dražby: 25.05.2021

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 12.05.2021 12:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 19.05.2021 12:00 hod.

Miesto obhliadky: Pred obecným úradom Drienčany GPS: 48°28'20.6"N 20°04'46.0"E

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 52412,03 €

Dražobná zábezpeka: 4700 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Drienčany, okres: Rimavská Sobota, katastrálnom území: Drienčany, evidované Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 763 ako:
Pozemky evidované na katastrálnej mape ako parcely registra „C“:
– parcelné číslo 1021, trvalý trávnatý porast o výmere 2099 m2,
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
/ďalej len „predmet dražby“/

 

Parcela KN-C 1021 sa nachádza v katastri obce Drienčany, okres Rimavská Sobota, na brehu vodnej nádrže Teplý vrch. Pozemok sa nachádza v rekreačnej oblasti, medzi cestnou komunikáciou a vodnou nádržou Teplý vrch, tvorí ju pás územia pri vodnej nádrži, čiastočne je územie zarastené náletovými krovinami a stromami, pozemok je prístupný po vedľajšej poľnej komunikácii, nie je napojený na žiadne inžinierske siete, v hodnotenom mieste sa občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb nenachádza, v okolí sú len rekreačné objekty.
Parcela KN-C 1021 leží mimo zastavaného územia obce Drienčany, podľa stanoviska Obce Drienčany je pozemok využiteľný na budúcu výstavbu.