Priemyselný pozemok Lučenec – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

38166,67 bez DPH €

Číslo dražby: 3432016


Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Mesto: Lučenec

Katastrálne územie: Lučenec

Úžitková plocha: 3142 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: T.G. Masaryka 19

Dátum konania dražby: 29.09.2017

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 12.09.2017 11:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 19.09.2017 11:00 hod.

Miesto obhliadky: Ľudmily Podjavorinskej 25, Lučenec, GPS: 48°20'28.7"N 19°39'10.0"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 38166,67 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 11500 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru majetkových hodnôt:

I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Lučenci, okres Lučenec, katastrálnom území Lučenec, evidované Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor na liste vlastníctva:

a) (LV) číslo 5584 ako:

Pozemky registra „C“:

  • parcelné číslo 5692/ 87 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2;
  • parcelné číslo 5692/ 88 zastavané plochy a nádvoria o výmere 555 m2;
  • parcelné číslo 5692/ 89 zastavané plochy a nádvoria o výmere 433 m2;
  • parcelné číslo 5692/ 90 zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2;
  • parcelné číslo 5692/ 19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 363 m2;
  • parcelné číslo 5692/ 28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 973 m2;

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 b) (LV) č. 9079 ako:

Pozemok registra „C“:

  • parcelné číslo 5692/ 25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 695 m2

Spoluvlastnícky podiel: 2/3

 /spoločne ďalej len „predmet dražby“/

 

Predmetom dražby sú pozemky parcely registra „C“ KN číslo 5692/19, 5692/28, 5692/87, 5692/88, 5692/89 a 5692/90 v celosti, ktoré sa podľa LV č. 5584 nachádzajú v zastavanom území mesta Lučenec a spoluvlastnícky podiel vo výške 2/3 z celku na pozemku parcela registra „C“ KN číslo 5692/25, ktorý sa podľa LV č. 9079 nachádza v zastavanom území mesta Lučenec. Na predmetných pozemkoch neviaznu žiadne práva užívania pre tretiu osobu, práva obmedzujúce nakladanie s nehnuteľnosťou. Všeobecná situácia – lokalita v ktorej sa nachádzajú predmetné pozemky je priemyslová oblasť mesta do 50 000 obyvateľov. Intenzita využitia – na pozemkoch sa nachádza nebytová stavba pre priemysel so značne poškodeným technickým vybavením bez využitia. Dopravné spojenie s mestom – pozemky sa nachádzajú v blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra je 10 minút, územie mesta. Obchodná alebo priemyselná poloha – lokalitu v ktorej sa nachádzajú pozemky je možné hodnotiť ako priemyselnú polohu. Vybavenie pozemku – predmetné pozemky majú druh zastavaná plocha a nádvorie a majú veľmi dobrú vybavenosť (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie a zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách.