Pozemok s humnom, Divinka- VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

15100 €

Číslo dražby: 2372016


Kraj: Žilinský

Okres: Žilina

Mesto: Divinka

Katastrálne územie: Divinka

Úžitková plocha: 806 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Joneková Ľubica, Štúrova 8638/2A

Dátum konania dražby: 07.03.2017

Čas konania dražby: 11:45 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 14.02.2017 14:45 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 21.02.2017 14:45 hod.

Miesto obhliadky: Divinka 49°15'10.3"N 18°41'46.5"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 15100 €

Dražobná zábezpeka: 4500 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený:

a) nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v okrese Žilina, obci Divinka, katastrálnom území Divinka, evidované Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 1121 a to:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 2/ 2 záhrady o výmere 482 m2

– parcelné číslo KN-C 3/ 2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

b) príslušenstvom predmetu dražby, ktorým sú sú najmä (nie však výlučne) drobné stavby nezapísané na liste vlastníctva, plniace doplnkovú funkciu predmetu dražby postavené na predmete dražby opísané v znaleckom posudku č. 129/2016 zo dňa 30.12.2016 vyhotovenom znalcom v odbore stavebníctvo: Ing. Štefan Pastierovič a to: humno na parc.č. 3/2, oplotenie na p.č. 2/2, spevnené plochy betónové na parc.č. 3/2.

(ďalej len „predmet dražby“)

 

 

Predmet dražby tvoria nasledovné súčasti:

Pozemky s príslušenstvom, tvoriace predmet dražby sa nachádzajú v okrajovej obytnej zóne obce Divinka, vzdialenej cca 4 km od krajského mesta Žilina, z ktorého vyplýva zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností v hodnotenej lokalite. Pozemky ležia pri hlavnej cestnej komunikácii č.507 vychádzajúcej z mesta Žilina severozápadným smerom popri vodnej nádrži Hričov cez obce Divinka a ďalej Marček, zatiaľ sú prístupné len z úzkej uličnej komunikácie z obce Divinka, odbočenie z hlavnej cesty k pozemkom nie je. V okolí je životné prostredie bez zjavného poškodenia, so zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou od intenzívnej cestnej premávky. Na trhu s nehnuteľnosťami v danom mieste je dopyt a ponuka v rovnováhe, najmä s prihliadnutím na polohu blízku krajskému mestu a reálnu kúpnu silu obyvateľstva. Možnosti zamestnanosti sú primerané polohe, t.j. v súčasnom období s nezamestnanosťou do 10%. Vzhľadom na uvedené polohové charakteristiky a pomer všeobecnej hodnoty k hodnote technickej dosahovaný pri predajoch obdobných nehnuteľností v danom mieste a čase stanovil znalec priemerný koeficient polohovej diferenciácie vo výške 0,45. Hodnotené pozemky sú na liste vlastníctva charakterizované ako zastavané plochy a nádvoria a ako záhrady, pozemky sú s možnosťou ich budúceho zastavania, stavby na liste vlastníctva zapísané nie sú a ich vlastníctva znalcovi písomným dokladom nebolo preukázané.

 

Stavby:

Humno na parcele č. 3/2, bez súpisného čísla tvorilo v minulosti časť hospodárskej budovy pri rodinnom domu, v súčasnom období je časť pôvodného objektu zbúraná a hodnotená bola len zostávajúca časť rozmerov 8,90 x 7,50 m. Stavba má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, nosné zvislé konštrukcie tvoria murované kamenné piliere v rohoch objektu, stavba je z troch strán otvorená, t.j. bez výplňových stien, z jednej strany má drevenú doskovú stenu, strechu tvorí sedlový krov, krytina je škridlová pálená, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Stavba nemá žiadne vnútorné inštalačné rozvody.

Oplotenie na parcele č. 2/2 je na stĺpikoch oceľových, betónových alebo drevených v dĺžke 55 m. Výplň plotu je zo strojového pletiva.

Spevnené plochy betónové na parcele č. 3/2  sú spevnené plochy (JKSO 822 2,5), Plochy s povrchom z monolitického betónu, do hrúbky 150 mm.