Pozemok Rimavská Sobota- VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

25 583,33 bez DPH €

Číslo dražby: 3422016


Kraj: Banskobystrický

Okres: Rimavská Sobota

Mesto: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Úžitková plocha: 1930 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: T.G. Masaryka 19

Dátum konania dražby: 07.06.2017

Čas konania dražby: 09:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 19.05.2017 12:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 02.06.2017 12:00 hod.

Miesto obhliadky: Školská 884/34, GPS: 48°22'39.9"N 20°01'48.7"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 25583,33 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 7600 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Rimavskej Sobote, okres Rimavská Sobota, katastrálnom území Rimavská Sobota, evidované Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 4997 ako:

 

Pozemky                                                       

– parcelné číslo KN-C 1151/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1833 m2

– parcelné číslo KN-C 1151/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na liste vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne): Unimo bunka, Plot, Spevnené plochy, Mostová váha (základy), Mostová váha (nájazdy), Elektrická prípojka 3, tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 42/2016 zo dňa 12. 12. 2016, vypracovaný členmi  pracovného tímu znaleckej organizácie  KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič.

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Nehnuteľnosti, drobné stavby a príslušenstvo:

 

Unimo bunka:

Drobná stavba (unimo bunka) bez súpisného čísla, ktorá sa nachádza na pozemku p. č. 1153/23 v katastrálnom území Rimavská Sobota v meste Rimavská Sobota. Bunka slúžila ako vážny domček pre mostovú váhu. Podľa údajov zadávateľa bola bunka osadená a napojená len na elektriku v roku 2006. Základná životnosť je stanovená na 30 rokov.

Technické riešenie: 1. Nadzemné podlažie:

– Základy iba pod rohmi bunky

– Zvislé nosné konštrukcie – kovová konštrukcia s obojstraným opláštením, zateplenie obvodových stien minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 5 cm alebo ekvivalent

– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – plechové na kovovej kostre; – zateplenie minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 10 cm

– Strecha – krytina na plochých strechách – plechová pozinkovaná

– Úpravy vonkajších povrchov – náter

– Úpravy vnútorných povrchov – náter

– Výplne otvorov – dvere – hladké plné; okná – plastové s izolačným dvojsklom; okenice – plastové rolety

– Podlahy – lepené povlakové

– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia – len svetelná – poistkové automaty

 

Plot

Plot č. 3, ktorý sa nachádza na obvode areálu a to z časti pozemkov p. č. 1151/23 a 1151/103. Podľa údajov zadávateľa bol plot vybudovaný v roku 2013. Základy sú betónové len okolo stĺpikov. Výplň plotu je z vlnitého plechu na oceľových zvlakoch do oceľových stĺpikov. Výška výplne bez podmurovky je 2,10 m. V plote sú osadené len plotové vráta. Technická životnosť je stanovená na  30 rokov – plot bez podmurovky.

 

Spevnené plochy

Spevnené plochy pre nakladanie s odpadmi, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch p. č. KNC 1151/23 a 1151/25. Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova č. 9, Rimavská Sobota rozhodnutím č. SOU 5131/2005 – ME zo dňa 21. júna 2006 povolilo zmenu v užívaní stavby zastavané plochy a nádvoria na spevnenú plochu pre nakladanie s odpadmi inými ako nebezpečnými. Podľa citovaného rozhodnutia bola pôvodná betónová plocha daná do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydal bývalý Mestský národný výbor, odbor výstavby dňa 20.11.1980 po číslom 2147/79. Základná technická životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Mostová váha(základy)

Železobetónové základy pod mostovú váhu. Podľa údajov zadávateľa boli základy vybudované v roku 2006. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Mostová váha (nájazdy)

Betónové nájazdy na mostovú váhu. Podľa údajov zadávateľa boli nájazdy vybudované v roku 2006. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Elektrická prípojka 3

Káblová zemná prípojka od elektromerového rozvádzača (RE) v uličnom plote areálu do rozvádzača v unimo bunka. Podľa údajov zadávateľa bola prípojka vybudovaná v roku 2012. Základná životnosť je stanovená na  50 rokov.

 

Pozemky parcelné číslo CKN 1151/23 a 1151/25 k.ú. Rimavská Sobota sa nachádzajú v priemyselnej lokalite. Vybavenie pozemku – hodnotené pozemky majú druh zastavaná plocha a nádvorie a majú možnosť veľmi dobrej vybavenosti (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie a zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách.

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.