2. kolo – Pozemky Žiar nad Hronom – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

25360 €

Číslo dražby: 232022/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Žiar nad Hronom

Mesto: Žiar nad Hronom

Katastrálne územie: Žiar nad Hronom

Úžitková plocha: 3745,5 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 15068/19

Dátum konania dražby: 02.02.2023

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 19.01.2023 14:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 26.01.2023 14:00 hod.

Miesto obhliadky: Žiar nad Hronom (GPS 48°35'54.3"N 18°50'57.5"E)

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 31700 €

Dražobná zábezpeka: 2600 €

Minimálne prihodenie: 200 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaný Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, obec Žiar nad Hronom, k. ú. Žiar nad Hronom na liste vlastníctva č. 1430 a to:

– parcela KN-E číslo 631, orná pôda o výmere 2507 m2

– parcela KN-E číslo 632, orná pôda o výmere 2552 m2,

– parcela KN-E číslo 633, orná pôda o výmere 2432 m2,

a to v spoluvlastníckom podiele vo výške 1/2 z celku, evidovaný pod B2.

 

Predmet dražby sa nachádza v okresnom meste Žiar nad Hronom, v okrajovej obchodno-obytnej časti mesta, na pravej strane od hlavnej cestnej komunikácie /ulica SNP/ vychádzajúcej z mesta smerom na Prievidzu. Okresné mesto Žiar nad Hronom má 17 246 obyvateľov /údaj k 31.12.2021/, leží v Banskobystrickom kraji, je prirodzeným administratívnym, priemyselným a spoločenským centrom regiónu Stredné Pohronie. Pozemky sú na liste vlastníctva zapísané ako orná pôda v zastavanom území obce, v zmysle predloženej územnoplánovacej informácie sú pozemky podľa územného plánu mesta súčasťou navrhovanej lokality bytovej výstavby s názvom Obytný súbor rodinných a bytových domov Severovýchod, teda sú s možnosťou ich budúceho zastavania.
V súčasnom zistenom stave tvorí juhozápadná časť pozemkov /vľavo od vedľajšej obslužnej komunikácie/ mierne svahovité nevyužívané územie s trávnym porastom, severozápadná časť pozemkov je územie pod časťou oplotenej záhradkárskej osady. V širšom okolí je zmiešaná výstavba, prevláda sídlisková výstavba s bytovými domami na blízkom obytnom sídlisku, ale aj výstavba obchodných a administratívnych objektov, pozemky sú prístupné po vedľajšej panelovej ceste vedúcej k záhradkám, priamo na pozemkoch sa inžinierske siete nenachádzajú, v širšom okolí je možnosť napojenia na mestskú infraštruktúru všetkých základných inžinierskych sietí.