Pozemky Gelnica – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

26160 €

Číslo dražby: 2242018/4


Kraj: Košický

Okres: Gelnica

Mesto: Gelnica

Katastrálne územie: Gelnica

Úžitková plocha: 79953 m2


Miesto konania dražby: Gelnica

Adresa dražby: Notársky úrad Mgr. Štefan Štefanko, Banícke námestie 446/10

Dátum konania dražby: 23.09.2020

Čas konania dražby: 11:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 08.09.2020 12:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 15.09.2020 12:00 hod.

Miesto obhliadky: koniec Lyžiarskej ulice, Gelnica

Kolo dražby: 4

Znalecké ocenenie: 87200 €

Dražobná zábezpeka: 2600 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Gelnica, okres: Gelnica, katastrálnom území: Gelnica, evidované Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 3306 ako:

 

Pozemky evidované na katastrálnej mape ako parcely registra „C“:

– parcelné číslo 2632/ 6, lesný pozemok o výmere 19512 m2,

– parcelné číslo 2632/ 7, lesný pozemok o výmere 863 m2,

– parcelné číslo 2632/ 8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 986 m2,

– parcelné číslo 2642/ 2, lesný pozemok o výmere 3013 m2,

– parcelné číslo 2643/ 4, ostatná plocha o výmere 5733 m2,

– parcelné číslo 2644/ 6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2806 m2,

– parcelné číslo 2644/ 7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4698 m2,

– parcelné číslo 2645, lesný pozemok o výmere 1881 m2,

– parcelné číslo 2646/ 2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 407 m2,

– parcelné číslo 3131/4, lesný pozemok o výmere 29116 m2,

– parcelné číslo 3423/4, trvalý trávnatý porast o výmere 2432 m2,

– parcelné číslo 3814, ostatná plocha o výmere 1493 m2,

– parcelné číslo 3815/ 2, ostatná plocha o výmere 530 m2,

– parcelné číslo 3815/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 892 m2,

 

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

– parcelné číslo 2653, trvalý trávnatý porast o výmere 5591 m2,

 

Parcely tvoriace predmet dražby sa nachádzajú v areály bývalého lyžiarskeho strediska, prístup k predmetu dražby je po nespevnenej účelovej komunikácii, ktorá spája bývalý lyžiarsky areál s centrom mesta Gelnica, v lokalite je možnosť napojenia sa na verejné rozvody elektrickej energie a vody, pozemky sú mierne svahovité, zvažujúce sa v smere na sever. Podľa územnoplánovacej informácie, sú pozemky, v zmysle platného „Územného plánu SÚ Gelnica – Zmeny a doplnky č.1“, situované (v lokalite „Na šibenicu“) v plochách vedených ako rekreačné územie v rámci plochy č. 109, ktorá vytvára lyžiarsky areál. V zmysle územnoplánovacej informácie, pozemky tvoriace predmet dražby nie sú priamo územným plánom určené ako stavebné pozemky, avšak vzhľadom na ich lokalizáciu v navrhovanom lyžiarskom areáli je možné ich využitie pre plánované stavebné aktivity v rámci objektov rekreačnej, lyžiarskej a obslužnej infraštruktúry.

 

Parcely KN-C č. 2632/6, 2632/7, 2642/2, 2645 a 3131/4 v kat. úz. Gelnica, obec Gelnica, okres Gelnica. Z hľadiska hospodársko-úpravníckeho zariadenia sú lesné pozemky súčasťou Lesného celku (ďalej len LC) LC Gelnické lesy, s.r.o., Gelnica, Lesného hospodárskeho celku

(ďalej len LHC) Gelnica, kde v súčasnej dobe platí Program starostlivosti o lesy (ďalej len PSoL) pre obdobie rokov 2014- 2023. Z tohto plánu použil znalec vstupné údaje ocenenia pre príslušné jednotky priestorového rozdelenia lesa (ďalej len JPRL), a to na základe vlastnej grafickej identifikácie katastrálnej mapy na lesnícku porastovú mapu a korekcie taxačných údajov pri ohliadke.

 

Parcely KN-C 3423/4 a KN-E 2653, ktoré ohodnocoval znalec z odboru Poľnohospodárstvo komentoval v znaleckom posudku ako poľnohospodársku pôdu, ktorá sa poľnohospodársky nevyužíva. Počas znaleckej obhliadky bola parcela KN-E 2653 porastená kríkmi a stromami takmer na celej výmere. V severnej časti parcely v mieste prekrytia s kultúrnym dielom /KD/ č. 4302/1 sa na časti plochy parcely nachádzal trávny porast na ktorom boli stopy pasenia, kosenia alebo mulčovania. Na parcele KN C č. 3423/4 sa trávny porast nenachádza. Časť parcely bola spevnená makadamom a používala sa ako manipulačná plocha na sklad dreva. Časť okolo miestneho potoka bola porastená brehovou vegetáciou a kríkmi. Parcela KN C č. 3423/4 sa nachádza v lokalite s miestnym názvom Perlová dolina. Územie, kde parcela leží je vedené v plochách navrhovanej vodárenskej nádrže Šopy. V tesnej blízkosti parcely prechádza vodovodné potrubie, ktorého ochranné pásmo z časti zasahuje do predmetnej parcely. Z južnej strany parcelou prechádza vzdušné elektrické vedenie.

 

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1