Pozemky k.ú. Jablonové – VYDRAŽENÉ

Informácie Dokumenty

Vyvolávacia cena:

11229,86 €

Číslo dražby: 132021


Kraj: Bratislavský

Okres: Malacky

Mesto: Jablonové

Katastrálne územie: Jablonové

Úžitková plocha: 35483,21 m2


Adresa dražby: Zasadacia miestnosť v Hoteli a Ubytovni PRIM, nachádzajúca sa na 1. poschodí hotela na ulici: Stará Vajnorská 37

Dátum konania dražby: 30.08.2021

Čas konania dražby: 11:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 16.08.2021 12:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 23.08.2021 12:00 hod.

Miesto obhliadky: Pred obecným úradom Jablonové GPS: 48°20'51.2"N 17°05'57.7"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 11229,86 €

Dražobná zábezpeka: 3000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, okres: Malacky, obec: Jablonové, katastrálnom území: Jablonové zapísané na:

List vlastníctva PARCELY registra Parcelné číslo Výmera Druh pozemku Spoluvlastnícky podiel
863 E 2590/1 4261 trvalý trávny porast 1/8
E 2591/1 5290 trvalý trávny porast 1/8
1578 E 6815/128 8988 orná pôda 2/3
E 6815/145 5837 orná pôda 2/3
2720 E 2729/1 3655 trvalý trávny porast 1/6
3471 E 6815/46 5993 orná pôda 1/2
E 6815/86 2406 trvalý trávny porast 1/2
E 6815/156 6567 orná pôda 1/2
899 E 6475 9201 orná pôda 7/24
901 E 4888 2068 orná pôda 1/2
761 E 1588 7608 trvalý trávny porast 1/3
723 E 4611/1 56 vodná plocha 1/8
E 4611/2 324 trvalý trávny porast 1/8
E 4611/101 728 trvalý trávny porast 1/8
750 E 2901 2283 lesný pozemok 1/3
758 E 4488 2284 lesný pozemok 11/72
810 E 6815/161 5105 ostatná plocha 1/162
884 E 4617/1 24 vodná plocha 1/12
E 4617/2 773 trvalý trávny porast 1/12
E 4617/3 809 trvalý trávny porast 1/12
E 4617/4 863 trvalý trávny porast 1/12
E 4617/5 572 trvalý trávny porast 1/12
E 4617/8 198 trvalý trávny porast 1/12
E 4617/9 403 trvalý trávny porast 1/12
E 4617/10 460 trvalý trávny porast 1/12
E 4617/11 144 trvalý trávny porast 1/12
900 E 5744/1 7 orná pôda 1/2
E 5744/2 35 vodná plocha 1/2
E 5744/3 1688 orná pôda 1/2
991 E 766 698 trvalý trávny porast 3/4
E 767/1 86 orná pôda 3/4
E 767/2 178 vodná plocha 3/4
E 767/3 1570 orná pôda 3/4
1338 E 923 299 orná pôda 1/2
E 988 404 orná pôda 1/2
1523 E 764/1 6 orná pôda 1/2
E 764/2 155 vodná plocha 1/2
E 764/3 1 orná pôda 1/2
E 764/4 1296 orná pôda 1/2
E 765 662 trvalý trávny porast 1/2
1562 E 4612/1 11 vodná plocha 1/8
E 4612/2 306 trvalý trávny porast 1/8
E 4612/101 593 trvalý trávny porast 1/8
1566 E 4614/1 557 trvalý trávny porast 1/8
E 4614/2 327 trvalý trávny porast 1/8
1569 E 4613/1 701 trvalý trávny porast 1/8
E 4613/2 313 trvalý trávny porast 1/8
1808 E 742/2 118 vodná plocha 1/3
2721 E 2729/2 208 lesný pozemok 1/6
3093 E 2465 838 orná pôda 2/3
3313 E 4618/1 103 vodná plocha 1/12
E 4618/101 512 orná pôda 1/12
3586 E 6058 1737 orná pôda 1/2
3727 E 742/1 422 orná pôda 1/3
3751 E 742/3 1220 orná pôda 1/3
3761 E 4461/1 2769 lesný pozemok 1/3
E 4461/2 515 orná pôda 1/3
E 4462/1 1130 lesný pozemok 1/3
E 4462/2 319 orná pôda 1/3
3837 E 4617/6 60 vodná plocha 1/12
E 4617/7 61 vodná plocha 1/12
E 4617/12 51 vodná plocha 1/12
E 4617/101 145 orná pôda 1/12
E 4617/121 219 orná pôda 1/12
E 4617/601 282 orná pôda 1/12
E 4617/701 191 orná pôda 1/12
4105 E 6815/945 7 vodná plocha 2/3
4104 E 2590/2 206 vodná plocha 1/8
E 2590/3 863 trvalý trávny porast 1/8
E 2591/2 1 vodná plocha 1/8

 

/ďalej len „predmet dražby“/

Pozemok parc. č. 2590/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2811/1, KODKD 572125811/1 a pozemok parc. č. 2590/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 2591/1 je v časti vo výmere 3868 m2 zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2811/1, KODKD 572125811/1 a pozemok parc. č. 2591/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 6815/128 v časti vo výmere 1773 m2 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1602/1, KODKD 571125602/1 a pozemok parc. č. 6815/128 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 6815/145 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 0603/1, KODKD 570125603/1 a pozemok parc. č. 6815/145 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé

Pozemok parc. č. 2729/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2901/1, KODKD 572125901/1 a je zaradený do skupiny BPEJ 0280682 – 9. skupiny kvality, kambizeme (typ) na horninách kryštalinika, na výrazných svahoch: 12 – 25° stredne ťažké až ľahké.

Pozemok parc. č. 6815/46 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1602/1, KODKD 571125602/1 a pozemok parc. č. 6815/46 je zaradený do skupiny BPEJ 0159211 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 6815/86 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1602/1, KODKD 571125602/1 a pozemok parc. č. 6815/86 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 6815/156 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 0603/1, KODKD 570125603/1 a pozemok parc. č. 6815/156 je zaradený do skupiny BPEJ 0159221 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 6475 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1602/1, KODKD 571125602/1 a pozemok parc. č. 6475 je zaradený do skupiny BPEJ 0159211 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 4888 je zlúčený v časti do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1, v časti LPIS VO Záhorie č. 3701/2, KODKD 573125701/2 a pozemok parc. č. 4888 sú zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 1588 v časti vo výmere 2106 m2 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1703/1, KODKD 571125703/1 a pozemok parc. č. 1588 je zaradený do skupiny BPEJ 0121011 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4611/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 4801/1, KODKD 574125801/1 a pozemok parc. č. 4611/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4611/2 je zlúčený v časti do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1, v časti do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/2, KODKD 573125701/2 a pozemok parc. č. 4611/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4611/101 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1 a pozemok parc. č. 4611/101 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

K znaleckému posudku 12/2021 boli za podklad pre výpočet brané predložené doklady objednávateľom a údaje zo zistených podkladov znalca s porovnaním na dostupný program starostlivosti o les ďalej len „PSL“. Vzhľadom k tomu, že požiadavka objednávateľa je stanovenie všeobecnej hodnoty lesnej nehnuteľnosti ktorú vlastní povinná osoba uvedený v predmetných listoch vlastníctva v príslušnom podiele ktorú vedie Okresný úrad Malacky, Katastrálny odbor v katastrálnom území Jablonové v predmetných listoch vlastníctva č. 750, 758, 1002, 1617, 2628, 2721 v registri C KN a (E KN) ktoré samostatné taxačné charakteristiky neobsahujú, preto bolo potrebné vykonať identifikáciu parciel na JPRL – jednotky priestorového rozdelenia lesa – dielce ktoré ich majú stanovené v aktuálnom PSL. Pri výpočte preto znalec vychádzal zo stavu aktuálneho programu starostlivosti o les – PSL na začiatku jeho platnosti bez zohľadnenia vykonaných predpisov PSL na úseku úmyselnej rubnej ťažby a prírastku. Jedná v podstate o lesné pozemky ohraničeného lesného komplexu s hospodárením podľa zákona o lesoch. Kalkulácia výpočtu zohľadňuje preto i túto skutočnosť a počíta sa z hodnoty predmetného pozemku a porastu na ňom, čo je charakterizované taxačnou charakteristikou príslušného dielca na ktorom sa dané parcely vyskytujú. V prípade, že sa parcely nachádzajú vo viacerých JPRL taxačné charakteristiky sú stanovené podľa výmery nachádzajúcej sa v príslušnej JPRL, toto bolo zohľadnené a aplikované i pri tomto výpočte vyhláškovej všeobecnej hodnoty predmetného pozemku s lesným porastom a výpočet bol vykonaný priamo na jednotlivé parcely vyskytujúce sa v príslušnej JPRL- dielci, ktoré sa v podstate nachádzajú v samostatnom komplexe, jedného obhospodarovateľa lesa pre ktorého je vyhotovený i výpis z PSL, LHC Lozorno ktoré tvoria prílohu tohto posudku. Hranice jednotlivých okrajových parciel sú v podstate totožné s vonkajšou okrajovou hranicou JPRL – dielcov, čo uľahčilo samotnú identifikáciu predmetného majetku ako časti LC Lozorno a na časti i VLM Bažantnica.

Výpočet bol preto vykonaný podľa jednotlivých JPRL s identifikáciou na parcely registra C KN (E KN) ktoré sú vedené v predmetných listoch vlastníctva č. 750, 758, 1002, 1617, 2628, 2721, k. ú. Jablonové okres Malacky. Taxačné charakteristiky jednotlivých JPRL sú prevzaté priamo z výpisu PSL pre obhospodarovateľa. Približovacia vzdialenosť bola prevzatá priamo z PSL a odvozná vzdialenosť bola určená na základe možnosti nakladania drevnej hmoty do vagónov, pretože obhospodarovateľ nemá vlastný expedičný sklad a dopravu rieši podľa konkrétnych prípadov pričom prevažne využíva kamiónovú dopravu na miesto určenia, čo bolo zohľadnené i v danom prípade a vzdialenosť preto bola určená z LGisu na 9 km.

Výpočet je vykonaný za pomoci výpočtovej techniky, programu Hypo 18, čo zabezpečuje i presnosť výpočtu.

Pozemok parc. č. 6815/161 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 6815/161 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4617/1 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 4617/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemky parc. č. 4617/2, 4617/3, 4617/4, 4617/5, 4617/8, 4617/9, 4617/10 a 4617/11 sú zlúčené do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1 a pozemky parc. č. 4617/2, 4617/3, 4617/4, 4617/5, 4617/8, 4617/9, 4617/10, 4617/11 sú zaradené do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemky parc. č. 5744/1, 5744/2 nie sú v systéme LPIS a pozemky parc. č. 5744/1, 5744/2 sú zaradené do skupiny BPEJ 0121011 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 5744/3 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1702/1, KODKD 571125702/1 a pozemok parc. č. 5744/3 je zaradený do skupiny BPEJ 0171225 – 6. skupiny kvality, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké).

Pozemky parc. č. 766, 767/1, 767/2 sú zlúčené do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3802/1, KODKD 573125802/1 a pozemky parc. č. 766, 767/1, 767/2 sú zaradené do skupiny BPEJ 0121021 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 767/3 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3702/1, KODKD 573125702/1 a pozemok parc. č. 767/3 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 923 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3702/1, KODKD 573125702/1 a pozemok parc. č. 923 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 988 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3702/1, KODKD 573125702/1 a pozemok parc. č. 988 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 764/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3802/1, KODKD 573125802/1 a pozemok parc. č. 764/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 764/2 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3802/1, KODKD 573125802/1 a pozemok parc. č. 764/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 764/3 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3802/1, KODKD 573125802/1 a pozemok parc. č. 764/3 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 764/4 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3702/1, KODKD 573125702/1 a pozemok parc. č. 764/4 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 765 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3802/1, KODKD 573125802/1 a pozemok parc. č. 765 je zaradený do skupiny BPEJ 0121021 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4612/1 nie je v systéme LPIS a pozemok parc. č. 4612/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4612/2 je zlúčený v časti do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1, v časti do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/2, KODKD 573125701/2 a pozemok parc. č. 4612/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4612/101 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1 a pozemok parc. č. 4612/101 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4614/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1 a pozemok parc. č. 4614/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4614/2 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1 a pozemok parc. č. 4614/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4613/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1 a pozemok parc. č. 4613/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4613/2 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/1, KODKD 573125701/1 a pozemok parc. č. 4613/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 742/2 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3802/1, KODKD 573125802/1 a pozemok parc. č. 742/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 2465 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3801/1, KODKD 573125801/1 a pozemok parc. č. 2465 je zaradený do skupiny BPEJ 0171232 – 6. skupiny kvality, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké).

Pozemok parc. č. 4618/1 je mimo systém LPIS a pozemok parc. č. 4618/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4618/101 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3702/1, KODKD 573125702/1 a pozemok parc. č. 4618/101 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 6058 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 0701/1, KODKD 570125701/1 a pozemok parc. č. 6058 je zaradený do skupiny BPEJ 0171225 – 6. skupiny kvality, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké).

Pozemok parc. č. 742/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3802/1, KODKD 573125802/1 a pozemok parc. č. 742/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 742/3 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3702/1, KODKD 573125702/1 a pozemok parc. č. 742/3 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemky parc. č. 4461/1, 4461/2, 4462/1, 4462/2 sú zlúčené do pozemku LPIS VO Záhorie č. 4801/1, KODKD 574125801/1 a pozemky parc. č. 4461/1, 4461/2, 4462/1, 4462/2 sú zaradené do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemky parc. č. 4617/6, 4617/7, 4617/12, 4617/101, 4617/601 sú mimo systém LPIS a pozemky parc. č. 4617/6, 4617/7, 4617/12, 4617/101, 4617/601 sú zaradené do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemky parc. č. 4617/121, 4617/701 sú zlúčené do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3702/1, KODKD 573125702/1 a pozemky parc. č. 4617/121, 4617/701 sú zaradené do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 6815/945 je mimo systém LPIS a pozemok parc. č. 6815/945 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemky parc. č. 2590/2, 2590/3, 2591/2 sú mimo systém LPIS a sú zaradené do skupiny BPEJ 0280682 – 9. skupiny kvality, kambizeme (typ) na horninách kryštalinika, na výrazných svahoch: 12 – 25° stredne ťažké až ľahké.