Pozemky k.ú. Jablonové – VYDRAŽENÉ

Informácie Dokumenty

Vyvolávacia cena:

11414,94 €

Číslo dražby: 122021


Kraj: Bratislavský

Okres: Malacky

Mesto: Jablonové

Katastrálne územie: Jablonové

Úžitková plocha: 28399 m2


Adresa dražby: Zasadacia miestnosť v Hoteli a Ubytovni PRIM, nachádzajúca sa na 1. poschodí hotela na ulici: Stará Vajnorská 37

Dátum konania dražby: 30.08.2021

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 16.08.2021 12:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 23.08.2021 12:00 hod.

Miesto obhliadky: Pred obecným úradom Jablonové GPS: 48°20'51.2"N 17°05'57.7"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 11414,94 €

Dražobná zábezpeka: 3000 €

Minimálne prihodenie: 1 000 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, okres: Malacky, obec: Jablonové, katastrálnom území: Jablonové zapísané na:

 

List vlastníctva PARCELY registra Parcelné číslo Výmera Druh pozemku Spoluvlastnícky podiel
3262 E 4233 2126 orná pôda 1/1
E 6630 3075 orná pôda 1/1
2628 E 728 745 orná pôda 1/1
E 986 180 orná pôda 1/1
E 1572/1 69 orná pôda 1/1
E 1572/2 1080 orná pôda 1/1
E 2047 471 orná pôda 1/1
E 2388/1 1177 orná pôda 1/1
E 2388/2 50 vodná plocha 1/1
E 2388/3 122 orná pôda 1/1
E 2433/1 1752 orná pôda 1/1
E 2452/1 1248 orná pôda 1/1
E 2453/1 180 trvalý trávny porast 1/1
E 2608/1 57 vodná plocha 1/1
E 2608/2 285 trvalý trávny porast 1/1
E 2761 701 orná pôda 1/1
E 3139 1284 orná pôda 1/1
E 3182 424 trvalý trávny porast 1/1
E 3352 1917 orná pôda 1/1
E 3431 813 orná pôda 1/1
E 4212 1360 orná pôda 1/1
E 4400 640 lesný pozemok 1/1
E 4401 1140 lesný pozemok 1/1
E 4728 719 orná pôda 1/1
E 4738 694 orná pôda 1/1
E 5187 1237 orná pôda 1/1
E 5462/2 98 orná pôda 1/1
E 5514/1 18 orná pôda 1/1
E 5514/2 7 orná pôda 1/1
E 5514/3 136 orná pôda 1/1
E 5942 824 trvalý trávny porast 1/1
E 5943 1396 orná pôda 1/1
E 6068/1 1327 orná pôda 1/1
E 6068/2 40 vodná plocha 1/1
E 6164 43 orná pôda 1/1
E 6569 964 lesný pozemok 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

Pozemok parc. č. 4233 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3802/1, KODKD 573125802/1 a pozemok parc. č. 4233 je zaradený do skupiny BPEJ 0121021 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 6630 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2702/1, KODKD 572125702/1 a pozemok parc. č. 6630 je zaradený do skupiny BPEJ 0159001 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 728 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3702/1, KODKD 573125702/1 a pozemok parc. č. 728 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 986 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3702/1, KODKD 573125702/1 a pozemok parc. č. 986 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok reg. E-KN parc. č. 1572/1 sa nachádza v severnej okrajovej časti, v zastavanom území obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové. Pozemok je voľne prístupný, je súčasťou miestnej spevnenej komunikácie a obklopený zástavbou rodinných domov. Konfigurácia pozemku je rovinatá. Prístup na posudzovaný pozemok je po miestnej spevnenej komunikácii.

Pozemok parc. č. 1572/2 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1704/1, KODKD 571125704/1 a pozemok parc. č. 1572/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 2047 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1808/1, KODKD 571125808/1 a pozemok parc. č. 2047 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 2388/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2803/1, KODKD 572125803/1 a pozemok parc. č. 2388/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0171232 – 6. skupiny kvality, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké).

Pozemok parc. č. 2388/2 je mimo systému LPIS a pozemok parc. č. 2388/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 2388/3 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2812/1, KODKD 572125812/1 a pozemok parc. č. 2388/3 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 2433/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3801/1, KODKD 573125801/1 a pozemok parc. č. 2433/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0171232 – 6. skupiny kvality, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké)

Pozemok parc. č. 2452/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3801/1, KODKD 573125801/1 a pozemok parc. č. 2452/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0171232 – 6. skupiny kvality, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké).

Pozemok parc. č. 2453/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3801/1, KODKD 573125801/1 a pozemok parc. č. 2453/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0171232 – 6. skupiny kvality, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké).

Pozemok parc. č. 2608/1 je mimo systému LPIS a pozemok parc. č. 2608/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 2608/2 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2811/1, KODKD 572125811/1 a pozemok parc. č. 2608/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 2761 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2904/1, KODKD 572125904/1 a pozemok parc. č. 2761 je zaradený do skupiny BPEJ 0280682 – 9. skupiny kvality, kambizeme (typ) na horninách kryštalinika, na výrazných svahoch: 12 – 25° stredne ťažké až ľahké. Na

Pozemok parc. č. 3139 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3906/1, KODKD 573125906/1 a pozemok parc. č. 3139 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 3182 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2811/1, KODKD 572125811/1 a pozemok parc. č. 3182 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 3352 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3903/1, KODKD 573125903/1 a pozemok parc. č. 3352 je zaradený do skupiny BPEJ 0159211 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 3431 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3903/1, KODKD 573125903/1 a pozemok parc. č. 3431 je zaradený do skupiny BPEJ 0159211 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 4212 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3802/1, KODKD 573125802/1 a pozemok parc. č. 4212 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4728 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/2, KODKD 573125701/2 a pozemok parc. č. 4728 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 4738 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 3701/2, KODKD 573125701/2 a pozemok parc. č. 4738 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok reg. E-KN parc. č. 5187 je vedený na liste vlastníctva č. 2628 ako orná pôda. Pozemok sa nachádza v severozápadnej časti mimo zastavaného územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové, v areály bývalého družstva, vzdialený od zástavby.

Pozemok je voľne prístupný po spevnenej miestnej komunikácii, čiastočne oplotený, obklopený poľnohospodárskymi pozemkami a priemyselnými stavbami. V súčasnosti je pozemok z časti nevyužívaný, z časti využívaný ako cesta a z časti zastavaný priemyselnými stavbami. Konfigurácia pozemku je rovinatá.

Pozemok reg. E-KN parc. č. 5514/1 sa nachádza v západnej okrajovej časti, v zastavanom území obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové. Pozemok je voľne prístupný, je súčasťou miestnej spevnenej komunikácie a obklopený zástavbou rodinných domov. Konfigurácia pozemku je rovinatá. Prístup na posudzovaný pozemok je po miestnej spevnenej komunikácii.

Pozemok reg. E-KN parc. č. 5514/2 sa nachádza v západnej okrajovej časti, mimo zastavaného územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové. Pozemok je voľne prístupný, je súčasťou poľnohospodárskeho pozemku a obklopený poľnohospodárskymi pozemkami. Konfigurácia pozemku je rovinatá. Prístup na posudzovaný pozemok je po miestnej nespevnenej ceste.

Pozemok parc. č. 5514/3 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 2701/1, KODKD 572125701/1 a pozemok parc. č. 5514/3 je zaradený do skupiny BPEJ 0171222 – 6. skupiny kvality, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké).

Pozemok parc. č. 5942 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1703/1, KODKD 571125703/1 a pozemok parc. č. 5942 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 5943 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 1703/1, KODKD 571125703/1 a pozemok parc. č. 5943 je zaradený do skupiny BPEJ 0121001 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

Pozemok parc. č. 6068/1 je zlúčený do pozemku LPIS VO Záhorie č. 0701/1, KODKD 570125701/1 a pozemok parc. č. 6068/1 je zaradený do skupiny BPEJ 0159221 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 6068/2 je mimo systém LPIS a pozemok parc. č. 6068/2 je zaradený do skupiny BPEJ 0159221 – 7. skupiny kvality, regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké.

Pozemok parc. č. 6164 je mimo systému LPIS a pozemok parc. č. 6164 je zaradený do skupiny BPEJ 0121011 – 6. skupiny kvality, čiernice typické, ľahké, vysychavé.

K znaleckému posudku 12/2021 boli za podklad pre výpočet brané predložené doklady objednávateľom a údaje zo zistených podkladov znalca s porovnaním na dostupný program starostlivosti o les ďalej len „PSL“. Vzhľadom k tomu, že požiadavka objednávateľa je stanovenie všeobecnej hodnoty lesnej nehnuteľnosti ktorú vlastní povinná osoba uvedený v predmetných listoch vlastníctva v príslušnom podiele ktorú vedie Okresný úrad Malacky, Katastrálny odbor v katastrálnom území Jablonové v predmetných listoch vlastníctva č. 750, 758, 1002, 1617, 2628, 2721 v registri C KN a (E KN) ktoré samostatné taxačné charakteristiky neobsahujú, preto bolo potrebné vykonať identifikáciu parciel na JPRL – jednotky priestorového rozdelenia lesa – dielce ktoré ich majú stanovené v aktuálnom PSL. Pri výpočte preto znalec vychádzal zo stavu aktuálneho programu starostlivosti o les – PSL na začiatku jeho platnosti bez zohľadnenia vykonaných predpisov PSL na úseku úmyselnej rubnej ťažby a prírastku. Jedná v podstate o lesné pozemky ohraničeného lesného komplexu s hospodárením podľa zákona o lesoch. Kalkulácia výpočtu zohľadňuje preto i túto skutočnosť a počíta sa z hodnoty predmetného pozemku a porastu na ňom, čo je charakterizované taxačnou charakteristikou príslušného dielca na ktorom sa dané parcely vyskytujú. V prípade, že sa parcely nachádzajú vo viacerých JPRL taxačné charakteristiky sú stanovené podľa výmery nachádzajúcej sa v príslušnej JPRL, toto bolo zohľadnené a aplikované i pri tomto výpočte vyhláškovej všeobecnej hodnoty predmetného pozemku s lesným porastom a výpočet bol vykonaný priamo na jednotlivé parcely vyskytujúce sa v príslušnej JPRL- dielci, ktoré sa v podstate nachádzajú v samostatnom komplexe, jedného obhospodarovateľa lesa pre ktorého je vyhotovený i výpis z PSL, LHC Lozorno ktoré tvoria prílohu tohto posudku. Hranice jednotlivých okrajových parciel sú v podstate totožné s vonkajšou okrajovou hranicou JPRL – dielcov, čo uľahčilo samotnú identifikáciu predmetného majetku ako časti LC Lozorno a na časti i VLM Bažantnica.

Výpočet bol preto vykonaný podľa jednotlivých JPRL s identifikáciou na parcely registra C KN (E KN) ktoré sú vedené v predmetných listoch vlastníctva č. 750, 758, 1002, 1617, 2628, 2721, k. ú. Jablonové okres Malacky. Taxačné charakteristiky jednotlivých JPRL sú prevzaté priamo z výpisu PSL pre obhospodarovateľa. Približovacia vzdialenosť bola prevzatá priamo z PSL a odvozná vzdialenosť bola určená na základe možnosti nakladania drevnej hmoty do vagónov, pretože obhospodarovateľ nemá vlastný expedičný sklad a dopravu rieši podľa konkrétnych prípadov pričom prevažne využíva kamiónovú dopravu na miesto určenia, čo bolo zohľadnené i v danom prípade a vzdialenosť preto bola určená z LGisu na 9 km.

Výpočet bol vykonaný za pomoci výpočtovej techniky, programu Hypo 18, čo zabezpečuje i presnosť výpočtu.