Pozemky Hriňová- VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

5644 €

Číslo dražby: 92014/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Detva

Mesto: Hriňová

Katastrálne územie: Hriňová

Úžitková plocha: 8660 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, na 1. poschodí

Dátum konania dražby: 29.09.2015

Čas konania dražby: 08:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 18.09.2015 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 25.09.2015 15:00 hod.

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 11288 €

Dražobná zábezpeka: 1000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Jednotlivé parcely, tvoriace predmet dražby sa nachádzajú v meste Hriňová, okres Detva, v západnej okrajovej časti mesta, v mestskej časti Krivec, hodnotená lokalita má charakter lazov, t.j. jednotlivé stavby rodinných domov netvoria súvislú zástavbu.

A)č. 4726/1, trvalé trávne porasty o výmere 652 m2 sa je prístupný po úzkej, miestami nespevnenej miestnej komunikácii, leží medzi cestou a potokom, výškovo sa rozprestiera v úrovni potoka, t.j. v záplavovej úrovni, z pozemku vedie cez potok nízky brod. V bezprostrednom okolí sa súvislá výstavba nenachádza, v širšom okolí sú stavby dvoch rodinných domov, na pozemku sa inžinierske siete nenachádzajú. Hodnotený pozemok registra KN-E je charakterizovaný ako trvalé trávne porasty, v súčasnom období sa nevyužíva, svojim charakterom a umiestnením pozemok nie je vhodný na budúce zastavanie, výstavba na pozemku by bola možná len po určitej úprave a regulácii miestneho potoka pretekajúceho okrajom pozemku.

B)č. 4612, orná pôda o výmere 444 m2 a parc.č. 4614, orná pôda o výmere 2264 m2 sa nachádzajú, na ľavej strane cestnej komunikácie vychádzajúcej z mesta smerom na Poľanu, v lokalite za Starým sídliskom. Pozemky sú zatiaľ súčasťou územia tvoreného lúkami a poliami, nie je k nim prístup po spevnenej komunikácii a nie sú tu žiadne inžinierske siete, územie zatiaľ nie je pripravené na budúcu výstavbu, v bezprostrednom okolí sa súvislá výstavba nenachádza, v širšom okolí sú stavby starších bytových domov, rodinné domy, budúca prístupová komunikácia končí vo vzdialenosti asi 200 m od hodnotených pozemkov. Pozemky sú na liste vlastníctva charakterizované ako orná pôda mimo zastavaného územia obce, v zmysle priloženého vyjadrenia Mesta Hriňová sú pozemky v schválenej ÚPD Mesta Hriňová /zo dňa 26.06.2012/ určené na výstavbu rodinného domu, pozemky hodnotím ako stavebné, územie zatiaľ nie je pripravené na budúcu výstavbu.

C) Parcela C KN č. 3778 , výmera 294 m2, druh : orná pôda. Pozemok je využívaný ako orná pôda, v jeho severnej časti sú na pozemku vysadené kríky drobného ovocia. Prístup na pozemok je možný z nespevnenej poľnej cesty. Terén pozemku je mierne svahovitý. V blízkosti bloku poľnohospodárskej pôdy, ktorého súčasťou je aj hodnotený pozemok, sa nachádzajú inžinierske siete, čo by dávalo predpoklad na možný vyšší stupeň využitia hodnoteného pozemku, ako bol v čase obhliadky.

D) Parcela E KN č. 3889, výmera 830 m2, trvalý trávny porast; Parcela E KN č. 3890 , výmera 541 m2 , trvalý trávny porast; Parcela E KN č. 3953 , výmera 441 m2, trvalý trávny porast sa nachádzajú v rámci toho istého bloku poľnohospodárskej pôdy. Pozemok sa využíva ako trvalý trávny porast. Terén pozemku prechádza do mierneho svahu. Celý pozemok javí znaky vysokej hladiny spodnej vody, čo sa na pozemku prejavuje lokálnym zamokrením . Na vysokú hladinu spodnej vody poukazuje aj prítomnosť ostríc. Toto zamokrenie sťažuje využitie pozemku v zmysle deklarovaného druhu pozemku.

E) Parcela E KN č. 9291/14 , výmera 3194 m2 , trvalý trávny porast. Vedľa pozemku tečie potok Slatina. Cez pozemok vedie nespevnená , neupravená ,cesta k rodinnému domu ,stojacom na inom pozemku. Terén samotného pozemku je svahovitý, porastený drevinami a krovinami. Veľká časť pozemku nie je poľnohospodársky využívaná a vyžaduje si technické úpravy.