Orná pôda Devínska Nová ves

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

29720 €

Číslo dražby: 1232015


Kraj: Bratislavský

Okres: Bratislava IV

Mesto: Bratislava - Devínska Nová Ves

Katastrálne územie: Devínska Nová Ves

Úžitková plocha: 8954 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 20.11.2017

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 01.11.2017 14:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 08.11.2017 14:00 hod.

Miesto obhliadky: GPS: 48°13'00.2"N 17°00'45.0"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 14860 €

Dražobná zábezpeka: 8900 €

Minimálne prihodenie: 1 000 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Bratislave – mestskej časti Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV., katastrálnom území Devínska Nová Ves, evidovaná Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva  číslo 4764 ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu parcelné číslo 3181/7, orná pôda o výmere 8954 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Predmet dražby, teda parcela KN-E 3181/7 sa nachádza v extraviláne v katastrálnom území Devínska nová ves, v území podľa UPN klasifikovanom ako poľnohospodárska zeleň a pôdy – kód územia 1204. Pozemok KN-E 3181/7 je poľnohospodársky využiteľný.