Priemyselný areál Lučenec – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

280000 bez DPH €

Číslo dražby: 3322016/1


Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Mesto: Lučenec

Katastrálne územie: Lučenec

Úžitková plocha: 19174,5 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: T.G. Masaryka 19, 98401 Lučenec

Dátum konania dražby: 21.11.2017

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 06.11.2017 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 20.11.2017 15:00 hod.

Miesto obhliadky: Ľ. Podjavorinskej 8, Lučenec, GPS: 48°20'24.5"N 19°39'12.5"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 705833,33 € bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 49700 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru majetkových hodnôt:

 

 1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Lučenci, okres Lučenec, katastrálnom území Lučenec, evidované Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor na liste vlastníctva:
 2. a) (LV) číslo 5584 ako:

Pozemky registra „C“:

 • parcelné číslo 5692/ 4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4706 m2;
 • parcelné číslo 5692/ 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 456 m2;
 • parcelné číslo 5692/ 36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m2;
 • parcelné číslo 5692/ 58 zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2
 • parcelné číslo 5692/ 59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3622 m2
 • parcelné číslo 5692/ 62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 438 m2;
 • parcelné číslo 5692/ 63 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3878 m2;
 • parcelné číslo 5692/ 64 zastavané plochy a nádvoria o výmere 518 m2;
 • parcelné číslo 5692/ 66 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1477 m2;
 • parcelné číslo 5692/ 67 zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2;
 • parcelné číslo 5692/ 70 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2820 m2;

Stavby:

 • Výrobná hala bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo KN-C 5692/4
 • Šrotové hospodárstvo bez súpisného čísla, postavené na parcele číslo KN-C 5692/19
 • Výrobná hala bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo KN-C 5692/62
 • Výrobná hala bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo KN-C 5692/ 63
 • Výrobná hala bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo KN-C 5692/ 66

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

 

 1. b) (LV) č. 9694 ako:

Pozemok registra „C“:

 • parcelné číslo 5692/ 71 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/20

 

 1. Drobné stavby plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, nezapísané ako samostatná položka súpisu konkurznej podstaty úpadcu, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) zo spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch p. č. 5692/58 (678 m2), p. č. 5692/59 (3622 m2) a na časti pozemku p. č. 5692/70 a mostová váha (nefunkčná).

 

/spoločne ďalej len „predmet dražby“/

 

Súčasti predmetu:

Výrobné haly bez s. č., postavené na pozemkoch CKN č. 5692/4, 5692/62, 5692/ 63 a 5692/ 66 v katastrálnom území Lučenec. Uvedené stavby majú prevádzkové priestory a viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy je určená, resp. využívaná na nebytové účely, preto sa jedná o nebytové budovy podľa §43c) ods. 1c zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Podľa dostupných materiálov (ZP č. 22/2010) boli stavby dané do užívania v roku 1972. Udanému veku výstavby zodpovedá konštrukčné, materiálové riešenie budov vrátane ich technického stavu. Objekty spĺňajú kritéria pre halu, nakoľko pôdorysný rozmer medzi zvislými nosnými konštrukciami je väčší ako 10 m. Jedná sa o samostatne stojacu, nepodpivničenú, prízemnú stavbu s nízkou sedlovou strechou. Hala je napojená na rozvody elektrickej energie,  vody a kanalizácie. Vo výrobnej hale postavenej na parcele CKN č. 5692/4 je v minimálnom rozsahu riešené trojpodlažné sociálne zázemie, ktoré tvorí nevýrazný podiel z celkového obstavaného priestory haly. Výrobná hala je dlhšie obdobie využívaná.

Stavebno-technický popis:

Základy sú monolitické železobetónové pätkové v kombinácii s pásovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti je riešená vodorovná. Nosný systém je tvorený železobetónovými priehradovými stĺpmi a väzníkmi vrátane priehradových stužidiel a prievlakov. Obvodový plášť je predsadený so zavesených veľkorozmerových panelov. Stropné konštrukcie strechy sú zo železobetónových kazetových stropných panelov. Zastrešenie bez krytiny tvorí plochá strecha jednoplášťová zateplená. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie pozostávajú zo žľabov, zvodov zaústených do kanalizačnej siete, oplechovania parapetov, atiky a sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere sú drevené a oceľové hladké. Vráta sú oceľové otváravé. Okná sú jednoduché oceľové a jednoduché oceľové s beztmelým zasklením. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. Je len rozvod studenej vody. Vnútorná kanalizácia je riešená zo strechy a zo zariaďovacích predmetov sociálneho zázemia. Rozvod zemného plynu nie je riešený. Hygienické zariadenia sú riešené v sociálnom zázemí a sú vybavené zariaďovacími predmetmi ako sú umývadlá, sprchy, splachovacie záchody, pisoáre, bidety a výlevky.  V objekte nie je riešené ostatné vybavenie.

Technický stav haly:

Pri stanovení technickej hodnoty je vzhľadom na vek haly uvažované so základnou životnosťou 80 rokov – železobetónová montovaná konštrukcia s obvodovým plášťom. Pri obhliadke haly bolo zistené, že táto nie je využívaná a udržiavaná. Niektoré prvky konštrukčného vybavenia sú úmyselne poškodené. Technický stav je zohľadnený vo výpočte ročného percenta znížením základnej životnosti na 70 rokov.

Šrotové hospodárstvo bez s.č. pôvodne stojace na pozemku CKN č. 5692/19 evidované na LV č. 5584 k.ú. Lučenec, bolo v čase vyhotovovania znaleckého posudku pre účely dražby asanované.

Spevnené plochy, nachádzajúce sa na pozemkoch p. č. 5692/58, p. č. 5692/59  a na časti pozemku p. č. 5692/70. Jedná sa o monolitické betónové plochy umožňujúce aj ťažkú nákladnú dopravu. Plochy boli vybudované v roku 1972, t. j. zároveň s výrobnými halami. Základná životnosť je stanovená na 65 rokov.

Pozemky parcely registra „C“ KN číslo 5692/4, 5692/19, 5692/26, 5692/28, 5692/36, 5692/58, 5692/59, 5692/62, 5692/63, 5692/64, 5692/66, 5692/67, 5692/70, ktoré sa podľa LV č. 5584 nachádzajú v zastavanom území mesta Lučenec a pozemok parcela registra „C“ KN číslo 5692/71, ktorý sa podľa LV č. 9694 nachádza v zastavanom území mesta Lučenec. Vybavenie pozemkov – pozemky, ktoré tvoria súčasť predmetu dražby majú druh zastavaná plocha a nádvorie a majú veľmi dobrú vybavenosť (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie a zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách.

Zistená cena nehnuteľností tvoriacich súčasť predmetu dražby: 705833,33 € bez DPH

 

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je uvádzaná ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. d) zákona o DPH sa týka len dodania nehnuteľností. V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.