Priemyselný areál Banská Bystrica k.ú. Senica – 2.kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 3442016/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Senica

Úžitková plocha: 96927 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Partizánska cesta 4634/91, Banská Bystrica, GPS: 48°44'34.0"N 19°11'57.6"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 5250000 €

Dražobná zábezpeka: 49790,88 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

I.Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Banskej Bystrici, okres Banská Bystrica, katastrálnom území Senica, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva:

a) na (LV) č. 949 ako:

 

Pozemky                                                       

– parcelné číslo KN-C 374/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18043 m2

– parcelné číslo KN-C 374/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10310 m2

– parcelné číslo KN-C 374/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7077 m2

– parcelné číslo KN-C 374/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 456 m2

– parcelné číslo KN-C 374/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2

– parcelné číslo KN-C 374/44, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8129 m2

– parcelné číslo KN-C 374/45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3811 m2

– parcelné číslo KN-C 374/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2991 m2

– parcelné číslo KN-C 374/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m2

– parcelné číslo KN-C 374/64, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4547 m2

– parcelné číslo KN-C 375/1, ostatné plochy o výmere 1767 m2

– parcelné číslo KN-C 375/4, ostatné plochy o výmere 732 m2

– parcelné číslo KN-C 385, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2

– parcelné číslo KN-C 387, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2

– parcelné číslo KN-C 388, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2

– parcelné číslo KN-C 389, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2

– parcelné číslo KN-C 753, ostatné plochy o výmere 15498 m2

  

Stavby

Sklad investičný C súpisné číslo 4634, postavená na parcele číslo KN-C 374/21

Sklad investičný B súpisné číslo 4634, postavená na parcele číslo KN-C 374/22

Garáž súpisné číslo 8778, postavená na parcele číslo KN-C 388

Garáž súpisné číslo 8779, postavená na parcele číslo KN-C 385

Garáž súpisné číslo 8781, postavená na parcele číslo KN-C 387

Garáž súpisné číslo 8789, postavená na parcele číslo KN-C 389

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla postavená na parcele číslo KN-C 374/46

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla postavená na parcele číslo KN-C 374/47

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla postavená na parcele číslo KN-C 374/48

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla postavená na parcele číslo KN-C 374/49

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla postavená na parcele číslo KN-C 374/50

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

b) na (LV) č. 1066 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 374/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3220 m2

– parcelné číslo KN-C 374/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4435 m2

– parcelné číslo KN-C 374/47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2974 m2

– parcelné číslo KN-C 374/48, zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2

– parcelné číslo KN-C 374/50, zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2

– parcelné číslo KN-C 374/51, zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2

– parcelné číslo KN-C 374/61, zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m2

– parcelné číslo KN-C 374/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

c) na (LV) č. 1067 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 374/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6540 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/7 z celku ktorý je vo vlastníctve: KOVOD, a.s., Partizánska cesta 91, Banská Bystrica, IČO: 36 052 957

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Banskej Bystrici, okres Banská Bystrica, katastrálnom území Šalková, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 1146 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 944/1, ostatné plochy o výmere 7999 m2

– parcelné číslo KN-C 944/2, ostatné plochy o výmere 2028 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

III. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I. a II.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne): Skladová hala bez súpisného čísla postavená na parcele číslo KN-C 374/16, Prevádzková budova bez súpisného čísla na parcele číslo 374/16, Administratívno sociálna budova bez súpisného čísla na parcele číslo 374/31, Oplotenie z betónových prefabrikátov, Oplotenie zo strojového pletiva, Oplotenie z plechových dielcov, Mostová váha, Vjazd, komunikácie a spevnené plochy, Dažďová kanalizácia – hlavný zberač (počet 4), Dažďová kanalizácia – areál (počet 4), Odlučovač ropných látok, Splašková kanalizácia – hlavný zberač, Splašková kanalizácia – areál, Vodovod, Podružná vodomerná šachta, Požiarny vodovod (počet 3), VN prípojka pre trafostanicu, VN prípojka pre SHREDDER, Areálové NN rozvody, Železničná vlečka, tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 41/2016 zo dňa 12. 12. 2016, vypracovaný členmi  pracovného tímu znaleckej organizácie  KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič.

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

IV. Technologické zariadenia a elektronika : zabudované na nehnuteľnostiach (I. a II.), zapísané ako samostatné položky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v časti hnuteľné veci a to položka číslo 264 s označením: „Unimobunky – kontajnery 6 ks“, položka číslo 265 s označením: „Unimobunka – Obytný kontajner“, položka číslo 267 s označením: „Kontajnerová bunka a schodisko“, položka číslo 268 s označením: „Kontajnerová bunka VKB6“, položka číslo 269 s označením: „Unimobunka – SC S“, položka číslo 103 s označením: „Váha koľajová mostová, príslušenstvo : tenzometre – 4 ks, displej, vyhodnocovacia skrinka (predaj spolu s pozemkom zapísaným v k. ú. Senica, okres Banská Bystrica)“, položka číslo 142 s označením: „Zváračka Invertor Rainbow 180“, položka číslo 152 s označením: „Sada na pálenie“, položka číslo 150 s označením: „Elektrocentrála SC – S“, položka číslo 181 s označením: „Kamerový systém – rekordér Bosch , monitor, záložný zdroj , 8 kamier: 4 ks statické –Samsung , 3 ks statické – KPC, 1 ks otočná – Samsung PTZ“, položka číslo 1 s označením: „Technologická linka na spracovanie kovového šrotu s mlynom SERAM SHREDDER 74/90 s odťahovým vibračným dopravníkom, vzduchovým separátom, magnetickými triediacimi stanicami (separátorom), vrchným magnetickým odlučovačom (separátorom), zariadením na odsávanie prachu, dopravníkovými pásmi, hydraulickou sústavou, riadením, elektroinštaláciou so všetými súčasťami, príslušenstvom a úpravami“, položka číslo 14 s označením: „Hydraulická nožnica CNS 800 – D 11“

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 V. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I. a II.), zapísané v kartách majetku úpadcu, nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne): VN prípojka pre čerp. stan., Vonk. osvetl.-kábel. prípoj. Zemná, Vonk. osvetl.-stožiar. sviet., Osvetlenie vrátnice, Osvetlenie koľajiska, Nábytok

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 /ďalej len „predmet dražby“/

Nehnuteľnosti, drobné stavby a príslušenstvo:

 

Garáž súpisné číslo 8778 na parcele číslo 388

Prízemná murovaná budova na betónových základoch s pultovou strechou v radovej zástavbe. Úpravy vonkajších povrchov – brizolitová omietka; vnútorných povrchov – hladká omietka; podlaha – cementový poter; krytina  – pozinkovaný plech; vráta otváravé oceľové.

Garáž súpisné číslo 8779 na parcele číslo 385

Prízemná murovaná budova na betónových základoch s pultovou strechou v radovej zástavbe. Úpravy vonkajších povrchov – brizolitová omietka; vnútorných povrchov – hladká omietka; podlaha – cementový poter; krytina  – pozinkovaný plech; vráta otváravé oceľové.

Garáž súpisné číslo 8781 na parcele číslo 387

Prízemná murovaná budova na betónových základoch s pultovou strechou v radovej zástavbe. Úpravy vonkajších povrchov – brizolitová omietka; vnútorných povrchov – hladká omietka; podlaha – cementový poter; krytina  – pozinkovaný plech; vráta otváravé oceľové.

Garáž súpisné číslo 8789 na parcele číslo 389

Prízemná murovaná budova na betónových základoch s pultovou strechou v radovej zástavbe ako krajná. Úpravy vonkajších povrchov – brizolitová omietka; vnútorných povrchov – hladká omietka; podlaha – cementový poter; krytina  – pozinkovaný plech; vráta otváravé oceľové.

Sklad investičný C súpisné číslo 4634 na parcele číslo 374/21

Budova skladu je prízemný nepodpivničený halový objekt zastrešený sedlovou strechou mierneho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba bola daná do užívania cca v roku 1960, dokladmi o tom však vlastník nedisponuje. Z technického vybavenia územia je pripojená na miestny rozvod el. energie a dopravne na účelovú čiastočne spevnenú pozemnú komunikáciu.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva zo skladovo výrobných priestorov s mostovým žeriavom.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné konštrukcie tvorí prefabrikovaný železobetónový skelet so strešnými väzníkmi, výplňové konštrukcie sú murované. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov pozostávajú z hladkých omietok. Krytinu tvoria živičné pásy, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru. Výplne okenných otvorov sú jednoduché oceľové vrátane vonkajších mreží, vstupné vonkajšie dvere a vráta sú oceľové, vnútorné drevené hladké. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Sklad investičný B súpisné číslo 4634 na parcele číslo 374/22

Budova skladu je prízemný nepodpivničený halový objekt zastrešený sedlovou strechou mierneho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba bola daná do užívania cca v roku 1960, dokladmi o tom však vlastník nedisponuje. Z technického vybavenia územia je pripojená na miestny rozvod el.energie a dopravne na účelovú čiastočne spevnenú pozemnú komunikáciu.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva zo skladových priestorov.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné konštrukcie tvorí prefabrikovaný železobetónový skelet so strešnými väzníkmi, výplňové konštrukcie sú murované. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov pozostávajú z hladkých omietok. Krytinu tvorí profilovaný pozinkovaný plech, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru. Výplne okenných otvorov sú jednoduché oceľové vrátane vonkajších mreží, vstupné vonkajšie dvere a vráta sú oceľové, vnútorné drevené hladké. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Rozostavaná stavba triediacej a skladovacej haly – ťažká frakcia (SO-04) bez súpisného čísla na parcele číslo 374/46

Budova skladu je prízemný nepodpivničený halový objekt zastrešený sedlovou strechou mierneho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposiaľ rozostavaná a nedokončená, pričom táto rozostavanosť pretrváva už viac rokov, na základe čoho je jej užívanie stanovené na rok 2010.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia má po jej dokončení pozostávať zo skladových priestorov.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné konštrukcie tvorí prevažne oceľová konštrukcia montovanej haly so strešnými priehradovými väzníkmi, obvodové konštrukcie sú monolitické železobetónové do určitej výšky, zvyšok opláštenia vrátane strešnej krytiny nad podlahou je z profilovaného pozinkovaného a poplastovaného plechu. Uskutočnená je severovýchodná časť haly.

Rozostavaná stavba triediacej a skladovacej haly – ľahká frakcia (SO-05) bez súpisného čísla na parcele číslo 374/47

Budova skladu je prízemný nepodpivničený halový objekt zastrešený sedlovou strechou mierneho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposiaľ rozostavaná a nedokončená, pričom táto rozostavanosť pretrváva už viac rokov, na základe čoho je jej užívanie stanovené na rok 2010.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia má po jej dokončení pozostávať zo skladových priestorov.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné konštrukcie tvorí prevažne oceľová konštrukcia montovanej haly so strešnými priehradovými väzníkmi, obvodové konštrukcie sú monolitické železobetónové do určitej výšky, zvyšok opláštenia vrátane strešnej krytiny nad podlahou je z profilovaného pozinkovaného a poplastovaného plechu. Uskutočnenenosť konštrukcií je vo výpočte zohľadnená percentuálne.

Rozostavaná stavba budovy šatní a kancelárií (SO-02) bez súpisného čísla na parcele číslo 374/48

Budova šatní a kancelárií je dvojpodlažná nepodpivničená budova zastrešená plochou strechou. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposiaľ rozostavaná a nedokončená, pričom táto rozostavanosť pretrváva už viac rokov, na základe čoho je jej užívanie stanovené na rok 2010.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca dve nadzemné podlažia má po jej dokončení pozostávať predovšetkým z miestností šatní a kancelárií s ich sociálnym zázemím.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné konštrukcie tvoria prevažne železobetónové monolitické konštrukcie plošné a tyčové. Uskutočnenosť konštrukcií je vo výpočte zohľadnená percentuálne.

Rozostavaná stavba budovy SHREDDER (SO-01) bez súpisného čísla na parcele číslo 374/49

Budova skladu je prízemný nepodpivničený halový objekt bez zastrešenia. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposiaľ rozostavaná a nedokončená, pričom táto rozostavanosť pretrváva už viac rokov, na základe čoho je jej užívanie stanovené na rok 2010.

Základy betónové monolitické. Nosné konštrukcie tvorí prevažne oceľová montovaná konštrukcia oplášťujúca technológiu na spracovanie kovového odpadu, obvodové konštrukcie opláštenia je z profilovaného pozinkovaného a poplastovaného plechu.

Rozostavaná stavba trafostanice (SO-06) bez súpisného čísla na parcele číslo 374/50

Budova trafostanice je prízemný nepodpivničená budova zastrešená sedlovou strechou. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposiaľ rozostavaná a nedokončená, pričom táto rozostavanosť pretrváva už viac rokov, na základe čoho je jej užívanie stanovené na rok 2010. Stavba evidovaná v katastri nehnuteľností ako rozostavaná a doposiaľ neskolaudovaná je už stavebne ukončená. Je vyskladaná z piatich kioskových prefabrikovaných trafostaníc EH1 na betónovej základovej konštrukcii. Konštrukciou strechy je drevený hambálkový krov s krytinou z keramickej škridle. Výplne dverných otvorov sú hliníkové, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov tvoria omietky na báze umelých látok. Budova je vybavená bleskozvodom a klimatizáciou.

Skladová hala bez súpisného čísla na parcele číslo 374/16

Budova skladu je prízemný nepodpivničený halový objekt zastrešený sedlovou strechou mierneho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposiaľ rozostavaná a nedokončená, pričom táto rozostavanosť pretrváva už viac rokov, na základe čoho je jej užívanie stanovené na rok 2010.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia má po jej dokončení pozostávať zo skladových priestorov.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné konštrukcie tvorí prevažne oceľová konštrukcia montovanej haly so strešnými priehradovými väzníkmi, obvodové konštrukcie sú monolitické železobetónové do určitej výšky, zvyšok opláštenia vrátane strešnej krytiny nad podlahou je z profilovaného pozinkovaného a poplastovaného plechu. Uskutočnenosť konštrukcií je vo výpočte zohľadnená percentuálne.

Prevádzková budova bez súpisného čísla na parcele číslo 374/16

Prevádzková budova je prízemná nepodpivničená zastrešená plochou strechou. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba bola daná do užívania cca v roku 1960 a prístavba v roku cca 1970, dokladmi o tom však vlastník nedisponuje. Z technického vybavenia územia je pripojená na miestny rozvod el.energie a dopravne na účelovú čiastočne spevnenú pozemnú komunikáciu.

Dispozičné riešenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva zo skladových priestorov so sociálnymi zariadeniami.

Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pätky a pásy. Nosné obvodové a výplňové konštrukcie sú murované, stropné konštrukcie sú železobetónové. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov pozostávajú z hladkých omietok. Krytinu tvoria živičné natavované pásy, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru a keramickej dlažby. Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené vrátane vonkajších mreží, dvere sú drevené hladké. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Administratívno sociálna budova bez súpisného čísla na parcele číslo 374/31

Administratívno sociálna budova je trojpodlažná nepodpivničená budova zmontovaná z priestorových prefabrikovaných buniek. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Podľa informácie od zástupcu bola uskutočnená v roku 2014 . Pripojená je na el. energiu, vodu, a kanalizáciu.

Dispozičné riešenie: Budova obsahujúca tri nadzemné podlažia má na prízemí miestnosť kancelárie, miestnosť šatne a miestnosti WC a umyvárne. Na poschodiach sa nachádzajú kancelárie.

Technický popis vyhotovenia: Základy sú betónové pásy. Nosné konštrukcie sú oceľové, obvodové sendvičové steny obsahujú tepelnú izoláciu. Výplne okenných a dverných otvorov sú plastové, okná s izolačným dvojsklom. Podlahy tvorí povlakové PVC. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov tvoria nátery. Umývadlá, záchodové misy kombinované so splachovacími nádržkami a pisoáre sú keramické, vodovodné zmiešavacie batérie studenej a teplej úžitkovej vody sú pákové. Budova je vykurovaná elektrickými konvektormi, teplá úžitková voda je zabezpečovaná v zásobníku na elektrickú energiu.

 

Technologické zariadenia a elektronika:

Položka číslo 142 s označením: „Zváračka Invertor Rainbow 180“, položka číslo 152 s označením: „Sada na pálenie“, položka číslo 150 s označením: „Elektrocentrála SC – S“, položka číslo 181 s označením: „Kamerový systém – rekordér Bosch , monitor, záložný zdroj , 8 kamier: 4 ks statické –Samsung , 3 ks statické – KPC, 1 ks otočná – Samsung PTZ“, sú v súčasnosti nefunkčné.. Položka číslo 1 s označením: „Technologická linka na spracovanie kovového šrotu s mlynom SERAM SHREDDER 74/90 s odťahovým vibračným dopravníkom, vzduchovým separátom, magnetickými triediacimi stanicami (separátorom), vrchným magnetickým odlučovačom (separátorom), zariadením na odsávanie prachu, dopravníkovými pásmi, hydraulickou sústavou, riadením, elektroinštaláciou so všetými súčasťami, príslušenstvom a úpravami“ a položka číslo 14 s označením: „Hydraulická nožnica CNS 800 – D 11“ je funkčná a prevádzkyschopná.

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.