Areál Martin, súbor 9

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

100 000,00 bez DPH €

Číslo dražby: 3372016-9/3


Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Mesto: Martin

Katastrálne územie: Martin

Úžitková plocha: 6482 m2


Miesto konania dražby: Martin

 

Miesto obhliadky: Robotnícka 14, Martin, GPS: 49°03'47.8"N 18°54'21.1"E

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 117 540,27 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 30000 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Martine, okres Martin, katastrálnom území Martin, evidované Okresným úradom Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6870 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 3400/483, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4442 m2

– parcelné číslo KN-C 3400/481, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2040 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej spoločne len „predmet dražby“/

 

Nehnuteľnosti:

Predmetom dražby sú parcely KN-C 3400/483, KN-C 3400/481, ktoré sa podľa LV nachádzajú v zastavanom území mesta Martin s počtom nad 57 000 obyvateľov a sú súčasťou areálu KOVOD a .s. Banská Bystrica, stredisko Martin. Na predmetnom pozemku neviaznu žiadne práva užívania pre tretiu osobu, práva obmedzujúce nakladanie s pozemkami, ale viaznu ťarchy spočívajúce zo záložných práv a vecné bremená. Uvedené záložné právo a vecné bremená nemajú vplyv na všeobecnú hodnotu pozemku.

Všeobecná situácia – lokalita v ktorej sa nachádzajú pozemky je priemyselná oblasť mesta nad  50 000 obyvateľov. Intenzita využitia – na pozemkoch sa nachádzajú nebytové stavby pre priemysel s malým technickým vybavením. Dopravné spojenie s mestom – pozemky sa nachádzajú na predmestí mesta s možnosťou pešo sa dostať k prostriedku hromadnej dopravy alebo vlastným autom do centra do 10 minút. Obchodná alebo priemyselná poloha – lokalitu v ktorej sa nachádzajú pozemky je možné hodnotiť ako priemyselnú polohu. Vybavenie pozemku – predmetné pozemky majú druh zastavaná plocha a nádvorie a majú dobrú vybavenosť (miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách. Povyšujúce a redukujúce faktory neboli zistené.