Objekt Trenčín – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

200000 bez DPH €

Číslo dražby: 3262016/2


Kraj: Trenčiansky

Okres: Trenčín

Mesto: Trenčín

Katastrálne územie: Zlatovce

Úžitková plocha: 410 m2


Miesto konania dražby: Trnava

Adresa dražby: Malá kongresová sála v suteréne Hotela SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13 917 00 Trnava

Dátum konania dražby: 10.11.2017

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 26.10.2017 14:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 08.11.2017 14:30 hod.

Miesto obhliadky: Zlatovská 1805, Trenčín-Zlatovce, GPS: 48°53'19.6"N 18°00'36.0"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 283333,33 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 49700 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru majetkových hodnôt: 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Trenčín, okres Trenčín, katastrálnom území Zlatovce, evidované Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor:

a) na liste vlastníctva (LV) č. 2731 ako:

Pozemky

– parcela KN-C číslo 20/39, ostatné plochy o výmere 2144 m2, Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 215/1000

b) na liste vlastníctva (LV) č. 3517 ako:

Stavby:

– Administratívno – sociálny objekt súpisné číslo 1199 postavený na parcele KN-C 20/135, Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

Technologické zariadenia a elektronika zabudované v stavbe súpisné číslo 1199, zapísané ako samostatné položky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v časti hnuteľné veci, a to položka číslo 81 s označením „“SEDA EASY DRAIN bez náradia + KOMPRESOR KAESER Aircenter SK24 15KW + Stojan na autovraky + Zásobníky na prevádzkové náplne a položka č. 184 s označením „Kamerový systém – rekordér-(HIKVISION model DS-7204HFI-ST/SN pamäť 500G), bez PC a monitoru, 3 kamery značky EX VISION Model EX11V30H2812B“, položky súpisu zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 155/2015 zo dňa 13.08.2015 pod značkou K018024.

Drobné stavby plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, nezapísané ako samostatná položka súpisu konkurznej podstaty úpadcu, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) z oplotenia a prípojok stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu.

/ďalej všetko spolu len „predmet dražby“/

 

Administratívno-sociálny objekt súp.č.1199 postavený na pozemku parc .č. KN-C 20/135, ktorý je súčasťou predmetu dražby pozostáva z výrobnej haly a administratívnej prístavby.

Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva:

Výrobná hala je osadená na úroveň okolitého rovinatého terénu. Stavba je riešená ako jednopodlažná hala s plytkou šikmou sedlovou strechou. Konštrukčný systém tvoria priečne plnostenné kovové rámy v modulovej osnove 9,20m / 8*6,00m, ktoré sú stužené po obvode stavby a v strešnej rovine. Stavba dispozične pozostáva z vysúšacieho pracoviska (dielne), samostatnej vstavby kotolne, a sústredenej vstavby skladu nebezpečných odpadov, skladu akumulátorov, skladu náhradných dielov a kompresorovne. Z dielne je prechod do administratívy.

Stavebno-technický popis

Základy oceľobetónové monolitické pätky a prefabrikované pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti a ropným látkam. Základný nosný systém stavby priečne jednopoľové oceľové rámy. Zvislé opláštenie stavby stenové sendvičové panely z PUR peny a poplastovaných plechov. Soklová časť obvodových stien a deliace priečky vstavieb murivo z pálených tvaroviek typu Porotherm. Zastrešenie stavby panely z PUR peny a poplastovaných plechov. Klampiarske konštrukcie strešné žľaby a zvody z povrchovo upraveného pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie parapetov z oplastovaného plechu. Úpravy vnútorných a vonkajších povrchov nátery, v soklovej časti hladké vápenno-cementové omietky. Dvere do administratívy a skladu s nebezpečným odpadom v protipožiarnej úprave, ostatné hladké plné do kovových zárubní. Vráta v dielni plastové zateplené výsuvné s presvetľovacími pásmi okien, elektricky ovládané. Vonkajšie vráta v sklade nebezpečných odpadov plastové rolovacie. Okná plastové dvojradové zasklené dvojsklom. Povrchy podláh drátkobetónové so vsypovou povrchovou úpravou. V priestore pre uskladnenie nebezpečných odpadov vyspádovaná podlaha do zberného kanálika s prehĺbenou šachtou. V kotolni závesný elektrický kotol typu Protherm. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Bleskozvod. Rozvod studenej a teplej úžitkovej vody z plastohliníkových trubiek vo vstavbe kotolne. Rozvod stlačeného vzduchu z oceľového potrubia. Ležatá kanalizácia z plastových potrubí. Ohrev teplej úžitkovej vody závesným elektrickým zásobníkovým ohrievačom typu Tatramat. Rozvod požiarnej vody z pozinkovaného potrubia. Ostatné vyhotovenie – požiarny hydrant v dielni, murovaný komín v kotolni, zabezpečovací systém, vonkajšie osvetlenie. Vek stavby odvodil znalec zo stavebného povolenia, stavba je užívaná od roku 2008. Vo vzťahu k technickému riešeniu, materiálu zvislých nosných konštrukcií a ich technickému stavu a údržby určil súdny znalec životnosť stavby na 60 rokov.

 

Administratívna prístavba je osadená na úroveň okolitého rovinatého terénu. Stavba je riešená ako dvojpodlažná budova s plochou strechou pultového tvaru. Konštrukčný systém stavby tvorí pozdĺžny murovaný jednotrakt. Stavba dispozične pozostáva: 1. nadzemné podlažie zo závetria, chodby so schodiskom a prechodom do dielne, príjmovej kancelárie, šatne s umyvárňou a WC, a predsiene s WC a miestnosťou pre upratovacie potreby, a 2. nadzemné podlažie z chodby so schodiskovým priestorom, troch kancelárií, a predsiene s dvoma WC.

Stavebno-technický popis

Základy oceľobetónové monolitické pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislý nosný systém murivo z penobetónových tvárnic typu Porfix skladobnej hrúbky 37,5cm. Zateplenie obvodových plôch stavby polystyrénom hrúbky 8cm. Strop nad 1.nadzemným podlažím oceľobetónový. Strop nad 2.nadzemným podlažím kovové priehradové väzníky s krížovým zavetrením, ukončené zospodu zatepleným podhľadom zo sadrokartónu. Zastrešenie stavby panely z PUR peny a poplastovaných plechov. Klampiarske konštrukcie atiky, strešné žľaby a zvody z povrchovo upraveného pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie parapetov z oplastovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov hladké vápenno-cementové omietky. Úpravy vonkajších povrchov stierka na sklotextilnej mriežke. V hygienických priestoroch mierne nadpriemerné keramické obklady na všetkých stenách. Schody na 2.nadzemné podlažie oceľobetónové, povrch stupňov gressová dlažba. Vstupné dvere do administratívy plastové zasklené dvojsklom. Vnútorné dvere hladké plné, všetky vnútorné dvere do kovových zárubní. Okná plastové zasklené dvojsklom. Povrchy podláh gressová dlažba. Vykurovanie centrálne teplovodné z kotolne, rozdeľovač ÚK na každom podlaží, vyhrievacie telesá panelové oceľové radiátory typu Korad. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Bleskozvod. Rozvod studenej a teplej úžitkovej vody z plastohliníkových trubiek do sociálnych a hygienických priestorov. Zvislá a ležatá kanalizácia z plastových potrubí. Ohrev teplej úžitkovej vody v kotolni. Vnútorné hygienické zariadenia – murovaný sprchový kút, keramické umývadlá, splachovacie záchody „combi“, pákové vodovodné batérie. Ostatné vyhotovenie – zabezpečovací systém, vonkajší kamerový systém, vonkajšie osvetlenie. Vek stavby odvodil znalec zo stavebného povolenia, stavba je užívaná od roku 2008. Vo vzťahu k technickému riešeniu, materiálu zvislých nosných konštrukcií a ich technickému stavu a údržby určil znalec životnosť stavby na 60 rokov.

Zistená cena nehnuteľností tvoriacich súčasť predmetu dražby: 283 333,33 € bez DPH

 

Súčasťou predmetu dražby sú aj technologické zariadenia a elektronika zabudované v stavbe súpisné číslo 1199, zapísané ako samostatné položky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v časti hnuteľné veci, a to položka číslo 81 s označením „“SEDA EASY DRAIN bez náradia + KOMPRESOR KAESER Aircenter SK24 15KW + Stojan na autovraky + Zásobníky na prevádzkové náplne a položka č. 184 s označením „Kamerový systém – rekordér-(HIKVISION model DS-7204HFI-ST/SN pamäť 500G), bez PC a monitoru, 3 kamery značky EX VISION Model EX11V30H2812B“, položky súpisu zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 155/2015 zo dňa 13.08.2015 pod značkou K018024.

Zistená cena technologického zariadenia a elektroniky tvoriacich súčasť predmetu dražby: 83 666,67 bez DPH