2 izb. byt Žilina

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

41835 €

Číslo dražby: 22402015


Kraj: Žilinský

Okres: Žilina

Mesto: Žilina

Katastrálne územie: Žilina

Úžitková plocha: 85 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Hotel Slovan (denný bar), ulica Andreja Kmeťa 2, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 23.03.2016

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 01.03.2016 14:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 15.03.2016 14:00 hod.

Miesto obhliadky: Kálov 25, Žilina

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 41835 €

Dražobná zábezpeka: 41835 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Žilina, katastrálnom území Žilina, evidované Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6568 ako

–              byt číslo 2, vo vchode číslo 1, nachádzajúci sa na 1. poschodí obytného domu súpisné číslo 654, postavený na parcele číslo KN-C 1695/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 675 m2 (ďalej len „byt č. 2“)

–              a k vlastníctvu bytu č. 2 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 8544/ 94715

Spoluvlastnícky podiel  1/1

Byt č. 2 pozostáva z 2 obytných miestnosti a príslušenstva, ktoré pozostáva zo vstupu, kuchyne, kúpeľne, samostatného WC a loggie. Je prístupný zo schodišťa, zo spoločnej chodby. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, začiatok v r. 2003, v dobe ohliadky nie je dokončená. V byte je rozvod teplej a studenej vody, rozvod kanalizácie, plynu a elektroinštalácie. Vykurovanie je ústredné s panelovými plechovými radiátormi, časť vykurovacích telies bola v dobe ohliadky zdemontovaná. Okná drevené dvojité s doskovým ostením, bez žalúzií. V kúpeľni je smaltovaná oceľová vaňa, páková batéria, umývadlo, páková batéria, keramický obklad. Samostatný záchod s keramickým obkladom. Podlahy v obytnej miestnosti sú drevené parketové, v ostatných miestnostiach podlahy korkové a keramická dlažba. Dvere drevené plné masívne. Na stenách a stropoch omietka. Elektroinštalácia svetelná. Spoluvlastnícky podiel: Vymedzenie veľkosti vlastníckeho podielu vlastníka nehnuteľností v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve je určená podielom podlahovej plochy vlastnej nehnuteľnosti k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome. Podlahovou plochou nehnuteľnosti sa rozumie podlahová všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 8544/94715-in.