Rodinný dom Vinica – 2. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 252020/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Veľký Krtíš

Mesto: Vinica

Katastrálne územie: Vinica

Úžitková plocha: 166 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: Dr. Herza 374/12

 

Miesto obhliadky: Nekyjská 308/93, 991 28 Vinica GPS: 48°07'14.9"N 19°06'42.8"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 24600 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Vinica, katastrálnom území Vinica, evidované Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 140 ako:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:

– číslo 585/ 1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2,

– číslo 588, záhrada o výmere 89 m2,

– číslo 691, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365 m2,

– číslo 692, záhrada o výmere 84 ,

– číslo 693, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 461 m2,

Stavby:

Rodinný dom súpisné číslo 308 postavený na parcele KN-C číslo 691

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudk č. 75/2020 zo dňa 31.08.2020, vypracoval znalec: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Rodinný dom, súpisné číslo 308, je murovaný, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený a podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Rodinný dom bol podľa miestneho zisťovania daný do užívania v roku 1962, v súčasnom období sa na trvalé bývanie nevyužíva, je v zlom stavebnotechnickom stave, bez vykonávanej údržby.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové múry domu sú zo zmiešaných murív, v časti kamenné, v časti tehlové, v časti z tvárnic, prevažujúcimi konštrukciami sú tehlové murivá v priemernej hrúbke 40 – 50 cm, deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je valbová, krytina škridlová pálená obyčajná, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná drevené dvojité, dvere drevené rámové s výplňou, podlahy v obytných miestnostiach prevažne drevené palubové, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Dom je napojený na elektrickú energiu, prípojku vody, kanalizácie aj zemného plynu z verejných sietí, dodávka plynu je v súčasnom období odpojená. Vykurovanie je lokálne, zdrojom je oceľová krbová pec na pevné palivo, elektrický bojler na ohrev TÚV umiestnený v kúpeľni bol v čase obhliadky nefunkčný.

Dispozične sa v dome nachádzajú závetrie, veranda, tri izby, kuchyňa, miestnosť pôvodnej kuchyne /nevyužívaná na pôvodný účel, kúpeľňa s WC a komora. Miestnosť pôvodnej zadnej kuchyne je bez zariadenie, v novej kuchyni je linka na báze dreva dĺžky 2,20 m s plynovým sporákom, zatiaľ bez drezu a bez vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, v kúpeľni sú nefunkčné zariaďovacie predmety, t.j. vaňa, umývadlo, WC, elektrický bojler, bez batérií.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek stavby od roku 1962 a životnosť stavby na 100 rokov.