Rodinný dom Cerová – 2. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 2212016/2


Kraj: Trnavský

Okres: Senica

Mesto: Cerová

Katastrálne územie: Cerová-Lieskové

Úžitková plocha: 168 m2


Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Cerová 366

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 59671 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený:

a) nehnuteľnosťami nachádzajúcich sa v obci Cerová, katastrálnom území Cerová-Lieskové, evidované Okresným úradom Senica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 919 ako

Pozemky registra C:

– parcelné číslo 123/1, o výmere 714 m2, Zastavané plochy a nádvoria

– parcelné číslo 123/2, o výmere 95 m2, zastavané plochy a nádvoria

Stavby:

– rodinný dom súpisné číslo 366, postavený na parcele KN-C číslo 123/2

Spoluvlastnícky podiel  1/1 /ďalej len „Nehnuteľnosti“/

b) hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 41/2016 dňa 01.03.2016

– Súpisová zložka majetku č. 1 – zariadenie domu – dvojsedačka zelená, semišová

– Súpisová zložka majetku č. 2 – zariadenie domu – televízor ORAVA

– Súpisová zložka majetku č. 3 – zariadenie domu – kuchynská linka

– Súpisová zložka majetku č. 4 – zariadenie domu – obývacia stena

– Súpisová zložka majetku č. 5 – zariadenie domu – 2 šatníkové skrine

– Súpisová zložka majetku č. 6 – zariadenie domu – luster

– Súpisová zložka majetku č. 7 – zariadenie domu – 2 ks botníky

– Súpisová zložka majetku č. 8- zariadenie domu – 5 ks nadstavcových skriniek

 

Nehnuteľnosti:

Súčasťou predmetu dražby, okrem parciel KN-C číslo 123/1, o výmere 714 m2, zastavané plochy a nádvoria a KN-C číslo 123/2, o výmere 95 m2, zastavané plochy a nádvoria, je rodinný dom, JKSO 803.6, ktorý má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničený. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol rodinný dom daný do užívania v roku 2008. Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú vstupná chodba, garáž, chodba so schodiskom, kuchyňa, obývacia izba a WC s umývadlom. V podkroví sú tri izby, chodba so schodiskom, kúpeľňa s WC a dva balkóny.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z tvárnic DURISOL, deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú nad prízemím železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad podkrovím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina škridlová betónová, klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody a žľaby zatiaľ nie sú osadené, strecha má bleskozvod. Fasádne povrchové úpravy sú vápenno-cementové hladké /zatiaľ bez povrchových úprav maľbami/, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Okná sú drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené dyhované, podlahy v obytných miestnostiach z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevláda keramická dlažba. Dom má ústredné vykurovanie, radiátory sú oceľové panelové, zdrojom je plynový kotol umiestnený vo WC prízemia, kotol slúži aj na ohrev TÚV. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu aj prípojku zemného plynu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy.

V kuchyni prízemia je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 3,00 m s plastovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovým sporákom. Vo WC v prízemí je umývadlo s pákovou nerezovou batériou a plynovým kotlom, steny WC sú s keramickými obkladmi. V kúpeľni podkrovia je rohová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, WC, bidet, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. Rodinný dom nemá zatiaľ dokončené všetky konštrukcie, konkrétne nie sú osadené strešné žľaby a zvody, nie sú namontované výplne zábradlí na balkónoch, nie sú vyhotovené povrchové maľby fasádnych omietok. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 100 rokov.

Hnuteľné veci:

Súčasťou predmetu dražby je aj nasledovné zariadenia domu: dvojsedačka zelená, semišová; televízor ORAVA; kuchynská linka; obývacia stena; 2 šatníkové skrine;  luster; 2 ks botníky; 5 ks nadstavcových skriniek; mikrovlnná rúra; vysávač; nočný stolík; koberec zelený

– Súpisová zložka majetku č. 9 – zariadenie domu – mikrovlnná rúra

– Súpisová zložka majetku č. 10 – zariadenie domu – vysávač

– Súpisová zložka majetku č. 11 – zariadenie domu – nočný stolík

– Súpisová zložka majetku č. 12 – zariadenie domu – koberec zelený

Spoluvlastnícky podiel  1/1 /ďalej len „Hnuteľné veci“/

(celý súbor vecí tvorený Nehnuteľnosťami a Hnuteľnými vecami ďalej len ako „predmet dražby“)