1/2-ina Rodinného domu Husiná – 3. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 2332015/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Rimavská Sobota

Mesto: Husiná

Katastrálne územie: Husiná

Úžitková plocha: 120 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, T. G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Rodinný dom súp. č. 66, Husiná

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 4450 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

A/ Posúdenie charakteru stavby.

Jedná sa o čiastočne podpivničenú prízemnú stavbu, bez stavebne upraveného podkrovia. Celú podlahovú plochu v stavbe, dve obytné miestnosti a miestnosti príslušenstva. V dome je jedna bytová jednotka určená na celoročné bývanie. V zmysle cenového predpisu, STN 73 4301 – Budovy na bývanie  a ustanovení Stavebného zákona,  ide  o “ Rodinný dom jednobytový “ s  JKSO 803 6 a prevodom a KS 111 0 „.

B/ Stavebný popis stavby.

Rodinný dom súp. č. 66 má charakter samostatne stojaceho rodinného domu s príslušenstvom, v uličnej zástavbe rodinných domov, s predzáhradkou, dvorom a záhradou. Podľa zistenia sa užíva sa od roku 1960. Stavba sa nachádza na okraji zastavaného územia obce, na hlavnej ulici pri štátnej ceste Dolné Zahorany – Veľké Dravce. Jedná sa o rodinný dom, tradičnej murovanej konštrukcie, stenového nosného stenového systému. Zastrešený je valbovým krovom, bez stavebne upraveného podkrovia. Napojený je na inžinierske siete: el. NN rozvody a plynovod. Pitná voda v dome je z vlastnej kopanej studne. Dom nie je odkanalizovaný.  Kanalizácia a vodovod v obci nie sú vybudované.

Dispozične je členený nasledovne:

– 1.PP – kotolňa, pivnica,

– 1.NP –  predizba, dve izby, komora, kuchyňa, kúpeľňa.

Nehnuteľnosť nie je cca. štyri roky obývaná. Je v pôvodnom stave, bez modernizácie, údržby a s prejavmi značného opotrebenia výplne okenných a dverných otvorov, vlhké nadzákladové a suterénne murivo, korózia klampiarskych výrobkov strechy, korózia a závadný stav kotlov ÚK, domácej vodárne. Celkové opotrebenie stavby určil znalec lineárnou metódou s predpokladanou technickou životnosťou stavby 100 rokov.

C/ Technický popis stavby.

Stavba je osadená do terénu v hl. od 1 do 2 m, bez vodorovnej a zvislej izolácia.  Založená je na betónových základových pásoch bez vodorovnej izolácie, pri podpivničení do ½ zastavanej plochy. Zvislé murivo v suteréne je z monolitického betónu a na prízemí je murované ako kombinované zo škvárobetónových kvádier a plných tehál, v skl. hr. do 40 cm. Deliace konštrukcie v podlažiach sú murované tehlové priečky. Vnútorné omietky v podlažiach sú hladké vápenné, plsťou hladené. Strop nad suterénom je železobetónový doskový s rovným omietaným podhľadom a nad prízemím je drevený trámový s rovným omietnutým pohľadom. Zastrešenie je krovom hambálkovej konštrukcie, valbového tvaru. Krytina krovu je z azbestocementových šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, štíty, komíny). Klampiarske konštrukcie – oplechovanie parapetov – je z pozinkovaného plechu, len na prízemí. Fasádna omietka nadzemného muriva je z troch strán do 2/3 omietanej plochy omietnutá škrabaným brizolitom a z jednej strany je vápenná hrubozrnná omietka. Sokel, priemernej výšky od 50 cm do 1 m, je omietnutý cementovou omietkou. Dvere suteréne a na prízemí prevažujú drevené rámové, so zasklením alebo bez zasklenia. Okno v suteréne je jednoduché kovové s jedným sklom a na prízemí sú drevené dvojité s dvomi sklami. Podlaha príslušenstva v suteréne je z cementového poteru a na prízemí je prevažne z lepeného PVC. Podlahy v obytných izbách prízemia sú z drevených dosiek (palubovka). Ústredné vykurovanie na prízemí je teplovodné s oceľovými článkovými radiátormi. Zdrojom tepla sú kotle ÚK na zemný plyn a na pevné palivo, v kotolni suterénu domu. Zdrojom TÚV je elektrický zásobníkový ohrievač v kúpeľni na prízemí. Rozvod zemného plynu je v obidvoch podlažiach. Elektroinštalácia v dome je, v obidvoch podlažiach svetelná a motorická. Rozvod vody je na prízemí z pozinkovaných rúr, studenej a teplej vody z centrálneho zdrojov TÚV. Vnútorná kanalizácia s napojením do trativodu je z PVC rúr, jedna stúpačka (kúpeľňa). Vybavením kuchyne je len kuchynský sporák na zemný plyn, s plynovou rúrou. Vnútorné vybavenie kúpeľne je  umývadlo s obyčajnou batériou a podmurovaná oceľová smaltovaná vaňa s obyčajnou  sprchovou batériou. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne výšky do 1,35 m výšky. Elektrický rozvádzač pri vchode do domu je s poistkami.