1/2 rodinného domu Beňuš

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

19600 €

Číslo dražby: 1182018


Kraj: Banskobystrický

Okres: Brezno

Mesto: Beňuš

Katastrálne územie: Beňuš

Úžitková plocha: 336 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 12.03.2020

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 20.02.2020 14:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 27.02.2020 14:00 hod.

Miesto obhliadky: Beňuš časť Filipovo 101

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 19600 €

Dražobná zábezpeka: 2000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Beňuš, katastrálnom území Beňuš, evidovaná Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor:

I. evidovaných na liste vlastníctva (LV) č. 785 ako stavba súpisné číslo 101, postavená na parcele KN-C 217, popis stavby: Rodinný dom, v spoluvlastníckom podiele ½ z celku (spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve dlžníka)

II. evidovaných na liste vlastníctva (LV) č. 137 ako
Pozemky evidované na katastrálnej mape ako parcely registra „C“:
– parcela číslo 217, zastavané plochy a nádvoria o výmere 807 m2;
– parcela číslo 218/1, orná pôda o výmere 342 m2;
– parcela číslo 218/2, orná pôda o výmere 1040 m2;
– parcela číslo 219, orná pôda o výmere 953 m2
v spoluvlastníckom podiele ½ z celku (spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve dlžníka)

Súčasťou predmetu dražby je aj spoluvlastnícky podiel vo výške ½ z celku na drobných stavbách a príslušenstve plniacom doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam, nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 156/2019 zo dňa 28.10.2019, vypracoval znalec Ing. Štefan Pastierovič, znalec v odbore stavebníctvo

 

Stavba súpisné číslo 101 tvoriaca súčasť predmetu dražby je murovaný rodinný dom, JKSO 803.6, ktorý má dve nadzemné a jedno čiastočné podkrovné podlažie /manzardná izba/. Rodinný dom postavený v roku 1957, prístavba vstupnej verandy v roku 1975. Prízemie domu je z uličnej strany čiastočne zapustené do terénu, ale vzhľadom na priemerné hĺbkové osadenie rohov domu ide o nadzemné podlažie.
Dispozične sa v prízemí nachádzajú chodba so schodiskom, jedna izba, práčovňa, pivnice, kotolňa. Na poschodí sú chodba so schodiskom, chodba, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a špajza. V podkroví je jedna manzardná izba, zostávajúcu časť podkrovia tvorí povalový priestor.
Konštrukčne ide o murovanú stavbu, prízemie je osadené v priemernej hĺbke do 0,50 m so zvislou izoláciou, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie sú zo zmiešaného muriva, prízemie prevažne kamenného v hrúbke nosných múrov 50 – 60 cm, na poschodí sú prevažujúcim materiálom tvárnice v hrúbke obvodových murív 40-50 cm. Stropy sú železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad podkrovím drevené trámové s rovným podhľadom, deliace konštrukcie sú murované, strecha je stanová, z manzardnou úpravou na uličnej strane domu, krytina škridlová pálená obyčajná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké. Okná sú drevené dvojité, vnútorné dvere drevené rámové s výplňou. Podlahy v prízemí sú prevažne betónové, s cementovým poterom, v izbe s PVC povrchmi, v obytných miestnostiach poschodia sú textilné povrchy, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Vykurovanie je riešené ako ústredné teplovodné, zdrojom boli dva kotle, plynový a na tuhé palivo, v súčasnom období sú nefunkčné, na ohrev TÚV slúži zásobníkový elektrický ohrievač /bojler/ umiestnený v práčovni prízemia. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu a prípojku plynu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy /2 ks/.
Zo zariaďovacích predmetov sa v práčovni prízemia nachádzajú elektrický bojler a murovaná vaňa. Na poschodí v kuchyni je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 3,00 bm so smaltovaným drezom, obyčajnou batériou, plynovým sporákom a digestorom, za linkou sú keramické obklady stien, v kuchyni je aj sporák na tuhé palivo. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. V podkrovnom podlaží sociálne zariadenia nie sú.
Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť domu na 100 rokov, vek od roku 1957.