Pozemok Liptovský Mikuláš – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

76000,00 bez DPH €

Číslo dražby: 3292016/2


Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Mesto: Liptovský Mikuláš

Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

Úžitková plocha: 5000 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosť na 1. poschodí

Dátum konania dražby: 09.06.2017

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 31.05.2017 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 08.06.2017 15:00 hod.

Miesto obhliadky: Priemyselná ulica, Liptovský Mikuláš GPS: 49°04'29.3"N 19°38'08.8"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 131833,33 €

Dražobná zábezpeka: 22500 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovský Mikuláš, evidované Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6636 ako:

Pozemok

– parcelné číslo KN-C 7124/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5000 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej spolu len „predmet dražby“/

Predmetom dražby je rovinatý pozemok parc.č. KN-C 7124/13, nachádzajúci sa v okresnom meste Liptovský Mikuláš. Pozemok je situovaný v rozsiahlej priemyselnej zóne mesta, v areáli Liptovských strojární. Okolie pozemku v predmetnom areáli pozostáva z viacpodlažných a veľkokapacitných udržiavaných stavieb pre priemyselnú výrobu. Hlavná mestská komunikácia so zastávkami mestskej a prímestskej autobusovej dopravy je vzdialená cca 500m. Dostupnosť centra mesta so súvislou občianskou zástavbou trvá vlastným autom cca 5 minút, železničná stanica je vzdialená cca 4km. Všetky cesty v okolí majú asfaltový povrch. V areáli Liptovských strojární sú dostupné areálové rozvody elektrickej energie, vodovodu, kanalizácie a plynovodu. Prístup k pozemku je vedený z Priemyselnej ulice cez pozemok parc.č. KN-C 7124/1, ktorý je vo vlastníctve cudzieho právneho subjektu (LV č.4770). Na predmetnom liste vlastníctva č.4770 je zapísané vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti „umožniť právo prechodu peši a motorovými vozidlami cez pozemok parc.č. C-KN 7124/1 v prospech oprávneného z vecného bremena KOVOD, a.s., Partizánska cesta 91, B. Bystrica ako vlastníka pozemku parc.č. C-KN 7124/13 a v rozsahu tak, ako je vyznačené v geometrickom pláne č. 40003337-53/2007 zo dňa 20.7.2007“

Zistená cena predmetu dražby  : 131 833,33 € bez DPH

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je uvádzaná ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. d) zákona o DPH sa týka len dodania nehnuteľností. V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.