Stavebný pozemok Bratislava – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

257 250 bez DPH €

Číslo dražby: 3252016/3


Kraj: Bratislavský

Okres: Bratislava III

Mesto: Bratislava - Nové Mesto

Katastrálne územie: Nové Mesto

Úžitková plocha: 2765 m2


Miesto konania dražby: Bratislava - Nové Mesto

Adresa dražby: Zasadacia miestnosť spoločnosti IP development, s.r.o., nachádzajúca sa na prízemí v administratívnej budove na ulici: Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3, IP Centrum – blok A

Dátum konania dražby: 20.07.2018

Čas konania dražby: 12:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 04.07.2018 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 18.07.2018 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, GPS: 48°10'23.2"N 17°08'57.7"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 399 266 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 49000 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor novovytvorených parciel nachádzajúcich sa v Bratislave mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III., katastrálnom území Nové Mesto, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu číslo 32/2018, vyhotovený spoločnosťou GEOSET, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 21, 010 01 Žilina, autorizačne overila Ing. Milica Vašková, autorizovaný geodet a kartograf dňa 28.3.2018, predmetný geometrický plán bol úradne overený v zmysle § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. v platnom znení Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 06.04.2018 pod číslom 715/2018 úradne overila Ing. Monika Vlčková.

Pozemok

– parcelné číslo KN-C 13654/164, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1923 m2

– parcelné číslo KN-C 13654/168, zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2

– parcelné číslo KN-C 13654/165, zastavané plochy a nádvoria o výmere 457 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej spoločne len „predmet dražby“/

 

Predmet dražby, uvedené novovytvorené parcely vznikli na základe vyššie uvedeného geometrického plánu z parcely KN-C 13654/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7896 m2, nachádzajúcej sa v Bratislave, mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III., katastrálne územie Nové Mesto, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 4803.

 

 

Predmetom dražby sú pozemky parc.č. KN-C 13654/164, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1923 m2, KN -C 13654/168, zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2 a KN- C 13654/165, zastavané plochy a nádvoria o výmere 457 m2, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu číslo 715/2018, vyhotovený spoločnosťou GEOSET, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 21, 010 01 Žilina, autorizačne overila Ing. Milica Vašková, dňa 28.3.2018, úradne overila Ing. Monika Vlčková, dňa 6.4.2018.  Uvedené parcely vznikli z parcely KN-C 13654/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7896 m2, nachádzajúcej sa v Bratislave, mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III., katastrálnom území Nové Mesto, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 4803. Predmetné parcely sa nachádzajú na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v okrese Bratislava III, severne od železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto, v zastavanej priemyselnej zóne na odbočke z ulice Za stanicou, medzi ulicami Za stanicou a Elektrárenská. Lokalita je vybavená kompletnou dopravnou infraštruktúrou. Oblasť, v ktorej sa predmetná parcela nachádza je súčasťou centrálnej komunikačnej mestskej osi prepojenej s lokálnymi centrami a tiež centrálnou časťou Bratislavy. Dopravné spojenie s ostatnými časťami mesta je zabezpečené MHD. Lokalita v ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza je samostatnou zástavbou, ktorá vytvára samostatnú mestskú časť. V meste je autobusová – miestna a medzimestská, železničná doprava, taxislužba, letisko. V meste je kompletná sieť úradov, inštitúcií a vybavenosti. V uvedenej lokalite je o dopyt v porovnaní z ponukou v rovnováhe, s ohľadom na aktuálnu situáciu a typ nehnuteľnosti. Predmetná parcela je rovinatého charakteru, nezastavaná s prístupom k pozemku po spevnenej komunikácii, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. V lokalite nie sú žiadne rušivé vplyvy, ktoré by predmetnú nehnuteľnosť zásadne znehodnocovali. Využiteľnosť nehnuteľnosti je z hľadiska účelu daná charakterom, účelom a polohou kde sa tieto nachádzajú. Posudzované územie sa nachádza na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v okrese Bratislava III, severne od železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto, v zastavanej priemyselnej zóne na odbočke z ulice Za stanicou, medzi ulicami Za stanicou a Elektrárenská. Pôvodne bola na predmetných parcelách plánovaná výstavba a zriadenie zberného dvora pre zber, triedenie, zhromažďovanie a dočasné skladovanie kovového odpadu kategórie, ako aj zber starých vozidiel. Jedná sa o nezastavanú parcelu na ktorej je možná výstavba obdobných objektov, aké sa nachádzajú v blízkom okolí.  V blízkom okolí  sa nachádzajú objekty, ktoré slúžia ako aj objekty administratívno – prevádzkového charakteru. V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by zásadne miere vplývali na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti.  Pozemky sú rovinatej výškovej konfigurácie a nachádzajú sa v intraviláne obce Bratislava. Pozemky sú prístupné po spevnenej   komunikácii. V dostupnej vzdialenosti sa nachádzajú všetky inžinierske siete – vodovod, plynovod, kanalizácia a elektrická sieť. Z hľadiska polohy sa jedná o lokalitu s kompletnou infraštruktúrou, nachádzajúcu sa v širšom centre hlavného sídelného útvaru – mesta Bratislava. Pozemky parc.č. KN-C 13654/164, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1923 m2, KN -C 13654/168, zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m2 a KN- C 13654/165, zastavané plochy a nádvoria o výmere 457 m2 sú o celkovej výmere 2765 m2, predmetné pozemky boli v čase obhliadky nezastavaný, neoplotený, väčšina pozemku bola zarastená náletovými listnatými stromami, nízkovzrastlými drevinami a čiastočne zelenou zatrávnenou plochou.