Stavebné pozemky Dolná Streda – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

32866,66 bez DPH €

Číslo dražby: 3302016/2


Kraj: Trnavský

Okres: Galanta

Mesto: Dolná Streda

Katastrálne územie: Dolná Streda

Úžitková plocha: 20224 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosť na 1. poschodí

Dátum konania dražby: 09.06.2017

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 31.05.2017 11:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 08.06.2017 11:00 hod.

Miesto obhliadky: Niklová ulica, Dolná Streda GPS: 48°16'11.4"N 17°44'28.6"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 41083,33 €

Dražobná zábezpeka: 9900 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Dolná Streda, katastrálnom území Dolná Streda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na:

a) liste vlastníctva (LV) č. 409 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 2149/ 43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m2

– parcelné číslo KN-C 2149/ 79, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3481 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

b) liste vlastníctva (LV) č. 4155 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 2149/ 36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1274 m2

– parcelné číslo KN-C 2149/ 37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15032 m2

– parcelné číslo KN-C 2149/ 42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 269 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

/ďalej spolu len „predmet dražby“/

Predmetom dražby sú rovinaté pozemky parc.č. KN-C 2149/36, 2149/37, 2149/42, 2149/43, 2149/79, ktoré sa nachádzajú v obci Dolná Streda, ktorá má 1475 obyvateľov. Obec je stavebne zrastená s obcou Sereď, ktorá má 16214 obyvateľov. Obec Dolná Streda je ostatná obec, obec Sereď ostatné mesto. Obe obce sú vzdialené od centra okresného mesta Galanta cca 11 km, od centra krajského mesta Trnava cca 16 km, od centra krajského mesta Nitra cca 33 km. Uvedené mestá ovplyvňujú cenu nehnuteľností v danom regióne. Pre priemyselnú zónu obcí Dolná Streda a Sereď určil znalec východiskovú hodnotu mernej jednotky pozemku na úrovni 50% z východiskovej hodnoty mernej jednotky krajského mesta. Pozemky sú situované na úplnom južnom okraji zastavaných území obcí, vzdušnou čiarou cca 300m od križovania sa diaľnice na trase Nitra – Trnava a štátnej cesty 1.triedy na trase Sereď – Senec. Okolie pozemkov má v súčasnosti výrazne priemyselný charakter, ktorý pozostáva zo zanedbaných a opustených stavieb bývalého závodu na výrobu nikla. Súvislá občianska zástavba obce je vzdialená cca 1km. Zastávky prímestskej autobusovej dopravy sú vzdialené cca 2km, železničná stanica cca 4km, všetky cesty v okolí majú asfaltový povrch. Pri západných hraniciach pozemkov znalci vyhotovujúci znalecký posudok pre účely dražby identifikovali areálové rozvody elektrickej energie, vodovodu, kanalizácie a plynovodu. Povyšujúci faktor zohľadnili znalci vo východiskovej hodnote mernej jednotky pozemku. Redukujúce faktory boli zistené štyri. Prvý redukujúci faktor – pozemky ako celok majú nadpriemernú výmeru. Druhý redukujúci faktor – pozemky sú prístupné po pozemkoch vo vlastníctve cudzej právnickej osoby, s nejasne formulovaným rozsahom a spôsobom ich využívania. Tretí redukujúci faktor – pozemky sú zarastené náletovými drevinami. Štvrtý redukujúci faktor – pozemky sú umiestnené v lokalite so zvýšenou environmentálnou záťažou z bývalej výroby niklu.

Prístup k pozemkom tvoriacim predmet dražby je vedený z mesta Sereď a obce Dolná Streda po Niklovej ulici. Prístup k pozemkom vo vlastnom areáli je vedený po areálových komunikáciách umiestnených na pozemkoch parc.č. KN-C 3363/114, 3667/6 v k.ú. Sereď (LV č.3347) a parc.č. KN-C 2149/13 v k.ú. Dolná Streda (LV č.407). Na predmetných listoch vlastníctva č.3347, 407 je zapísané vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti „umožniť právo prechodu za primeranú úplatu k pozemkom a objektom cez parcely č.2149/13, 2149/31,2149/50 v prospech tretích osôb-jednotlivých vlastníkov nehnuteľností pôsobiacich v areáli Niklová huta“. Predmetné areálové komunikácie sú vo vlastníctve jednej právnickej osoby

Zistená cena predmetu dražby  : 41 083,33 € bez DPH

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je uvádzaná ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. d) zákona o DPH sa týka len dodania nehnuteľností. V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.