Pozemok Bánovce nad Bebravou- VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

58333,33 bez DPH €

Číslo dražby: 3412016


Kraj: Trenčiansky

Okres: Bánovce nad Bebravou

Mesto: Bánovce nad Bebravou

Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou

Úžitková plocha: 2743 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Hotel Slovan (denný bar), Andreja Kmeťa 2

Dátum konania dražby: 12.06.2017

Čas konania dražby: 11:15 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 25.05.2017 14:45 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 01.06.2017 14:45 hod.

Miesto obhliadky: Biskupická cesta, Bánovce nad Bebravou, GPS: 48°42'42.4"N 18°15'14.0"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 58333,33 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 17500 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru majetkových hodnôt:

I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bánovciach nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, katastrálnom území Bánovce nad Bebravou, evidované Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor na liste vlastníctva(LV) č. 3513 ako:

Parcela registra „C“:

číslo 3441/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2471 m2

Parcela registra „E“:

číslo 2182/100, orná pôda o výmere 272 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) z:

unimo bunky, Plot areálu, Plotové vráta, Spevnená plocha skladová, Spevnená plocha príjazdová, Prípojka NN, Mostová váha, všetky na parcele p. č. 3441/4, tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 40/2016 zo dňa 12.12.2016, vypracovaný členmi  pracovného tímu znaleckej organizácie  KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič.

/ďalej spolu len „predmet dražby“/

 

Predmetom dražby sú pozemky parcela registra „C“ KN  č. 3441/4 a parcela registra „E“ KN  č. 2182/100, ktoré sa podľa LV nachádzajú v zastavanom území mesta Bánovce nad Bebravou. Na pozemku p.  C KN č. 3441/4 sa nachádza oplotený zberný dvor. Pozemok p. E KN  č. sa nachádza pred vstupom do zberného dvora. Na pozemkoch viaznu ťarchy spočívajúce zo záložných práv evidovaných na liste vlastníctva. Uvedené ťarchy nemajú vplyv na všeobecnú hodnotu pozemkov. Všeobecná situácia – lokalita v ktorej sa nachádzajú predmetné pozemky je okrajová priemyslová časť mesta do 50 000 obyvateľov. Intenzita využitia – na pozemku sa nachádza unimobunka s nižším štandardom vybavenia. Dopravné spojenie s mestom – pozemky sa nachádzajú v blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou úpravou ciest, územie mesta. Obchodná alebo priemyselná poloha – lokalitu v ktorej sa nachádza pozemok / nachádzajú pozemky je možné hodnotiť ako priemyselnú polohu. Vybavenie pozemku – pozemky majú druh zastavaná plocha a nádvorie a orná pôda v intraviláne a majú možnosť veľmi dobrej vybavenosti (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie a zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách. Povyšujúci faktor je použitý pre zohľadnenie reálnych hodnôt pozemkov v meste.

Unimo bunka, ktorá sa nachádza na pozemku p. č. 3441/4 je využívaná ako kancelária. Unimo bunka je napojená na verejný rozvod elektriky. Plot, ktorý sa nachádza na uličnej a bočnej strane pozemku p. č. 3441/4 a to zo strany pozemkov p. č. 4692/2 a p. č. 3468/5. Základy (vrátane zemných prác) sú monolitické železobetónové po celej dĺžke plotu. Výplň plotu je z prefabrikovaných monolitických železobetónových dosiek. Plotové vráta sú osadené na uličnej strane pozemku p. č. 3441/4 a to zo strany pozemku p. č. 4692/2. Spevnené skladovacie plochy sa nachádzajú na pozemku p. č. 3441/4 a sú vybudované z monolitického betónu dilatovaného v rozmeroch 2,00 m * 3,00 m. Spevnené plochy príjazdové a nájazdové plochy na  mostovú váhu sa nachádzajú na pozemku p. č. 3441/4 a sú vybudované z monolitického betónu dilatovaného v rozmeroch 2,00 m * 3,00 m. Prípojka NN je káblová zemná prípojka od elektromerového rozvádzača po rozvodnú skriňu v unimobunke. Mostová váha je  bez technológie.

 

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.