Pozemok Veľký Krtíš – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

5000 €

Číslo dražby: 122018/4


Kraj: Banskobystrický

Okres: Veľký Krtíš

Mesto: Veľký Krtíš

Katastrálne územie: Veľký Krtíš

Úžitková plocha: 5819 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 24.11.2021

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 12.11.2021 13:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 22.11.2021 13:30 hod.

Miesto obhliadky: Štefana T. Tučeka, Veľký Krtíš, GPS: 48°11'56.7"N 19°20'41.8"E

Kolo dražby: 4

Znalecké ocenenie: 17200 €

Dražobná zábezpeka: 750 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Veľký Krtíš, katastrálnom území Veľký Krtíš, evidovaná Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 1631 ako:

Pozemok

– parcela KN-C číslo 3016/2, Trvalé trávne porasty o výmere 5819 m2, Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Predmet dražby sa nachádza na pravej strane hlavnej cestnej komunikácie vychádzajúcej z mesta južným smerom, t.j. k maďarským hraniciam /Slovenské Ďarmoty/. Predmet dražby nie je prístupný po spevnených cestných komunikáciách, leží asi 30 až 40 m od cesty, prístup je cez ďalšie pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctva úpadcu. Pozemok je zatiaľ zarastený prevažne trvalým trávnym porastom a krovinami, nenachádzajú sa na ňom rozvody základných inžinierskych sietí. Životné prostredie v mieste je bez zjavného poškodenia, s mierne zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou od susediacej cestnej premávky.