Pozemok Prešov- VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

2916,66 €

Číslo dražby: 3352016


Kraj: Prešovský

Okres: Prešov

Mesto: Prešov

Katastrálne územie: Solivar

Úžitková plocha: 110 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosť na 1. poschodí

Dátum konania dražby: 16.12.2016

Čas konania dražby: 12:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 29.11.2016 13:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 13.12.2016 13:30 hod.

Miesto obhliadky: Petrovianska 34, Prešov, GPS: 48°57'59.0"N 21°15'15.6"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 2916,66 €

Dražobná zábezpeka: 875 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Prešove, okres Prešov, katastrálnom území Solivar, evidované Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 3249 ako:

Pozemok

– parcelné číslo KN-C 3140/141, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1322 m2

Spoluvlastnícky podiel: 2/24

/ďalej len „predmet dražby“/

Parcela KN-C 3140/141  sa nachádza v intraviláne obce v obchodnej a priemyselnej zóne s napojením na všetky inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plynovod a ELI) v blízkosti hlavnej štátnej štvorprúdovej komunikácie v smere Prešov-Košice. V tesnej blízkosti pozemku KN-C 3140/141  sa nachádzajú administratívne budovy a predajné priestory (autobazár, predajne automobilov). Pozemok je mierne svohovitý.

Zistená cena predmetu dražby  : 2 916,66 € bez DPH