Pozemky Veľká nad Ipľom – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

8200 €

Číslo dražby: 1262018


Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Mesto: Veľká nad Ipľom

Katastrálne územie: Veľká nad Ipľom

Úžitková plocha: 2669 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD., so sídlom: Dr. Herza 374/12

Dátum konania dražby: 07.05.2019

Čas konania dražby: 09:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 17.04.2019 11:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 24.04.2019 11:00 hod.

Miesto obhliadky: Veľká nad Ipľom 255 GPS: 48°16'05.1"N 19°37'17.0"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 8200 €

Dražobná zábezpeka: 500 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je nasledujúci súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami evidovanými Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, obec Veľká nad Ipľom, k ú. Veľká nad Ipľom na liste vlastníctva číslo 1026 a to:

– parcela KN-C číslo 123/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2,

– parcela KN-C číslo 123/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2,

– parcela KN-C číslo 123/9, záhrada o výmere 36 m2,

– parcela KN-C číslo 124/1, záhrada o výmere 542 m2,

– parcela KN-C číslo 124/2, záhrada o výmere 353 m2,

– parcela KN-C číslo 124/3, záhrada o výmere 828 m2,

– parcela KN-C číslo 124/4, záhrada o výmere 785 m2,

spoluvlastnícky podiel 1/1 z celku   

 

Predmet dražby sa nachádza v obci Veľká nad Ipľom v okrese Lučenec, obec má 927 obyvateľov /údaj k 31.12.2017/, leží cca 9 km juhozápadne od okresného mesta Lučenec. V danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba, ale aj základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb primeraná veľkosti obce. Pozemky tvoriace predmet dražby sú záhrady za rodinnými domami, dve parcely sú charakterizované ako zastavané plochy a nádvoria /stavby zakreslené v katastrálnej mape sa na pozemkoch nenachádzajú/, pozemky sú prístupné aj zo zadnej strany z verejnej komunikácie, sú s možnosťou napojenia na základné inžinierske siete, t.j. elektroinštaláciu a vodu z verejných rozvodov, sú s možnosťou ďalšieho zastavania. Pri miestnom šetrení znalec nezistil žiadne prípadné riziká spojené s ďalším užívaním nehnuteľností.