Pozemky Rusovce – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

115000 €

Číslo dražby: 1152019


Kraj: Bratislavský

Okres: Bratislava V

Mesto: Bratislava - Rusovce

Katastrálne územie: Rusovce

Úžitková plocha: 14294 m2


Miesto konania dražby: Bratislava - Nové Mesto

Adresa dražby: Hotel a Ubytovňa PRIM, Stará Vajnorská 37

Dátum konania dražby: 16.03.2020

Čas konania dražby: 13:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 26.02.2020 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 11.03.2020 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Na križovatke Septimiovej a Starorímskej ulice, Bratislava – m.č. Rusovce

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 115000 €

Dražobná zábezpeka: 23000 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, obci Bratislava – m.č. RUSOVCE, katastrálnom území bratsils, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 2627 nasledovne:
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu
parcelné číslo 4002 – orná pôda o výmere 5381 m2,
parcelné číslo 4003 – orná pôda o výmere 7305 m2,
parcelné číslo 4005 – orná pôda o výmere 1608 m2,
v spoluvlastníckom podiele 1/1
/ďalej spoločne len „predmet dražby“/

 

Predmetom dražby sú pozemky parc.č. KN-E čílso 4002, 4003 a 4005 nachádzajúce sa v obci Bratislava – m.č. Rusovce, k.ú. Rusovce na okraji zástavby rodinných domov alebo malo podlažných bytových domov, v tesnej blízkosti miestnej komunikácie a železničnej trate. Uvedené parcely je možné napojiť na verejný rozvod NN. Pozemky sú situovaná v prostredí prímestského charakteru bez výrazného poškodenia životného prostredia. Ide o územie užívané na pestovanie poľnohospodárskych plodín a činnosti s tým súvisiace. Pozemky sú situované mimo zastavaného územia obce a nie je možné ich využiť na žiadnu stavebnú činnosť. Vzhľadom na územnoplánovaciu informáciu zo dňa 22.01.2020 vydanú Miestnym úradom MČ Bratislava-Rusovce pozemky je možné užívať iba v súlade s územným plánom obce a to na poľnohospodársku výrobu. V bezprostrednej blízkosti predmetu dražby sa nachádza železničná trať a miestna komunikácia.