Podiely na pozemkoch k.ú. Dekýš, Vysoká – VYDRAŽENÉ

Informácie Dokumenty

Vyvolávacia cena:

2556 €

Číslo dražby: 202019/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Štiavnica

Mesto:

Katastrálne územie: Vysoká, Dekýš

Úžitková plocha: 9958,2 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 12.03.2020

Čas konania dražby: 09:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 27.02.2020 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 05.03.2020 15:00 hod.

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 2841 €

Dražobná zábezpeka: 500 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor:
I. k.ú. Dekýš, obec Dekýš, vedených na liste vlastníctva číslo 624 v spoluvlastníckom podiele úpadcu vo výške 5/477 z celku a to:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
– Parcela č. 701/2 – lesné pozemky o výmere 895 m2
– Parcela č. 701/3 – lesné pozemky o výmere 224 m2

II. k.ú. Dekýš, obec Dekýš, vedených na liste vlastníctva číslo 784 v spoluvlastníckom podiele úpadcu vo výške 5/477 a to:
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
– Parcela č. 439 – trvalé trávne porasty o výmere 242 m2
– Parcela č. 456 – lesné pozemky o výmere 757 m2
– Parcela č. 498/1 – trvalé trávne porasty o výmere 478 m2
– Parcela č. 498/2 – trvalé trávne porasty o výmere 68 m2
– Parcela č. 498/3 – trvalé trávne porasty o výmere 12 m2

III. k.ú. Vysoká, obec Vysoká, vedených na liste vlastníctva číslo 201 v spoluvlastníckom podiele úpadcu vo výške 5/477 a to:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
– Parcela č. 332 – lesné pozemky o výmere 2616 m2
– Parcela č. 377 – lesné pozemky o výmere 43616 m2
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
– Parcela č. 203 – trvalé trávne porasty o výmere 6052 m2
– Parcela č. 204 – trvalé trávne porasty o výmere 3390 m2
– Parcela č. 215 – orná pôda o výmere 2212 m2
– Parcela č. 224 – trvalé trávne porasty o výmere 1152 m2
– Parcela č. 228 – trvalé trávne porasty o výmere 2686 m2
– Parcela č. 229/1 – trvalé trávne porasty o výmere 3 m2
– Parcela č. 229/2 – trvalé trávne porasty o výmere 65822 m2
– Parcela č. 231/1 – trvalé trávne porasty o výmere 1094 m2
– Parcela č. 231/2 – trvalé trávne porasty o výmere 38047 m2
– Parcela č. 244 – trvalé trávne porasty o výmere 11271 m2
– Parcela č. 246 – trvalé trávne porasty o výmere 9407 m2
– Parcela č. 247/1 – trvalé trávne porasty o výmere 26 m2
– Parcela č. 247/2 – trvalé trávne porasty o výmere 552 m2
– Parcela č. 252 – trvalé trávne porasty o výmere 17622 m2
– Parcela č. 254 – trvalé trávne porasty o výmere 6823 m2
– Parcela č. 283/1 – trvalé trávne porasty o výmere 15122 m2
– Parcela č. 284 – trvalé trávne porasty o výmere 3712 m2
– Parcela č. 297 – trvalé trávne porasty o výmere 4217 m2
– Parcela č. 332/1 – trvalé trávne porasty o výmere 363 m2
– Parcela č. 332/2 – trvalé trávne porasty o výmere 36 m2
– Parcela č. 333 – trvalé trávne porasty o výmere 608 m2
– Parcela č. 334 – lesné pozemky o výmere 18751 m2
– Parcela č. 337 – lesné pozemky o výmere 10214 m2
– Parcela č. 339 – lesné pozemky o výmere 12071 m2
– Parcela č. 341 – lesné pozemky o výmere 3230 m2
– Parcela č. 346 – trvalé trávne porasty o výmere 484 m2
– Parcela č. 348 – trvalé trávne porasty o výmere 27505 m2
– Parcela č. 377 – trvalé trávne porasty o výmere 360 m2
– Parcela č. 378 – trvalé trávne porasty o výmere 26056 m2
– Parcela č. 381 – trvalé trávne porasty o výmere 1127 m2
– Parcela č. 392 – trvalé trávne porasty o výmere 1691 m2
– Parcela č. 394 – trvalé trávne porasty o výmere 12854 m2
– Parcela č. 395 – trvalé trávne porasty o výmere 7802 m2
– Parcela č. 411 – trvalé trávne porasty o výmere 2678 m2
– Parcela č. 418 – orná pôda o výmere 2983 m2
– Parcela č. 419 – lesné pozemky o výmere 689 m2
– Parcela č. 420 – trvalé trávne porasty o výmere 1552 m2
– Parcela č. 422 – trvalé trávne porasty o výmere 2366 m2
– Parcela č. 423 – orná pôda o výmere 1558 m2
– Parcela č. 424 – trvalé trávne porasty o výmere 2131 m2
– Parcela č. 425 – trvalé trávne porasty o výmere 7107 m2
– Parcela č. 426 – trvalé trávne porasty o výmere 3116 m2
– Parcela č. 437 – lesné pozemky o výmere 100008 m2
– Parcela č. 438 – trvalé trávne porasty o výmere 56755 m2
– Parcela č. 439 – trvalé trávne porasty o výmere 137 m2
– Parcela č. 456 – lesné pozemky o výmere 120395 m2
– Parcela č. 459 – trvalé trávne porasty o výmere 764 m2
– Parcela č. 498 – trvalé trávne porasty o výmere 46967 m2
– Parcela č. 532 – lesné pozemky o výmere 5536 m2
– Parcela č. 537 – trvalé trávne porasty o výmere 55476 m2

IV. k.ú. Vysoká, obec Vysoká, vedených na liste vlastníctva číslo 211 v spoluvlastníckom podiele úpadcu vo výške 5/477 a to:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
– Parcela č. 379 – trvalé trávne porasty o výmere 156139 m2

V. k.ú. Vysoká, obec Vysoká, vedených na liste vlastníctva číslo 227 v spoluvlastníckom podiele úpadcu vo výške 5/477 a to:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
– Parcela č. 291/2 – lesné pozemky o výmere 381 m2
– Parcela č. 304/2 – trvalé trávne porasty o výmere 108 m2
– Parcela č. 341/2 – trvalé trávne porasty o výmere 442 m2
– Parcela č. 341/3 – trvalé trávne porasty o výmere 254 m2
– Parcela č. 342/7 – trvalé trávne porasty o výmere 3975 m2
– Parcela č. 342/8 – trvalé trávne porasty o výmere 233 m2
– Parcela č. 345/3 – ostatné plochy o výmere 3123 m2
– Parcela č. 386/2 – ostatné plochy o výmere 538 m2
– Parcela č. 392/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1555 m2
– Parcela č. 392/3 – trvalé trávne porasty o výmere 29 m2
– Parcela č. 393/2 – trvalé trávne porasty o výmere 363 m2
– Parcela č. 398/2 – trvalé trávne porasty o výmere 157 m2
– Parcela č. 398/3 – trvalé trávne porasty o výmere 346 m2
– Parcela č. 408/2 – lesné pozemky o výmere 2631 m2
– Parcela č. 409/3 – trvalé trávne porasty o výmere 1841 m2
– Parcela č. 411/2 – orná pôda o výmere 105 m2

VI. k.ú. Vysoká, obec Vysoká, vedených na liste vlastníctva číslo 401 v spoluvlastníckom podiele úpadcu vo výške 5/477 a to:
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu – Parcela č. 447/1 – trvalé trávne porasty o výmere 81 m2
– Parcela č. 447/2 – trvalé trávne porasty o výmere 3067 m2
– Parcela č. 447/8 – trvalé trávne porasty o výmere 2228 m2
– Parcela č. 447/9 – trvalé trávne porasty o výmere 899 m2
– Parcela č. 447/10 – trvalé trávne porasty o výmere 29 m2

 

Predmet dražby pozostáva zo spoluvlastníckych podielov vo vlastníctve úpadcu na parcelách evidovaných Okresným úradom Banská Štiavnica k.ú. Vysoká na listoch vlastníctva č. 201, 211, 227 a 401 a k.ú. Dekýš na listoch vlastníctva č. 624 a 784.

Pozemky využívané ako poľnohospodárska pôda:
– parcely v katastrálnom území Vysoká, sa nachádzajú v smere štátnej cesty Štiavnické Bane – Vysoká, na pravej i ľavej strane, sčasti pokryté porastom samonáletom lesných drevín /cca 20% – 30% z plochy/. Umiestnené sú v svahovitom teréne od 3 do 25 stupňov a viac /zrázy/. Prístup je zabezpečený po spevnených cestách. Hranice parciel v teréne nie sú viditeľné. Vzhľadom na konfiguráciu je obtiažne mechanizované obrábanie /spôsob využitia – extenzívny pasienok/.
– parcely v katastrálnom území Dekýš, sa nachádzajú v smere štátnej cesty Levice – Dekýš so zhodnými vlastnosťami pozemkov, ako pozemky v katastrálnom území Vysoká.
Skutočný stav parciel nie vždy zodpovedá evidenčnému stavu/orná pôda – trvalý trávny porast /ttp/, ttp sčasti porastené samonáletom lesných drevín bez presne stanovenej výmery/. Pôdohospodárske využitie – extenzívne pasienky. Umiestnenie – mimo zastavaného územia obce.

Pozemky využívané ako lesné pozemky a k nim prislúchajúce ostatné lesné pozemky sa nachádzajú v Lesných celkoch Bohunice, Devičany a Žarnovica. Pre lesný celok Bohunice je v súčasnosti platný PSoL od 01.01.2015 do 31.12.2024, pre lesný celok Devičany je v súčasnosti platný PSoL od 01.01.2016 do 31.12.2025 a pre lesný celok Žarnovica zatiaľ nie je schválený PSoL a postupuje sa podľa návrhu PSoL na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2027.

Všetky parcely tvoriace predmet dražby sú spoločnými nehnuteľnosťami podľa zákona č. 97/2013 Z. z.