Spoločenský pavilón Utekáč

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

14280 €

Číslo dražby: 212016/4


Kraj: Banskobystrický

Okres: Poltár

Mesto: Utekáč

Katastrálne územie: Poltár

Úžitková plocha: 970 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, T.G. Masaryka 19

Dátum konania dražby: 04.04.2017

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 27.03.2017 16:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 03.04.2017 16:00 hod.

Miesto obhliadky: 985 06 Utekáč 886/91

Kolo dražby: 4

Znalecké ocenenie: 34400 €

Dražobná zábezpeka: 2900 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Utekáč, katastrálnom území Utekáč, evidované Okresným úradom Poltár, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 551 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 9159/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2

Stavba

– spoločenský pavilón súpisné číslo 886, postavený na parcele č. KN-C 9159/ 2

– spoločenský pavilón súpisné číslo 886, postavený na parcele č. KN-C 9161/ 2 (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 886 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 49.)

– spoločenský pavilón súpisné číslo 886, postavený na parcele č. KN-C 9165/ 2 (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 886 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6.)

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

Predmet dražby je zapísaný na liste vlastníctva ako Spoločenský pavilón č. súp. 886 na parc.č. 9159/2, 9161/2, 9165/2 v zmysle platnej metodiky. Stavba bola postavená v roku 1969 pôvodne ako kultúrny dom, terajší vlastník využíval objekt na výrobné účely /výroba plastových okien/ s administratívnym a sociálnym zázemím.

Budova má jedno čiastočné podzemné /kotolňa/ a dve nadzemné podlažia. Základy objektu sú betónové pätkové a pásové, zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónového skeletu doplnené murovanými výplňovými stenami, stropy sú železobetónové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, tvoria ju oceľové priehradové strešné väzníky, krytina aj klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, podlahy sú z rôznymi povrchmi, v chodbách a sociálnych priestoroch sú keramické dlažby, v kanceláriách povlakové z PVC alebo plávajúce z veľkoplošných laminátových parkiet, schodisko je železobetónové monolitické s PVC povrchmi, okná sú prevažne drevené zdvojené, časť okien /5 ks/ z uličnej strany bolo vymenených za plastové, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené, objekt má vnútorné rozvody elektroinštalácie, vody a kanalizácie, prípojku zemného plynu nemá. Vykurovanie bolo ústredné, zdrojom bola kotolňa na tuhé palivo umiestnená v suteréne, v súčasnom období sa nevyužíva a je nefunkčná. Objekt sa v súčasnom období nevyužíva, je v zlom technickom stave, bez vykonávanej údržby.

Dispozične sa v prehĺbenej časti prízemia nachádza kotolňa na tuhé palivo, v zostávajúcej časti prízemia sú vstupná hala so schodiskom, kancelárie, sklady a sociálne miestnosti, na poschodí bola v pôvodnej kultúrnej sále zriadená výrobňa plastových okien, je tu aj sociálne zázemie /poškodené a zdemontované zariadenia/

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek stavby od roku 1969, životnosť s prihliadnutím na vykonávanú údržbu a zistený technický stav na 70 rokov.