Rekreačná chata Kováčová

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 122023


Kraj: Banskobystrický

Okres: Zvolen

Mesto: Kováčová

Katastrálne územie: Kováčová

Úžitková plocha: 621 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 15068/19

 

Miesto obhliadky: Kováčová 559, 962 37 Kováčová (GPS 48°36'21.2"N 19°05'31.3"E)

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 772000 €

Dražobná zábezpeka: 49000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaný Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor, obec Kováčová, k. ú. Kováčová na liste vlastníctva č. 417 a to:

– parcela KN-C číslo 1064, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1046 m2,

a

– stavba súpisné číslo 559, postavená na parcele KN-C 1064, popis stavby: Rekreačná chata

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam, nezapísané na liste vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 62/2023 zo dňa 21.08.2023, vypracoval znalec: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica

(ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Rekreačná chata s.č. 559 na parc.č. 1064 v k.ú. Kováčová s komerčným názvom Horský hotel Tatran je rekreačné zariadenie využívané na hromadnú rekreáciu, v súčasnom období je mimo prevádzky. Stavba má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. Podľa predložených podkladov bola stavba daná do užívania v roku 1979, v rokoch 2015 – 2016 bola chata najmä v interiérovej časti komplexne rekonštruovaná. pri rekonštrukcii boli vymenené okná, vnútorné inštalačné rozvody, vykurovanie, povrchové úpravy stien a stropov, vymenené boli všetky vnútorné zariaďovacie predmety a vybavenie chaty.

Dispozične sa v suteréne nachádzajú technické miestnosti, t.j. sklady, kotolňa, kuchyňa a garáž, v prízemí chaty sú závetrie, vstupná chodba, jedáleň, sklady, ubytovacie priestory a sociálne zariadenia, v ďalších dvoch podlažiach sú ubytovacie priestory.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke nad 2 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny sú murované, deliace konštrukcie prevažne murované, v podkrovných častiach montované drevené. Stropy sú nad suterénom železobetónové monolitické, nad nadzemnými podlažiami drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné povrchy stien a stropov tvoria prevažne vápenné hladké omietky, v sociálnych miestnostiach keramické obklady, fasádne omietky sú brizolitové, suterénne podlažie s kamennými obkladmi, na jednej strane sú drevené obklady. Podlahy v budove sú z rôznych povrchov, z keramických dlažieb, v ubytovacích priestoroch a na schodiskách textilné, v suteréne aj s betónové, s cementovým poterom. Okná sú z profilov s izolačnými trojsklami, vnútorné dvere drevené dyhované, interiérové dvere sú v protipožiarnom a protihlukovom vyhotovení. Chata je napojená na elektroinštaláciu, prípojku vody aj zemného plynu z verejných rozvodov, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, vykurovanie v chate je ústredné teplovodné oceľovými radiátormi, zdrojom je vlastná plynová kotolňa, kde sú plynový kotol, moderný kotol na drevoštiepku a dva akumulačné zásobníky na TÚV. Kuchyňa je vybavená novými nerezových kuchynskými zariadeniami, v ubytovacích priestoroch /11 izieb/ má každá izba vlastné sociálne zariadenie /sprchové kúty, prípadne vaňa v apartmáne, umývadlá, WC so zabudovanými nádržkami v stene, nerezové pákové batérie, keramické obklady/, každá izba je vybavená pripojením na internet.

Pôvodná chata bola postavená v roku 1979, komplexne zrekonštruovaná v rokoch 2015 – 2016.

Parcela KN-C 1064 je z časti rovinatá z časti mierne svahovitá a prístupná zo spevnenej miestnej komunikácie.