Priemyselný areál Tomášovce, Lučenec – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

295000 €

Číslo dražby: 2122018/4


Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Mesto: Tomášovce

Katastrálne územie: Tomášovce

Úžitková plocha: 31742 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: Dr. Herza 374/12

Dátum konania dražby: 18.06.2019

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 07.06.2019 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 17.06.2019 12:00 hod.

Miesto obhliadky: Riečna II 435, 985 56 Tomášovce, GPS: 48°22'37.3"N 19°37'43.9"E

Kolo dražby: 4

Znalecké ocenenie: 1140000 €

Dražobná zábezpeka: 30000 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Tomášovce, okres Lučenec, katastrálnom území Tomášovce, evidované Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor na liste vlastníctva:

  1. a) (LV) č. 1398 ako:

Pozemky:

– parcelné číslo KN-C  828/1 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12616 m2

– parcelné číslo KN-C  828/9 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2

– parcelné číslo KN-C  828/10 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2

– parcelné číslo KN-C  828/11 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2

– parcelné číslo KN-C  828/12 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 215 m2

– parcelné číslo KN-C  828/13 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 477 m2

– parcelné číslo KN-C  828/14 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2

– parcelné číslo KN-C  828/15 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2

– parcelné číslo KN-C  828/16 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 m2

– parcelné číslo KN-C  828/17 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2

– parcelné číslo KN-C  828/19 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 699 m2

– parcelné číslo KN-C  828/20 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 321 m2

– parcelné číslo KN-C  828/21 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3268 m2

– parcelné číslo KN-C  828/23 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2

– parcelné číslo KN-C  828/27 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 440 m2

– parcelné číslo KN-C  828/28 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 212 m2

– parcelné číslo KN-C  828/44 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2

– parcelné číslo KN-C  828/45 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2

– parcelné číslo KN-C  828/56 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4428 m2

– parcelné číslo KN-C  828/63 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 969 m2

– parcelné číslo KN-C  828/64 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2204 m2

– parcelné číslo KN-C  828/65 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 602 m2

– parcelné číslo KN-C  1114/5 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 616 m2

– parcelné číslo KN-C  1114/6 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 392 m2

– parcelné číslo KN-C  1114/7 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 795 m2

Stavby:

VÁHA-C.3 , súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/11

– VRÁTNICA-C.2 , súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/12

– HLAVNÁ BUDOVA -C.1 , súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/13

– NÁK.STR.ZVER.-C.24 , súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/16

– SKLAD-C.23 , súpisné číslo 435, postavený na parcele KN-C 828/17

– TRIEDIAREŇ-C.22 , súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/18

– KOMPRESOROVŇA-C.18 , súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/19

– SKLAD MTZ-C.17 , súpisné číslo 435, postavený na parcele KN-C 828/20

– HL.VÝROB.HALA-C.13 , súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/21

– AUTODIELNE-C.14 , súpisné číslo 435, postavené na parcele KN-C 828/27

– SKLAD PILIN-C.15 , súpisné číslo 435, postavený na parcele KN-C 828/28

– SKLAD-C.16 , súpisné číslo 435, postavený na parcele KN-C 828/29

– LABORATÓRIUM-C.19 , súpisné číslo 435, postavený na parcele KN-C 828/15

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 b) (LV) č. 1656 ako:

Pozemky:

– parcelné číslo KN-C 828/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1752 m2

– parcelné číslo KN-C 828/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 839 m2

– parcelné číslo KN-C 828/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 226 m2

– parcelné číslo KN-C 828/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 170 m2

 

Stavby:

– MER.MIEST.COV-Č.37, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/6

– ČOV-C.6, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/7

– SILO-C.7, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/8

– SOC.BUDOVA-C.4, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/9

– ROZVODŇA-C.5, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/10

– PO-C.20, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/14

– TRAFOSTANICA-C.11, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/25

– KOTOLŇA-C.12, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/26

– REG.STAN.PYNU-C.3, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/42

– SILO-C.7, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/44

– TRAFOSTANICA-C.11, súpisné číslo 435, postavená na parcele KN-C 828/46

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 II. Súčasťou predmetu dražby je príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 021/2018 zo dňa 09.07.2018., vypracovaný znalcom pre obor stavebníctvo: Ing. Ivan Kvasna, Javornícka 53, 974 11 Banská Bystrica.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

VRÁTNICA-C.2 súp. č. 435 na parc. č. 828/12 je jednopodlažná murovaná budova osadená na parcele číslo 828/12 ako samostatne stojaca stavba.

Osadená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehlového muriva metrického formátu a vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené. Podlahová konštrukcia je vyhotovená z betónovej mazaniny a z parkiet. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké drevené osadené do kovových zárubní

a opatrené jednoduchými zámkami. Podlahy prevládajú z keramickej dlažby, v kanceláriách PVC povlaky. Objekt sa delí na administratívnu časť a časť slúžiacu ako vstupná vrátnica do areálu hydinárne. Sanitná inštalácia je riešená rozvodom studenej vody a kanalizácia je napojená na areálovú kanalizačnú sieť. Elektroinštalácia je vedená pod omietkou a to svetelný prúd istený automatickým istením. Objekt je opatrený bleskozvodom a telefónnym rozvodom. Objekt je v súčasnosti v zanedbanom stave, užíva sa len čiastočne, a to ako kancelária strážcu areálu.

HLAVNÁ BUDOVA-C.1 súp. č. 435 na parc. č. 828/13 je samostatne stojaca dvojpodlažná administratívno-prevádzková budova na parcele číslo KN 818/13, pozostáva z dvoch nadzemných podlaží bez podpivničenia s vyspádovanou plochou strechou. Nachádza sa v oplotenom areály bývalej Novohradská hydina akciová spoločnosť Tomášovce na pomerne rovnom teréne. Výstavba objektu bola realizovaná dodávateľsky podľa prehlásenia štatutárnych zástupcov bývalého vlastníka v rokoch 1969 až 1971 a užívaná je bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie od roku 1971. Konštrukciu objektu tvoria murované nosné steny z tehlového muriva metrického formátu pri skladobnej hrúbke do 45 cm a svetlej výške do 295 cm s nadodvernými a nadokennými prekladmi monolitickými. Založená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode z lepenky A400H a liateho asfaltu. Deliace priečky sú tehlové a to z tehál ľahčených dvojdierových a tehál priečne dierovaných CDM. Stropná konštrukcia je prefabrikovaná zo železobetónových stropných panelov s rovným podhľadom osadených na armovanom venci. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárske priestory, bufet, skladové priestory, sociálne zariadenia a spojovacia chodba so schodiskom. Druhé nadzemné podlažie sa nachádza nad celým prízemím a prístupné je dvojramenným železobetónovým schodiskom priamo z vestibulu prvého podlažia. Dispozičné delenie druhého nadzemného podlažia je nasledovné veľkokapacitná jedáleň s kuchyňou a vývarovňou, kancelárie a sociálne priestory so spojovacou chodbou. Strešná konštrukcia je rovná dvojplášťová ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Klampiarske konštrukcie sú kompletné a to žľaby so zvodmi, lemovkami a oplechovanými parapetmi z plechu pozinkovaného bez obnovených krycích náterov. Fasádne omietky sú vápenné hladené bez obkladov soklovej konštrukcie a vnútorné omietky stien a stropov sú štukové plsťou hladené. Dvojramenné železobetónové schodisko je ukončené lepeným PVC. Stolárske výrobky sú typizované, dvere drevené plné a zasklené osadené do kovových zárubní a opatrené jednoduchými zámkami okrem vchodových ktoré sú dvojkrídlové atypické a okná

dvojkrídlové otváracie s doskovým ostením. V časti 2. NP sú osadené plastové okná. Podlahová konštrukcia v kancelárskych priestoroch pozostáva z lepeného PVC a v ostatných miestnostiach je dlažba terazzová. Vykurovanie stavby je ústredné teplovodné s plynovou kotolňou a s osadenými oceľovými radiátormi článkovými. Elektroinštalácia je vedená pod omietkami v rúrkach a istená automatickým istením a to tak svetelný ako i motorický prúd. Objekt je opatrený bleskozvodom. Sanitná inštalácia je riešená na oboch podlažiach a to tak rozvod studenej ako i teplej vody, kanalizácia je napojená na vlastnú čističku. Zdroj TUV bol zásobníkový ohrievač elektrický a elektrické prietokové ohrievače, pri obhliadke sa už v objekte nenachádzali. V objekte je riešený aj rozvod zemného plynu. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza balkónová doska do 5,0 m2. V objekte bola realizovaná prestavba plynovej kotolne s výmenou plynových kotlov. V súčasnosti je objekt dlhodobo nevyužívaný, odstránené je vybavenie kuchýň, väčšia časť sanity a vykurovacích telies.

NÁK.STR.ZVER.-C.24 súp. č. 435 na parc. č. 828/16 je samostatne stojací, jednopodlažný objekt nákupného strediska zveriny je umiestnený na parcele KN číslo 828/16 ako samostatne stojaca stavba. Výstavba objektu bola realizovaná v roku 1985 a užívaná je bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie. Vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je ukončená natavenými asfaltovými

pásmi. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenné hladené bez obkladov soklovej konštrukcie. Okná sú drevené zdvojené otváracie a dvere drevené plné a zasklené osadené do kovových zárubní. K uvedenému objektu pripadajú i sociálne zariadenia a šatne umiestnené vo vedľajšej budove sú vedené pod jedným inventárnym číslom a stavebne spojené. Tento objekt je taktiež murovaný s rovnou strechou ukončenou živičnou krytinou. Je tu napojenie na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu. V čase obhliadky bol objekt nevyužívaný, neudržiavaný, chátrajúci.

TRIEDIAREŇ-C.22 súp. č. 435 na parc. č. 828/18 je samostatne stojací, jednopodlažný objekt triediarne je umiestnený na parcele KN číslo 828/18. Konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet s panelovým opláštením a betónovými opornými stĺpmi. Objekt je rozdelený na 3 samostatné „lode“ a administratívnu časť. Vyspádovaná jednoplášťová plochá strešná konštrukcia je

ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Vnútorné omietky sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené. Vnútorný obklad stien je keramický a podlahová konštrukcia je riešená v halovej časti z priemyselného liateho betónu, v administratívno-prevádzkovej časti z keramickej dlažby. Okná sú jednoduché kovové. Objekt je napojený na elektrickú energiu, rozvod vody a rozvod kanalizácie. Dvere sú kovové osadené do kovovej zárubne, vráta sú jednoduché kovové, rámové s plechovou výplňou. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1972-1974 a na základe obhliadky objektu, je zrejmé že počas životnosti bolo vykonaných niekoľko rekonštrukcií, vybudovaná vzduchotechnika. Objekt je v technickom stave zodpovedajúcom jeho veku, v súčasnosti sa čiastočne využíva, ako sklad.

KOMPRESOROVŇA-C.18 súp. č. 435 na parc. č. 828/19 je samostatne stojací, jednopodlažný objekt kompresorovne umiestnený na parcele KN číslo 828/19. Konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet s panelovým opláštením a betónovými opornými stĺpmi. Vyspádovaná jednoplášťová plochá strešná konštrukcia je ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Vnútorné omietky sú

vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené. Vnútorný obklad stien je keramický a podlahová konštrukcia je riešená z dlažby. Okná sú jednoduché kovové a presvetlenie je riešené sklobetónom. Strojovňa je napojená na elektrickú energiu, rozvod vody a rozvod kanalizácie. Vstupné dvere sú kovové osadené do kovovej zárubne. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1972-1974 a užívaná je od roku 1974 bez prestavby prístavby či celkovej rekonštrukcie. V čase obhliadky bol objekt v značne opotrebovanom stave, vstupné dvere boli odstránené, vnútorné obklady a okenné výplne poškodené.

SKLAD MTZ-C.17 súp. č. 435 na parc. č. 828/20 je samostatne stojací, murovaný objekt skladu MTZ -C.17 o celkovej zastavanej ploche 328,04 m2 z tehlového muriva umiestnená na parcele KN číslo 828/20. Osadený je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Sedlová strešná konštrukcia pozostáva z dreveného krovu a ukončená je krytinou z vlnitého plechu. Vonkajšie ako i vnútorné omietky sú vápenné hladené. Okná sú drevené zdvojené otváracie a čiastočne kovové jednoduché. Dvere sú drevené jednokrídlové osadené do kovových zárubní.

K objektu bola v roku 1990 pristavaná výťahová šachta. Sanitná inštalácia je riešená rozvodom studenej vody a kanalizácia je napojená na areálovú kanalizačnú vetvu. Objekt je napojený na elektrickú energiu a je vykurovateľný. Priestory 1. podzemného podlažia sú čiastočne zatopené.

HL.VÝROB.HALA-C.13 súp. č. 435 na parc. č. 828/21 bola daná do užívania v roku 1962, čomu zodpovedá aj technické a materiálové vyhotovenie stavby, vrátane jej technického stavu. Jedná sa o dvojpodlažnú čiastočne podpivničenú halu s vyspádovanou plochou strechou. Hala je riešená ako dvojloďová v priečnom smere prejazdná a osadená na teréne. Hala je napojená na vnútro-areálový rozvod silnoprúdu, úžitkovej vody a kanalizačnú sieť, ktoré sú t.č. nefunkčné.

Dispozične je čiastočne rozdelená na priestory súvisiace s konkrétnym druhom výroby alebo umiestnenej technológie, sklady a sociálne zariadenia. V prízemnej časti sa nachádzajú priestory príjmu, priestory samotnej výroby s výrobnými linkami na spracovanie jatočnej hydiny, mraziarenské a chladiarenské komory s nákladnou rampou. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú prevažne sociálne zariadenia. Výrobný objekt je napojený na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu. Je tu vybudovaná aj vzduchotechnika. Vykurovanie je tu riešené ústredným kúrením z centrálneho zdroja. Pozdĺž objektu sa nachádza nakladacia rampa.

AUTODIELNE-C.14 súp. č. 435 na parc. č. 828/27 je samostatne stojací, jednopodlažný murovaný objekt autodielne s garážami umiestnený na parcele KN číslo 828/27. Výstavba objektu bola realizovaná v roku 1969 a stavba je v súčasnosti nevyužívaná. Osadená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Pultová strecha je ukončená živičnou krytinou. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké a vonkajšie zdrsnené neukončené. Podlaha je tu betónová bez inej konečnej úpravy a okná sú jednoduché kovové. Vstup je umožnený cez oceľové vráta. V objekte sa nachádza desať garáží samostatne prístupných z dvornej strany. Je tu realizovaný rozvod elektrickej energie. Súčasťou objektu je i murovaný prístavok, ktorého plochá strecha je pokrytá vlnitým plechom. V čase obhliadky bol objekt v stave zodpovedajúcom jeho veku, bez vykonávania bežnej údržby.

SKLAD PILIN-C.15 súp. č. 435 na parc. č. 828/28 je samostatne stojací, jednopodlažný objekt skladu pilín z dreveného skeletu je umiestnený na parcele KN číslo 828/28. Výplňové murivo je tehlové na maltu MVC a sedlová strešná konštrukcia pozostáva z dreveného krovu ukončenej hliníkovým plechom. Okná sú tu jednoduché kovové a vstupné vráta drevené osadené do kovovej zárubne. Podlahová konštrukcia je riešená z betónovej mazaniny ukončenej cementovým poterom bez inej konečnej úpravy. Súčasťou objektu je jednoduchý oceľový prístrešok s plechovým opláštením. Sklad je napojený na elektrickú energiu s automatickým istením. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1963 až 1964 a užívaná je od roku 1964 bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie. V čase obhliadky bol objekt v stave zodpovedajúcom jeho veku, bez vykonávania bežnej údržby.

SKLAD-C.16 súp. č. 435 na parc. č. 828/29 je samostatne stojací, jednopodlažný montovaný sklad obalov a nachádza sa v oplotenom areály na parcele KN číslo

828/29. Nosná konštrukcia objektu je kovová s panelovým opláštením. Sedlová strecha je pokrytá tvarovaným hliníkovým plechom. Vonkajšia omietka je zdrsnená a podlahová konštrukcia pozostáva z betónovej mazaniny bez inej konečnej úpravy. Vstup je riešený cez oceľové vráta. Stavba je napojená na elektrickú energiu bez možnosti vykurovania ako i bez rozvodov sanitnej inštalácie. V čase obhliadky bol objekt v stave zodpovedajúcom jeho veku, bez vykonávania bežnej údržby.

ROZVODŇA-C.5 súp. č. 435 na parc. č. 828/10 je samostatne stojaca, jednopodlažná murovaná budova stavaná v pôdorysnom obdĺžnikovom tvare, s priečnym nosným systémom. Založená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú tradične murované z tehlového muriva s nadodvernými a nadokennými prekladmi monolitickými. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené, brizolitové, bez obkladov soklovej konštrukcie. Vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je jednoplášťová a ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Okná sú drevené dvojité, dvere preglejkové osadené do kovových zárubní a podlahová konštrukcia pozostáva z betónovej mazaniny bez inej konečnej úpravy. Stavba je napojená na elektrickú energiu. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1976 až 1977 a užívaná je od roku 1977 bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie. V čase obhliadky bol objekt v stave zodpovedajúcom jeho veku, bez vykonávania bežnej údržby.

KOTOLŇA-C.12 súp. č. 435 na parc. č. 828/26 sa skladá z dvoch stavebne spojených objektov na parc. č. 828/26. Objekty je svojím konštrukčným vyhotovením možné zatriediť medzi haly zhotovené z prefabrikovaných železobetónových konštrukčných prvkov s tehlovým výplňovým murivom. Základy betónové pásové, okolo pilierov vystužené železobetónové pätky, nosná

konštrukcia z betónových prefabrikovaných pilierov, stropy z prefabrikovaných stropných dosiek osadených na železobetónových prefabrikovaných nosníkoch. Strecha je plochá, vyspádovaná, s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Okná sú kovové, značne poškodené. Technológia sa už v objekte nenachádza. Objekt v severovýchodnej časti čiastočne odstrojený, vybúrané priečky, vybúrané otvory v obvodovom murive. Objekt v juhozápadnej časti pozemku, v súčasnosti ešte čiastočne využívaný ako priestory autodielne.

REG.STAN.PLYNU-C.3 súp. č. 435 na parc. č. 828/42  je umiestnený na parc. č. 828/42, mimo areálového oplotenia. Jedná sa o jednopodlažný murovaný objekt, osadený na pásových základoch s plochou, vyspádovanou strechou s krytinou z

natavovaných asfaltových pásov a klampiarskych konštrukcií z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchové úpravy sú zo striekaného brizolitu a soklového obkladu, vnútorné z jemnej vápenno cementovej omietky. Dvere a okná sú kovové, plné, osadené do kovových rámov. Objekt má bleskozvody. V čase obhliadky bol objekt v stave zodpovedajúcom jeho veku, bez vykonávania bežnej údržby.

SILO-C.7 súp. č. 435 na parc. č. 828/44

VÁHA-C.3 súp. č. 435 na parc. č. 828/11 je samostatne stojaca, jednopodlažná murovaná budova vážnice je stavaná v pôdorysnom obdĺžnikovom tvare, s priečnym nosným systémom. Založená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú tradične murované z tehlového muriva s nadodvernými a nadokennými prekladmi monolitickými. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené, brizolitové, bez obkladov soklovej konštrukcie. Vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je jednoplášťová a ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Okná sú drevené dvojité, dvere preglejkové osadené do kovových zárubní a podlahová konštrukcia pozostáva z betónovej mazaniny bez inej konečnej úpravy. Stavba je napojená na elektrickú energiu. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1976 až 1977 a užívaná je od roku 1977 bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie. V čase obhliadky bol objekt v stave zodpovedajúcom jeho veku, bez vykonávania bežnej údržby.

MER.MIEST.COV-Č.37 súp. č. 435 na parc. č. 828/6 je samostatne stojaca, jednopodlažná murovaná budova je stavaná v pôdorysnom obdĺžnikovom tvare, s priečnym nosným systémom. Založená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú tradične murované z tehlového muriva s nadodvernými a nadokennými prekladmi monolitickými. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené, brizolitové, bez obkladov soklovej konštrukcie. Vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je jednoplášťová a ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Okná sú drevené dvojité, dvere preglejkové osadené do kovových zárubní a podlahová konštrukcia pozostáva z betónovej mazaniny bez inej konečnej úpravy. Stavba je napojená na elektrickú energiu. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1976 až 1977 a užívaná je od roku 1977 bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie. V čase obhliadky bol objekt v stave zodpovedajúcom jeho veku, bez vykonávania bežnej údržby.

SOC.BUDOVA-C.4 súp. č. 435 na parc. č. 828/9 je samostatne stojaca, jednopodlažná murovaná budova stavaná v pôdorysnom štvorcovom tvare, s priečnym nosným systémom. Založená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú tradične murované z tehlového muriva s nadodvernými a nadokennými prekladmi monolitickými. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené, brizolitové, bez obkladov soklovej konštrukcie. Vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je jednoplášťová a ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Okná sú drevené dvojité, dvere preglejkové osadené do kovových zárubní a podlahová konštrukcia pozostáva z betónovej mazaniny bez inej konečnej úpravy. Stavba je napojená na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1976 až 1977 a užívaná je od roku 1977 bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie. V čase obhliadky bol objekt v stave zodpovedajúcom jeho veku, bez vykonávania bežnej údržby.

PO-C.20 súp. č. 435 na parc. č. 828/14 je samostatne stojaca, jednopodlažná murovaná budova stavaná v pôdorysnom obdĺžnikovom tvare, s priečnym

nosným systémom. Založená je na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú tradične murované z tehlového muriva s nadodvernými a nadokennými prekladmi monolitickými. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladené a vonkajšie zdrsnené, brizolitové, bez obkladov soklovej konštrukcie. Vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je jednoplášťová a ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Okná sú drevené dvojité, dvere preglejkové osadené do kovových zárubní a podlahová konštrukcia pozostáva z betónovej mazaniny bez inej konečnej úpravy. Stavba je napojená na elektrickú energiu. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1976 až 1977 a užívaná je od roku 1977 bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie. V čase obhliadky bol objekt v stave zodpovedajúcom jeho veku, bez vykonávania bežnej údržby.

Oplotenie areálu závodu na p. č. 828/1 je vyhotovené z betónových stĺpov osadených do betónových pätiek a vlnitého plechu zakončené ostnatým drôtom s kovovými vrátami a vrátkami.

Oplotenie areálu závodu na p. č. 828/56 zo severovýchodnej strany. Je vyhotovené z betónových prefabrikovaných stĺpov osadených v betónových pätkách, železných profilov, na ktorých sú osadené panely z vlnitého plechu výšky 2,0 m.

Vodovodná prípojka pitnej vody je úsek odbočenia od verejného vodovodu pre uzáver vody pre pripojený objekt, alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla ak je osadené. Vodou je areál zásobovaný z obecného vodovodu. Prívod studenej vody ako i spodný rozvod je prevedený z rúr rady PVC a hlavný uzáver vody je inštalovaný priamo za vodomernou šachtou. Podzemná vodovodná prípojka sa nachádza medzi hlavným objektom a vodomernou šachtou.

Vodovodná prípojka úžitkovej vody. Jedná sa o rozvod úžitkovej vody z nefunkčnej čerpacej stanice úžitkovej vody, vybudovaný v roku 1988 z oceľového potrubia.

Kanalizácia do verejnej siete – splašková. Jedná sa o kanalizačné potrubie na odvod splaškových vôd z hlavného areálu do čistiarne odpadových vôd z kameninových rúr priemeru 125 mm, vybudované v roku 1988.

Kanalizačné šachty montované. Jedná sa o prefabrikované betónové šachty na trase splaškovej kanalizácie, vybudované v roku 1971.

Spevnené plochy betónové. Jedná sa o skladové plochy a areálové komunikácie z betónu monolitického o hrúbke 150 mm na upravenom podklade, vybudované v roku 1982.

Asfaltové chodníky a komunikácie. Jedná sa o skladové plochy a areálové komunikácie z obaľovanej štrkodrvy na betónovom podklade o hrúbke 30 mm na upravenom podklade, vybudované v roku 1982.

Obrubníky okolo spevnených plôch.

Čistička odpadových vôd na parcele KN číslo 828/7.Jedná sa o typovú prefabrikovanú nádrž HYDROCONSULT vybudovanú v roku 1980, ktorá je súčasťou Čerpacej stanice úžitkovej vody na parcele 828/7. Nosnú konštrukciu stavby tvoria prefabrikované stenové panely na ŽB doske a stredový ŽB prefabrikovaný stĺp. Nádrž je zakrytá prefabrikovanými stropnými panelmi s TI a HI vrstvami. Celá nádrž je obsypaná zeminou.

Mostová váha na parcele KN číslo 828/1.

Silnoprúdové rozvody podzemné. Jedná sa o zemnú káblovú prípojku z trafostanice v areály bývalého podniku Novohradská hydina a.s., vybudovanú v roku 1977.

Vonkajšie osvetlenie rozvody. Jedná sa o zemnú káblovú prípojku osvetlenia parkoviska a spevnených plôch s odstavnými plochami a chodníkmi v areály vybudovanú v roku 1977.

Stožiare pre vonkajšie osvetlenie. Jedná sa o osvetľovacie stožiare J10-110 s jednoramenným výložníkom na trase osvetlenia parkoviska pred nákladnou vrátnicou a areáli, vybudované v roku 1977.

Prípojka plynu DN 40 mm. Jedná sa o plynovú prípojku od rozdeľovacieho ventilu na verejnej trase STL JS 300 po technický prístavok výrobnej haly, vybudovanú v roku 1988 z oceľových rúr priemeru 40mm.

LABORATÓRIUM-C.19 súp. č. 435 na parc. č. 828/15 – budova je samostatne stojací, jednopodlažný objekt laboratória vedený ako nadstavba na parcele KN číslo 828/15. Konštrukciu objektu tvoria murované nosné steny z tehlového muriva na maltu MVC s nadodvernými a nadokennými prekladmi monolitickými. Stavba je založená na betónových základových pásoch preložených lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou proti vode. Vnútorné omietky stropov a stien sú vápenné hladené a vonkajšie brizolitové škrabané jednofarebné bez obkladov soklovej konštrukcie. Vyspádovaná plochá strešná konštrukcia je dvojplášťová a ukončená natavenými asfaltovými pásmi. Stavba je napojená na elektrickú energiu s automatickým istením, vodovodný rozvod kanalizačný rozvod a vykurovanie je riešené ústredným vykurovaním z centrálnej kotolne. Podlahová konštrukcia pozostáva prevažne z keramickej dlažby. Dispozičné delenie objektu z čelnej strany je nasledovné – laboratórium, medzisklad, ambulancia a sociálne zariadenia. Výstavba objektu bola realizovaná v rokoch 1961 až 1962 a užívaná je od roku 1962 bez prestavby, prístavby či celkovej rekonštrukcie. V čase obhliadky bol objekt čiastočne poškodený, dvere, výplne okien, obklady, sanita odstránená.

LABORATÓRIUM-C.19 súp. č. 435 na parc. č. 828/15 – prestrešenie  nakladacej rampy stavebne spojené s budovou laboratória. Základy plošné, do hĺbky 0,5 m, spodná stavba rampy, monolitická, betónová, výšky 1,0 m. Nosná konštrukcia, monolitická, železobetónová, na pilieroch priemeru 0,5 m v počte 8 ks, výšky 7,5 m.

TRAFOSTANICA-C.11 na parcele KN číslo 828/25 a 46 – hlavná budova je murovaná dvojpodlažná stavba s vyspádovanou plochou strechou pokrytou živičnou krytinou je umiestnená na parcele KN číslo 828/46 a 828/25. Podlahová konštrukcia pozostáva z betónovej mazaniny ukončenej cementovým poterom a vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladené. Objekt je bez stolárskych výrobkov ako i iného vybavenia.

TRAFOSTANICA-C.11 na parcele KN číslo 828/25 a 46 – garáže. Objekty garáží, stavebne spojené s objektom TRAFOSTANICA-C.11. Konštrukčne sa jedná o murované objekty s plochou, vyspádovanou strechou s krytinou z navarovaných asfaltových pásov, osadené na pásových základoch. Povrchová úprava je hrubá vápenno cementová omietka, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vráta kovové s plechovou výplňou, osadené v kovovom ráme.

 

Pozemky sa nachádzajú v katastri obce Tomášovce, okres Lučenec, v Banskobystrickom kraji, v regióne Novohrad. Obec Tomášovce má 1396 obyvateľov (štatistický údaj k 31.12.2015), je vzdialená severozápadne cca

8 km od okresného mesta Lučenec, z čoho vyplýva zvýšený záujem o kúpu pozemkov v danej oblasti. V obci je prevažne individuálna bytová výstavba, ale aj základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb. Hodnotené pozemky sú rovinaté, miestami zarastené prebujnelo vegetáciou, zastavané spevnenými plochami, a objektami poľnohospodárskeho charakteru. Je na nich možnosť napojenia na základné inžinierske siete, sú prístupné z hlavnej cestnej komunikácie. Doprava do mesta je ešte vyhovujúca.