Priemyselný areál Štúrovo- 2. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

317600 €

Číslo dražby: 212020/2


Kraj: Nitriansky

Okres: Nové Zámky

Mesto: Štúrovo

Katastrálne územie: Štúrovo

Úžitková plocha: 2209 m2


Miesto konania dražby: Štúrovo

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Peter Boldizsár, Hlavná 59

 

Miesto obhliadky: Továrenská 2755, 943 03 Štúrovo, GPS: 47°47'12.9"N 18°42'01.8"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 397000 €

Dražobná zábezpeka: 45000 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Štúrove, okres Nové Zámky, katastrálnom území Štúrovo, evidované Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6540 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 1399/166, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2

– parcelné číslo KN-C 1399/167, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 547m2

– parcelné číslo KN-C 1399/168, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 526 m2

– parcelné číslo KN-C 1399/170, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4020m2

Stavby

– budova A, súpisné číslo 2755, postavená na parcele KN-C 1399/167

– centrálna budova, súpisné číslo 2758, postavená na parcele KN-C 1399/166

– budova D, súpisné číslo 2759, postavená na parcele KN-C 1399/168

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Budova „A“ súp.č.2755 na parc.č.1399/167

Jedná sa o dvojpodlažnú výrobno – skladovaciu budovu dispozične prispôsobenú na jednoduchú priemyselnú výrobu so skladovacími priestormi. V každom podlaží sú sociálne priestory so šatňami pre zamestnancov, kancelárie pre riadiacich pracovníkov výroby, výrobné priestory a sklady. Prístup do budovy je z centrálnej budovy, v ktorej je schodisko pre prístup do 2.NP ohodnocovanej budovy. Objekt nie je momentálne využívaný.

Objekt je postavený na betónových pätkách a betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónových stĺpov. Na nich sú uložené železobetónové nosníky a na nich železobetónové stropné panely, v 2.NP strešné železobetónové panely. Obvodový plášť je montovaný z obvodových panelov hrúbky 200 mm, v časti hr. 250 mm. Strecha je plochá jednoplášťová so sklonom do 10% k pozdĺžnym stenám objektu. Krytina je z ťažkých asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú hladké, v sociálnych miestnostiach sú keramické obklady. Vonkajšie omietky sú tak isto hladké s dikoplastovým nástrekom. Okná sú drevené zdvojené, v 1.NP opatrené oceľovými mrežami. Dvere sú drevené osadené v oceľových zárubniach, okrem dverí do vonkajšieho priestoru na štíte budovy, ktoré sú oceľovo-hliníkové. Vráta v 1.NP do vonkajšieho priestoru sú oceľové. Z 2.NP na štítovom murive je oceľové únikové

schodisko. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, istenie ističmi. Objekt má bleskozvod. Objekt bol vykurovaný teplovodným ústredným kúrením s oceľovým rozvodom, radiátory sú oceľové (prevažne zdemontované) z kotolne na pevné palivo umiestnenej v tejto budove. V čase hodnotenia vybavenie kotolne nie je osadené. Rozvody vody sú oceľovým potrubím. Kanalizačné stupačky v sociálnych priestoroch sú liatinové, v ostatných priestoroch azbestové. Povrchy podláh sú prevažne z cementových poterov + PVC, vo výrobných priestoroch značne poškodené. V miestnostiach s mokrou prevádzkou (sociálne priestory) sú keramické dlažby. Keramické obklady, dlažba a zariaďovacie predmety v sociálnych priestoroch sú bežného typového vyhotovenia. Zariaďovacie predmety v sociálnych zariadeniach sú prevažne demontované. V roku 2006 boli v časti 2.NP vymenené povrchy podláh a radiátory za oceľové panelové, ktoré v čase hodnotenia sú prevažne zdemontované.

Objekt bol podľa predložených dokladov postavený a daný do užívania v roku 1968, čomu zodpovedá jeho materiálovo – technické vyhotovenie. Objekt je v primeranom technickom stave k jeho veku, bez poškodenia prvkov dlhodobej životnosti a preto jeho životnosť odhadol znalec na 80 rokov.

Strešná krytina je lokálne poškodená čo spôsobuje zatekanie v 2.NP.

Centrálna budova súp.č. 2758 na parc.č.1399/166

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu, ktorá tvorí vstup do budov „A“ a „D“. Táto budova je stavebne pokračovanie budovy „A“. V 1.NP je miestnosť bývalej vrátnice a schodisko do 2.NP. V tejto časti je jeden nákladný plošinový výťah. V čase hodnotenia objekt nie je využívaný. Objekt je postavený na betónových pätkách a betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónových stĺpov. Na nich sú uložené železobetónové nosníky a na nich železobetónové stropné panely, v 2.NP strešné železobetónové panely. Obvodový plášť je montovaný z obvodových panelov hrúbky hr. 250 mm. Strecha je plochá jednoplášťová so sklonom do 10% k pozdĺžnym stenám objektu. Krytina je z ťažkých asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schody sú železobetónové s povrchom z cementového poteru + PVC. Vnútorné omietky sú hladké. Vonkajšie omietky sú tak isto hladké s dikoplastovým nástrekom.

Okná sú drevené zdvojené, v 1.NP opatrené oceľovými mrežami. Vstupné dvere do budovy sú oceľovohliníkové.

Elektroinštalácia je svetelná, istenie ističmi. Objekt má bleskozvod. Objekt bol vykurovaný teplovodným ústredným kúrením s oceľovým rozvodom, radiátory sú oceľové z kotolne na pevné palivo umiestnenej vo vedľajšej budove „A“. Povrchy podláh sú z cementových poterov + PVC.

Objekt bol podľa predložených dokladov postavený a daný do užívania v roku 1968, čomu zodpovedá jeho materiálovo – technické vyhotovenie. Objekt je v primeranom technickom stave k jeho veku, bez poškodenia prvkov dlhodobej životnosti (poškodenia vnútorných a vonkajších omietok) s vykonávanou bežnou údržbou a preto jeho životnosť odhadol znalec na 80 rokov.

Budova „D“ súp.č.2759 na parc.č.1399/168

Jedná sa o dvojpodlažnú výrobno – skladovaciu budovu dispozične prispôsobenú na jednoduchú priemyselnú výrobu so skladovacími priestormi. V každom podlaží sú sociálne priestory so šatňami pre zamestnancov, kancelárie pre riadiacich pracovníkov výroby, výrobné priestory a sklady. Prístup do budovy je z centrálnej budovy, v ktorej je schodisko pre prístup do 2.NP. Objekt nie je využívaný.

Objekt je postavený na betónových pätkách a betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónových stĺpov. Na nich sú uložené železobetónové nosníky a na nich železobetónové stropné panely, v 2.NP strešné železobetónové panely. Obvodový plášť je montovaný z obvodových panelov hrúbky 200 mm, v časti hr. 250 mm. Strecha je plochá jednoplášťová so sklonom do 10% k pozdĺžnym stenám objektu. Krytina je z ťažkých asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú hladké, v sociálnych miestnostiach sú keramické obklady. Vonkajšie omietky sú tak isto hladké s dikoplastovým

nástrekom. Okná sú drevené zdvojené, v 1.NP opatrené oceľovými mrežami. Dvere sú drevené osadené v oceľových zárubniach, okrem dverí do vonkajšieho priestoru na štíte budovy, ktoré sú oceľovo-hliníkové.

Z 2.NP na štítovom murive je oceľové únikové schodisko. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, istenie ističmi. Objekt má bleskozvod. Objekt bol vykurovaný teplovodným ústredným kúrením s oceľovým rozvodom, radiátory sú oceľové (prevažne zdemontované) z kotolne umiestnenej vo vedľajšej

budove „A“. Rozvody vody sú oceľovým potrubím. Kanalizačné stupačky v sociálnych priestoroch sú liatinové, v ostatných priestoroch azbestové. Povrchy podláh sú prevažne z cementových poterov + PVC, vo výrobných priestoroch značne poškodené. V miestnostiach s mokrou prevádzkou (sociálne priestory)

sú keramické dlažby. Keramické obklady, dlažby a zariaďovacie predmety v sociálnych priestoroch sú bežného typového vyhotovenia. Zariaďovacie predmety v sociálnych zariadeniach sú prevažne zdemontované.

Objekt bol podľa predložených dokladov postavený a daný do užívania v roku 1968, čomu zodpovedá jeho materiálovo – technické vyhotovenie. Objekt v čase hodnotenia je v primeranom technickom stave k jeho veku, bez poškodenia prvkov dlhodobej životnosti a preto jeho životnosť odhadol znalec na 80 rokov.

Strešná krytina je na viacerých miestach poškodená čo spôsobuje zatekanie v 2.NP a vo veľkom rozsahu poškodenie omietok stropov a stien v tomto podlaží.