Priemyselný areál Sečovce – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

60000 bez DPH €

Číslo dražby: 3342016/3


Kraj: Košický

Okres: Trebišov

Mesto: Sečovce

Katastrálne územie: Sečovce

Úžitková plocha: 2851 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: T.G. Masaryka 19

Dátum konania dražby: 29.09.2017

Čas konania dražby: 13:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 22.09.2017 12:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 27.09.2017 12:00 hod.

Miesto obhliadky: Železničná 5, 078 01 Sečovce, GPS: 48°42'15.2"N 21°39'53.5"E

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 107541,66 €

Dražobná zábezpeka: 18000 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru majetkových hodnôt:

I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Sečovciach, okres Trebišov, katastrálnom území Sečovce, evidované Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 5759 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 612/ 1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2

– parcelné číslo KN-C 612/ 2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2

– parcelné číslo KN-C 613, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2

– parcelné číslo KN-C 614/ 1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2251 m2

Stavby:

– Garáž súpisné číslo 423, postavená na parcele číslo KN-C 612/1

– Kotolňa súpisné číslo 423, postavená na parcele číslo KN-C 612/2

– Vrátnica súpisné číslo 423, postavená na parcele číslo KN-C 613

II. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) z plechového plotu, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, elektrickej prípojky, spevnenej plochy betónovej, požiarnej nádrže, odlučovača ropných látok, mostovej váhy, vonkajšieho osvetlenia

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

III. Technologické zariadenia, elektronika zabudované na nehnuteľnostiach (I.), zapísané ako samostatné položky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v časti hnuteľné veci, a to položka číslo157 s označením: „Unimobunka“

 

/ďalej len „predmet dražby“/

Hlavný objekt súp. číslo 423 na parc. číslo 612/1-612/4

Objekt pozostáva z pôvodne dvoch objektov, z garáži a z kotolne. pôvodná kotolňa sa nevyužíva na pôvodný účel. V roku 2009 bola stavba komplexne zrekonštruovaná. Budova slúžila ako autorizované pracovisko na zber a spracovanie starých vozidiel. V čase obhliadky objekt nebol využívaný. Budova je jednopodlažná, bez podpivničenia. V danej lokalite je možnosť napojenia na rozvod elektrickej energie, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu. V čase znaleckej obhliadky bola budova dokončená, neskolaudovaná.

Dispozičné riešenie:

  1. NP – sklad nebezpečných odpadov, sklad náhradných dielov, kompresorovňa, vysúšacie pracovisko, sklad akumulátorov, sklad odpadu z elektrozar., sklad farebných kovov, chodba, sklad náradia, sklad nehor. nebez. odpadov, kyslíkové hospodárstvo. Základy sú pásové s vodorovnou izoláciou. Nosná konštrukcia je prevažne murovaná z tehál, stredná časť objektu je oceľová skeletová. Strecha je sedlová, pokrytá plechovými šablónami. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu – odkvapy a zvody. Okná plastové s izolačným dvojsklom. Vráta sú plastové segmentové. Dvere sú drevené hladké. Podlahy sú betónové hrubé. Podhľady sú v jednej časti kazetové. Omietky sú štukové hladké. Objekt nie je vykurovaný. Elektroinštalácia je svetelná a motorická – ističe.

Administratívna a sociálna budova súp. číslo 423 na parc. číslo 613

Administratívna a sociálna budova vznikla prestavbou s bývalej vrátnice. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. V danej lokalite je možnosť napojenia na rozvod elektrickej energie, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu. V čase znaleckej obhliadky bola budova dokončená.

Dispozičné riešenie: I. NP vstup, kancelária, denná miestnosť zamestnancov, kúpeľňa.

Technický popis:

Základy budovy tvoria základové pásy z betónu s vodorovnou izoláciou. Nosné a obvodové murivo je murované z tehál. Deliace konštrukcie sú murované z tehál. Strop je železobetónový monolitický. Strecha je pultová. Krytina strechy je z plechových šablón. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úprava fasády je hladkou štukovou omietkou. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné keramické obklady sú v kúpeľni. Dvere sú drevené hladké alebo čiastočne zasklené. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, Podlahy sú z PVC a z  keramickej dlažby. Vykurovanie je elektrickým radiátorom. Rozvod studenej aj teplej vody z centrálneho zdroja – plastové potrubie. Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečený elektrickým  zásobníkovým ohrievačom. V kúpeľni sa nachádza samostatný sprchovací kút, keramické umývadlo a WC misa so spodnou nádržkou. Kanalizácia je z PVC potrubia a vyúsťuje do verejnej kanalizácie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická – ističe.  Objekt je zabezpečený EZS.

Plechový plot

Základy plotu sú betónové okolo stĺpikov. Stĺpiky sú oceľové. Výplň plotu je z profilovaného pozinkovaného plechu. Celková dĺžka plota je  125 m, výška plota 2,0 m, v užívaní podľa informácií poskytnutých vlastníkom nehnuteľnosti od roku 2009, čomu zodpovedá aj materiálovo konštrukčné vyhotovenie a technický stav oplotenia.

Vodovodná prípojka

Prípojka vody z verejného vodovodu je oceľovým potrubím. Prechádza cez pozemok parc. číslo  614/1  a vedie do  administratívnej budovy. Do užívania bola daná v roku 1980 a jej dĺžka je 32,0 m

Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka je z PVC kanalizačných rúr a prechádza cez pozemok parc. č. 614/1. Kanalizačná prípojka je napojená do verejnej kanalizácie. Do užívania bola daná v roku 2009 a jej dĺžka je 10,0 m.

Elektrická prípojka

Prípojka elektriny je zemné vedenie, káblom Al 4*25 mm2, dĺžky 22,0 m. Do užívania bola daná v roku 2009. Prechádza cez pozemok parc. číslo 614/1

Spevnená plocha betónová

Jedná sa o spevnenú plochu vo vnútri areálu, slúžiacu na parkovanie automobilov. Spevnená plocha bola zrealizovaná v roku 2009. Podklad je zo štrkodrvi nášľapná z monolitického betónu.

Požiarna nádrž, Odlučovač ropných látok, Mostová váha, Vonkajšie osvetlenie

Zistená cena nehnuteľností, drobných stavieb a príslušenstva,  tvoriacich súčasť predmetu dražby: 107 500,00 € bez DPH

Zistená cena technologického zariadenia a elektroniky tvoriacich súčasť predmetu dražby: 41,66 bez DPH

 

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je uvádzaná ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. d) zákona o DPH sa týka len dodania nehnuteľností. V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.