Priemyselný areál Rožňava – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

162500 bez DPH €

Číslo dražby: 3392016


Kraj: Košický

Okres: Rožňava

Mesto: Rožňava

Katastrálne územie: Rožňava

Úžitková plocha: 3255 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: T.G. Masaryka 19

Dátum konania dražby: 07.06.2017

Čas konania dražby: 11:15 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 19.05.2017 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 02.06.2017 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Šafárikova 2254, GPS: 48°39'00.2"N 20°31'26.4"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 162500 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 49790,88 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru majetkových hodnôt:

 I. Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Rožňava, katastrálny odbor, okres Rožňava, obec: Rožňava, katastrálne územie Rožňava na liste vlastníctva(LV) č. 5223 ako:

Stavby

– Rozostavaná budova, bez súpisného číslo, postavená na parcele číslo KN-C 1957/173

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 1957/103, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1554 m2

– parcelné číslo KN-C 1957/145, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1143 m2

– parcelné číslo KN-C 1957/173, zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 II. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) z: Plot murovaný na p.č. KN-C 1957/103 a 1957/145; Plot pletivový na p.č. KN-C 1957/145; Prípojka vody na p.č. KN-C 1957/103; Vodomerná šachta na p.č. KN-C 1957/103; Prípojka kanalizácie – splašková na p.č. KN-C 1957/103; Odlučovač ropných látok na p.č. KN-C 1957/103; Požiarna nádrž na p.č. KN-C 1957/103; Prípojka elektrická NN na p.č. KN-C 1957/103; Spevnené plochy na p.č. KN-C 1957/103; Mostová váha na p.č. KN-C 1957/103 (stavebná časť); Prípojka kanalizácie – dažďová na p.č. KN-C 1957/103, tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 38/2016 zo dňa 12.12.2016, vypracovaný členmi pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič.

/ďalej spolu len „predmet dražby“/

 

Rozostavaná budova na p.č.KN 1957/173

Hlavný objekt areálu pozostáva z dvoch častí, predná administratívna časť je dvojpodlažná a zadná pristavaná halová časť je jednopodlažná. Obidve časti sú komunikačne prepojené.

Rozostavaná budova  –  halová časť:  Nosný konštrukčný systém halovej časti tvorí oceľový skelet, základy sú betónové pätkové a pásové, oceľové stĺpy a strešné nosníky sú z I profilov, opláštenie haly aj streného plášťa je montované z izolačných vrstvených panelov s plechovými povrchmi, deliace konštrukcie sú murované z tvárni YPOR, zatiaľ bez omietok. Vstupné vráta sú rolovacie plastové (zateplené), okná zdvojené, podlahy betónové s hydroizolačnou vrstvou, objekt je napojený na elektroinštaláciu (aj motorickú), ostatné vnútorné vybavenie nemá. Hala bola postavená v zmysle stavebného povolenia, zatiaľ nebola skolaudovaná.

Rozostavaná budova  –  administratívna časť: Administratívna časť je dvojpodlažná bez podpivničenia. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové, zvislé konštrukcie z tvárnic YPOR, stropy montované keramické (bez omietok stropov), strecha je plochá dvojplášťová s mierny pultovým spádom, krytina je tvorená vrstevnými izolačnými panelmi s plechovým povrchom, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky zatiaľ nie sú vyhotovené, vnútorné omietky prízemia sú vápenné štukové, na poschodí zatiaľ nie sú, okná aj vstupné dvere sú plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké, podlahy sú z keramickej dlažby. Budova je napojená na elektroinštaláciu, vodu a kanalizáciu z verejných sietí, vykurovanie je ústredné, zdrojom je elektrický kotol umiestený na stene susediacej haly, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler. Dispozične sa v obidvoch podlažiach nachádzajú kancelárske, sociálne a komunikačné priestory. Poschodie zatiaľ stavebne nie je dokončené, nenachádzajú sa podlahy, omietky, dvere, zariadenia v sociálnych miestnostiach. Budova bola postavená v roku 2008, zatiaľ nie je dokončená.

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) z: Plot murovaný na p.č. KN-C 1957/103 a 1957/145; Plot pletivový na p.č. KN-C 1957/145; Prípojka vody na p.č. KN-C 1957/103; Vodomerná šachta na p.č. KN-C 1957/103; Prípojka kanalizácie – splašková na p.č. KN-C 1957/103; Odlučovač ropných látok na p.č. KN-C 1957/103; Požiarna nádrž na p.č. KN-C 1957/103; Prípojka elektrická NN na p.č. KN-C 1957/103; Spevnené plochy na p.č. KN-C 1957/103; Mostová váha na p.č. KN-C 1957/103; Prípojka kanalizácie – dažďová na p.č. KN-C 1957/103

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.