Areál Rimavská Sobota- VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

75583,33 €

Číslo dražby: 3332016


Kraj: Banskobystrický

Okres: Rimavská Sobota

Mesto: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Úžitková plocha: 1985 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosť na 1. poschodí

Dátum konania dražby: 16.12.2016

Čas konania dražby: 11:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 29.11.2016 16:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 13.12.2016 16:00 hod.

Miesto obhliadky: Školská 34, Rimavská Sobota GPS: 48°22'39.7"N 20°01'48.4"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 75583,33 €

Dražobná zábezpeka: 22675 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru majetkových hodnôt:

 

  1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Rimavskej Sobote, okres Rimavská Sobota, katastrálnom území Rimavská Sobota, evidované Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 4997 ako:

Pozemky registra „C“:

  • parcelné číslo 1151/ 19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 645m2;
  • parcelné číslo 1151/103 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1340m2;

Stavby:

  • Výrobná hala č. 2 súpisné číslo 4262, postavená na parcele číslo CKN 1151/19

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

  1. Drobné stavby plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) z príslušenstva a to plot č. 1, plot č. 2, plot č. 3, spevnená plocha, na pozemku CKN 1151/103, elektrická prípojka 1 a elektrická prípojka 2.

 

III. Technologické zariadenia a elektronika zabudované na nehnuteľnostiach (I.), zapísané ako samostatné položky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v časti hnuteľné veci, a to položka číslo 45 s označením: „Elektrický žeriav mostový na šrot, ZP 32/2009, 2010/08 042003 433,00 El“

 

/spoločne ďalej len „predmet dražby“/

 

Súčasti predmetu:

Výrobná hala č. 2 súpisné č. 4262, ktorá sa nachádza na pozemku p. č. 1151/19 v katastrálnom území Rimavská Sobota. Uvedená stavba je stavba, v ktorej je viac ako polovica jej využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely, preto sa jedná o nebytovú stavbu podľa §43c) ods. 1c zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Stavba v čase znaleckej obhliadky nebola využívaná a má zanedbanú údržbu. Predmet dražby sa nachádza v areáli bývalého podniku Strojová a traktorová stanica Rimavská Sobota. Podľa zistení pri miestnom šetrení a odborným odhadom znalca mohla byť stavba postavená v roku 1970.

Jedná sa o samostatne stojacu, nepodpivničenú, prízemnú stavbu, ktorá má jednu loď a dve bočné prístavby. Stavba spĺňa kritéria pre halu, nakoľko pôdorysný rozmer medzi zvislými nosnými konštrukciami lode je väčší ako 10 m. Hala je napojená len na verejný rozvod elektrickej energie od jej uvedenia do užívania. Hala nie je napojená na verejné rozvody vody, kanalizácie a zemného plynu.

Stavebno-technický popis:

Základy sú monolitické betónové pätkové v kombinácii s pásovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti je vodorovná. Nosný systém halovej časti je tvorený železobetónovými tyčovými stĺpmi a plnostenými sedlovými väzníkmi. Na stĺpoch je uložená žeriavová dráha mostového žeriavu s nosnosťou 3 200kg.  Obvodový plášť haly a prístavieb je  Nosný systém prístavieb je murovaný z pórobetónových tvárnic. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových stropných panelov. Plochá strecha je riešená ako jednoplášťová zateplená. Krytina na streche je z asfaltovej privarovanej lepenky.  Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky brizolitové. Dvere sú odstránené. Vráta sú oceľové otváravé. Okná v hale sú jednoduché oceľové, v prístavbách sú okná zdvojené drevené doplnené sklobetónom. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Vykurovanie je riešené. Elektroinštalácia vrátane bleskozvodu je nefunkčná, resp. v prevažujúcej miere odstránená. Hygienické zariadenia a WC nie sú riešené. V objekte nie je žiadne ostatné vybavenie.

Technický stav stavby:

Pri stanovení technickej hodnoty bolo uvažované so základnou životnosťou 65 rokov pre výrobné stavby s nosnou konštrukciou zo železobetónového skeletu s murovaním presadeným obvodovým plášťom. Hodnotená stavba je minimálne 6 – 10 rokov nevyužívaná. Stavba má zanedbanú údržbu, ktorá sa prejavuje zatekaním, poškodením klampiarskych konštrukcií, vnútorných a vonkajších omietok a tak isto poškodením plochých striech, Uvedených dôvodov je znížená životnosť stavby na 60 rokov.

 

Plot č. 1, ktorý sa nachádza na rozhraní pozemkov p. č. 1151/103 a 1151/21. Plot bol vybudovaný v roku 1970, t. j. zároveň s výrobnou halou. Základy sú betónové len okolo stĺpikov. Výplň plotu je z betónových prefabrikovaných dosiek do betónových stĺpikov. Výška výplne bez podmurovky je 2,10 m. V plote nie sú osadené plotové vráta a ani plotové vrátka. Vzhľadom na vek je technická životnosť stanovená na 60 rokov.

Plot č. 2, ktorý sa nachádza na rozhraní pozemku p. č. 1151/103 a Školskej ulice. Plot bol odhadom vybudovaný v roku 1980. Základy sú betónové len okolo stĺpikov. Výplň plotu je z vlnitého plechu na oceľových zvlakoch do oceľových stĺpikov. Výška výplne bez podmurovky je 2,10 m. V plote nie sú osadené plotové vráta a ani plotové vrátka. Vzhľadom na vek je technická životnosť stanovená na  45 rokov.

Plot č. 3, ktorý sa nachádza na rozhraní pozemku p. č. 1151/103 s pozemkami p. č. 1151/27, 1151/55, 1151/66 a čiastočne s pozemkom p. č. 1151/1. Podľa údajov zadávateľa bol plot vybudovaný v roku 2013. Základy sú betónové len okolo stĺpikov. Výplň plotu je z vlnitého plechu na oceľových zvlakoch do oceľových stĺpikov. Výška výplne bez podmurovky je 2,10 m. Technická životnosť je stanovená na  30 rokov – plot bez podmurovky.

Spevnená plocha, ktorá sa nachádza na pozemku p. č. KNC 1151/103. Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova č. 9, Rimavská Sobota rozhodnutím č. SOU 5131/2005 – ME zo dňa 21. júna 2006 povolilo zmenu v užívaní stavby zastavané plochy a nádvoria na spevnenú plochu pre nakladanie s odpadmi inými ako nebezpečnými. Podľa citovaného rozhodnutia bola pôvodná betónová plocha daná do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydal bývalý Mestský národný výbor, odbor výstavby dňa 20.11.1980 po číslom 2147/79. Základná technická životnosť je stanovená na 50 rokov.

Elektrická prípojka 1 je káblová vzdušná prípojka zo vzdušnej  siete SSE, a.s. Žilina cez stĺpovú trafostanicu do prípojkovej skrine SPP2. Podľa údajov zadávateľa bola prípojka vybudovaná v roku 2012. Základná životnosť je stanovená na  50 rokov.

Elektrická prípojka 2 je káblová zemná prípojka od prípojkovej skrine SPP2 do elektromerového rozvádzača (RE) v uličnom plote areálu. Podľa údajov zadávateľa bola prípojka vybudovaná v roku 2012. Základná životnosť je stanovená na  50 rokov.

 

Pozemky parcelné číslo CKN 1151/ 19, 1151/ 103 k.ú. Rimavská Sobota sa nachádzajú v priemyselnej lokalite. Vybavenie pozemku – hodnotené pozemky majú druh zastavaná plocha a nádvorie a majú možnosť veľmi dobrej vybavenosti (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie a zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách.

Zistená cena nehnuteľností, drobných stavieb a príslušenstva,  tvoriacich súčasť predmetu dražby: 75 333,33 € bez DPH

Zistená cena technologického zariadenia a elektroniky tvoriacich súčasť predmetu dražby: 250,00 bez DPH