Priemyselný areál Banská Bystrica – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

420000 bez DPH €

Číslo dražby: 3272016/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Banská Bystrica

Úžitková plocha: 8785 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: T.G. Masaryka 19

Dátum konania dražby: 29.09.2017

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 22.09.2017 14:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 27.09.2017 14:30 hod.

Miesto obhliadky: Stavebná ulica, Banská Bystrica GPS: 48°44'17.0"N 19°10'43.3"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 687499,99 €

Dražobná zábezpeka: 49790,88 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru majetkových hodnôt:

 I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Banská Bystrica, katastrálnom území Banská Bystrica, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na:

a) liste vlastníctva (LV) č. 4968 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 576/2 ostatné plochy o výmere 1376 m2

– parcelné číslo KN-C 577/2 ostatné plochy o výmere 483 m2

– parcelné číslo KN-C 577/3 ostatné plochy o výmere 415 m2

– parcelné číslo KN-C 578/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2

– parcelné číslo KN-C 579/2 ostatné plochy o výmere 6 m2

– parcelné číslo KN-C 5668/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1535 m2

– parcelné číslo KN-C 5668/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

b) liste vlastníctva (LV) č. 6797 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 574/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2

– parcelné číslo KN-C 574/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4618 m2

Stavba

– vrátnica súpisné číslo 5632, postavená na parcele č. KN-C 574/3

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) z oplotenia z profilovaného plechu, oplotenia z betónových dielcov, oplotenia zo strojového pletiva, požiarneho vodovodu, dažďovej kanalizácie, odlučovaču ropných látok, prípojky el. energie, vonkajšieho osvetlenia, spevnených plôch určeného parkoviska, spevnených plôch výkupu surovín, mostovej váhy PREMOVA 60-3-8, tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 16/2016 zo dňa 29. 09. 2016, vypracovaný členmi pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič.

 

III. Technologické zariadenia a elektronika zabudované na nehnuteľnostiach (I.), zapísané ako samostatné položky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v časti hnuteľné veci, a to položka číslo 126 s označením: „Elektrický zabezpečovací systém EZS a PTV (rekordér značky Netvision Video server + pocitac, monitor a 4 kamery, zn. FDNSHR54024“

/ďalej spolu len „predmet dražby“/

Nehnuteľnosti, drobné stavby a príslušenstvo:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to budova vrátnice súp.č.5632 s jej príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 574/3 a pozemok parc .č. KN-C 574/13, zapísané na LV 6797 a pozemky parc.č. KN-C 576/2, 577/2, 577/3, 578/2, 579/2, 5668/3 a 5668/4, zapísané na LV č.4968, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica a na pozemkoch vybudované oplotenie z profilovaného plechu, oplotenie z betónových dielcov, oplotenie zo strojového pletiva, požiarny vodovod, dažďová kanalizácia, odlučovač ropných látok, prípojka el. energie, vonkajšie osvetlenie, spevnené plochy určeného parkoviska, spevnené plochy výkupu surovín, mostová váha.

Budova vrátnice súp.č. 5632 je prízemný nepodpivničený objekt zastrešený plochou strechou. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica, v lokalite s približne rovnakým záujmom o kúpu v porovnaní s ponukou na trhu s predmetným druhom nehnuteľností. V danej lokalite je možnosť pripojenia na všetky inžinierske siete technického vybavenia územia v rozsahu el.energie, zemného plynu, vody a kanalizácie, pričom budova je na ne aj pripojená s výnimkou zemného plynu. Stavba bola daná do užívania cca v roku 1975 ako vrátnica pri vstupe do výrobného areálu, v roku 2008 bola prestavaná do dnešnej podoby budovy výkupu, pričom časť stavby vrátnice bola odstránená. Podľa predložených kolaudačných rozhodnutí zástupcom vlastníka boli v tomto roku uvedené do užívania spevnené plochy na uskladnenie vrakov motorových vozidiel s prístupovou komunikáciou, dažďová kanalizácia s odlučovačom olejov a požiarny vodovod. Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva z administratívneho priestoru miestnosti kancelárie výkupu s jej zázemím sociálneho zariadenia WC, a so skladom. Prístupná je z verejnej miestnej komunikácie. Základy betónové monolitické pásy. Obvodové (nosné) a výplňové konštrukcie sú murované. Úpravy vonkajších povrchov pozostávajú z hladkých omietok na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria hladké vápenné omietky, v sociálnom zariadení je na častiach stien keramický obklad. Stropná konštrukcia je železobetónová. Krytinu tvoria živičné za tepla natavované pásy, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z keramickej dlažby. Výplne okenných otvorov sú plastové, vstupné vonkajšie dvere sú plastové, vnútorné drevené hladké. Rozvod vody studenej, teplú úžitkovú zabezpečuje prietokový ohrievač na el. energiu. Vykurovanie na el. energiu prostredníctvom el. konvertorov. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V budove je zrealizovaný rozvod telefónu, zabezpečovacieho systému a bleskozvodu. Budova je napojená na verejný rozvod vody, kanalizácie, telefónnej siete a elektrickej energie.

Zistená cena predmetu dražby  : 683 333,33 € bez DPH

Technologické zariadenia a elektronika:

Položka číslo 126 s označením: „Elektrický zabezpečovací systém EZS a PTV (rekordér značky Netvision Video server + počítač, monitor a 4 kamery, zn. FDNSHR54024“ je v súčasnosti nefunkčný.

Zistená cena technologického zariadenia a elektroniky tvoriacich súčasť predmetu dražby: 4 166,66 € bez DPH