Priemyselný areál Banská Bystrica – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

200000,00 bez DPH €

Číslo dražby: 3442016/1


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Senica

Úžitková plocha: 10310 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 17.12.2018

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 30.11.2018 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 12.12.2018 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Partizánska cesta 4634/91, Banská Bystrica, GPS: 48°44'34.0"N 19°11'57.6"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 216252,25 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 5000 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

I.Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Banskej Bystrici, okres Banská Bystrica, katastrálnom území Senica, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 949 ako:

Pozemky                                                       

– parcelné číslo KN-C 374/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10310 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Parcela KN-C 374/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10310 m2 sa nachádza v zastavanom území krajského Mesta Banská Bystrica, v blízkosti jeho severovýchodného okraja, v priemyselnej zástavbe v bývalom areáli pôvodne cementárne. Od administratívno správneho centra mesta je vzdialená cca 4 km.

 

Odkaz na znalecký posudok č. 44/2018 : http://uschovna.zoznam.sk/D1342688827901-GDBdAFTRvSocPVbHqkfb

 

 

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.