Prevádzkova budova Ružomberok – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

4370 €

Číslo dražby: 2142015


Kraj: Žilinský

Okres: Ružomberok

Mesto: Ružomberok

Katastrálne územie: Ružomberok

Úžitková plocha: 1122 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 21.09.2017

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 30.08.2017 16:15 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 13.09.2017 16:15 hod.

Miesto obhliadky: Rybárpoľská 30, Ružomberok

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 4370 €

Dražobná zábezpeka: 1300 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v okrese Ružomberok, obci Ružomberok, katastrálnom území Ružomberok, evidované Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 4295 a to:

Stavby:

– Prevádzková budova súpisné číslo 6082 postavená na parcele KN-C 16671

– Sklad súpisné číslo 6239 postavený na parcele KN-C 16672

(upozornenie dražobníka: Sklad súp. číslo 6239 na parc.č. 16672 bol zbúraný, zatiaľ nebol vymazaný z listu vlastníctva )

 Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej spoločne aj len „predmet dražby“/

 

Predmet dražby tvoria nasledovné súčasti:

Prevádzková budova č.súp. 6082 je postavená na pozemku parc.č. KN-C 16671 v k.ú Ružomberok, pozemok pod stavbou nie je vlastnícky vysporiadaný. Objekt má charakter budovy, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol objekt postavený cca v roku 1960, doklady o veku stavby sa v písomnej forme nezachovali. Konštrukčne ide o stavbu obdĺžnikového pôdorysu, ktorej nosný systém tvorí tehlové murivo, základy sú betónové pásové, stropná konštrukcia je prevažne drevená trámová s podbitím, v časti objektu sú stropy železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi. Strecha je sedlová, strešnú konštrukciu tvoria drevené a oceľové priehradové väzníky, krytina aj klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, povrchy stien vonkajšie aj vnútorné sú z vápennocementových štukových omietok, vstupné vráta plechové otváravé, okná v časti objektu oceľové jednoduché, väčšia časť okien, tak isto aj vnútorné dvere je zdemontovaná. Podlahy sú betónové, v súčasnom období sa v budove nenachádzajú žiadne vnútorné zariadenia ani funkčné inštalačné rozvody, objekt je bez vykonávanej údržby, je zdevastovaný a poškodený, vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, prípadne asanáciu. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek od roku 1960 a životnosť stavby s prihliadnutím na zistený technický stav na 60 rokov.

Sklad súp. číslo 6239 na parc.č. 16672 bol zbúraný, zatiaľ nebol vymazaný z listu vlastníctva.