Piváreň na prízemí, Žilina- VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

56352 €

Číslo dražby: 23402015/2


Kraj: Žilinský

Okres: Žilina

Mesto: Žilina

Katastrálne územie: Žilina

Úžitková plocha: 114 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Hotel Slovan (denný bar), Andreja Kmeťa 2, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 22.06.2016

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 06.06.2016 13:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 13.06.2016 13:30 hod.

Miesto obhliadky: Kálov 25, Žilina

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 70440 €

Dražobná zábezpeka: 5650 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Žilina, katastrálnom území Žilina, evidované Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6568 ako

–              nebytový priestor číslo 7-3, vo vchode číslo 1, nachádzajúci sa na prízemí obytného domu súpisné číslo 654, postavený na parcele číslo KN-C 1695/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 675 m2 (ďalej len „priestor č. 7-3“)

–              a k vlastníctvu priestoru č. 7-3 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 11428/ 94715

Spoluvlastnícky podiel  1/1

 

Nebytový priestor č. 7-3 pozostáva zo vstupu, dvoch pivární s výčapom, skladu, sociálnych zariadení – pre mužov, ženy a miestnosti kotolne. Ide o pohostinstvo, bez výdaja teplého jedla, nižšej triedy. Je prístupné priamo z verejného priestranstva a nádvoria. Vykurovanie je zabezpečené plynovým kotlom ÚK nachádzajúcim sa v miestnosti kotolne, oceľové panelové radiátory. Vo výčape je dvojdrez s klasickou batériou, elektrický zásobníkový ohrievač na teplú vodu. V sociálnych zariadeniach – osadené pisoáre, umývadlá, samostatné záchody. V pohostinstve za pultom je osadený plastový dvojdrez s batériou. Podlahy prevažne keramické. Vstupné dvere a okná výkladové plastové s dvojsklom. Interiérové dvere dyhované plné. Okná do dvora drevené dvojité a zo sklobetónových tvárnic. Na stenách a stropoch omietka, obklad na báze drevnej hmoty (pivárne) a keramický (kuchynka a sociálne zariadenia), podľa druhu miestností a ich užívania. Elektroinštalácia svetelná i motorická. Prevádzkové priestory sú napojené na vzduchotechniku. Spoluvlastnícky podiel: Vymedzenie veľkosti vlastníckeho podielu vlastníka nehnuteľností v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve je určená podielom podlahovej plochy vlastnej nehnuteľnosti k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome. Podlahovou plochou nehnuteľnosti sa rozumie podlahová všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 11428/94715-in