Nebytový priestor – suterén, Žilina

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

21862 €

Číslo dražby: 24402015/3


Kraj: Žilinský

Okres: Žilina

Mesto: Žilina

Katastrálne územie: Žilina

Úžitková plocha: 84 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Ľubica Joneková, Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 03.11.2016

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 20.10.2016 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 27.10.2016 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Kálov 25, Žilina

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 36438 €

Dražobná zábezpeka: 2000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Žilina, katastrálnom území Žilina, evidované Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6568 ako

–              nebytový priestor číslo 12-1, vo vchode číslo 1, nachádzajúci sa v suteréne obytného domu súpisné číslo 654, postavený na parcele číslo KN-C 1695/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 675 m2 (ďalej len „priestor č. 12-1“)

–              a k vlastníctvu priestoru č. 12-1 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 8439/ 94715

Spoluvlastnícky podiel  1/1

 

Nebytový priestor č. 12-1 pozostáva zo vstupu, WC muži, WC ženy, WC zamestnanci vrátane sprchového kúta, piváreň s barom a kuchynkou. Ide o pohostinstvo, bez výdaja teplého jedla, nižšej triedy. Je prístupné zo schodiska, napájajúceho sa na vstup na prízemí. Vybudované rozvody teplej a studenej vody. Vykurovanie je zabezpečené plynovým kotlom ÚK nachádzajúcim sa v miestnosti kotolne na prízemí, oceľové panelové radiátory. V bare je nerezový drez s pákovou batériou. V sociálnych zariadeniach – osadené umývadlá, samostatné záchody. Podlahy prevažne keramické. Vstupné dvere a okná plastové s dvojsklom. Interiérové dvere dyhované plné. Na stenách keramický alebo kameninový obklad a na stropoch omietka, podľa druhu miestností a ich užívania. Elektroinštalácia svetelná aj motorická, prevádzkový priestor vybavený vzduchotechnikou. Vzhľadom na použitý konštrukčný systém, technológiu použitú pri výstavbe a technický stav zistený pri obhliadke, základnú životnosť stavby znalec predpokladá na 130 rokov. Vymedzenie veľkosti vlastníckeho podielu vlastníka nehnuteľností v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve je určená podielom podlahovej plochy vlastnej nehnuteľnosti k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome. Podlahovou plochou nehnuteľnosti sa rozumie podlahová všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 8439/94715-in