Areál Martin, súbor 5 – 2. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

220699,45 €

Číslo dražby: 3372016-5/2


Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Mesto: Martin

Katastrálne územie: Martin

Úžitková plocha: 23122 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 14.07.2020

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 03.07.2020 12:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 13.07.2020 12:00 hod.

Miesto obhliadky: Robotnícka 14, Martin

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 441 398,89 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 49500 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

I

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Martine, okres Martin, katastrálnom území Martin, evidované Okresným úradom Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6870 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 3400/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19225 m2

– parcelné číslo KN-C 3400/269, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2

– parcelné číslo KN-C 3400/268, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 526 m2

– parcelné číslo KN-C 3400/236, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 199 m2

– parcelné číslo KN-C 3400/138, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2

– parcelné číslo KN-C 3400/135, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 502 m2

– parcelné číslo KN-C 3400/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2590 m2

Stavby

– ODPAROVACIA ST.CO2, bez súp. čísla postavená na parcele KN-C 3400/138

– STANICA GENERATORA, súpisné číslo 5445, postavená na parcele KN-C 3400/30

– PIESKOVE SILA, súpisné číslo 5758, postavené na parcele KN-C 3400/135

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

 

Pieskové silá č. s. 5758 na p. č. 3400/135

Pieskové silá č. s. 5758 sa nachádzajú na pozemku p. RCKN č. 3400/135 v katastrálnom území Martin. Uvedená stavba je stavba, v ktorej je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely, preto sa jedná o nebytovú stavbu podľa §43c) ods. 1c zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Podľa údajov zadávateľa bola stavba daná do užívania v roku 1986. Objekt tvorí 5 veľkokapacitných síl na sypké materiály s bočnou manipulačnou šachtou so schodisko a s manipulačnou chodbou nad silami. Základ tvorí železobetónová monolitická doska. Vlastné silá sú z monolitického železobetónu. V čase obhliadky nie je stavba využívaná a jej funkčnosť je sporná. Objekt je dlhú dobu nevyužívaný, neudržiavaný a je v zlom technickom stave. Základnú životnosť je stanovená na 45 rokov.

Stavba generátora súp.č. 5445 na pozemku parc.č. 3400/30 a Odparovacia st. CO2 na pozemku parc.č. 3400/138 boli odstránené.

Súčasťou predmetu dražby sú aj pozemky: KN-C 3400/2, KN-C 3400/269, KN-C 3400/268, KN-C 3400/236, KN-C 3400/138, KN-C 3400/135, KN-C 3400/7, ktoré sa podľa LV nachádzajú v zastavanom území mesta Martin s počtom nad 57 000 obyvateľov a sú súčasťou areálu KOVOD a .s. Banská Bystrica, stredisko Martin. Na pozemku p.č. 3400/135 sa nachádzajú pieskové silá. Na predmetných pozemkoch neviaznu žiadne práva užívania pre tretiu osobu, práva obmedzujúce nakladanie s pozemkami, ale viaznu ťarchy spočívajúce zo záložných práv a vecné bremená. Uvedené záložné právo a vecné bremená nemajú vplyv na všeobecnú hodnotu pozemkov.

Všeobecná situácia – lokalita v ktorej sa nachádzajú pozemky je priemyselná oblasť mesta nad  50 000 obyvateľov. Intenzita využitia – na pozemkoch sa nachádzajú nebytové stavby pre priemysel s malým technickým vybavením. Dopravné spojenie s mestom – pozemky sa nachádzajú na predmestí mesta s možnosťou pešo sa dostať k prostriedku hromadnej dopravy alebo vlastným autom do centra do 10 minút. Obchodná alebo priemyselná poloha – lokalitu v ktorej sa nachádzajú pozemky je možné hodnotiť ako priemyselnú polohu. Vybavenie pozemku – predmetné pozemky majú druh zastavaná plocha a nádvorie a majú dobrú vybavenosť (miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách. Povyšujúce a redukujúce faktory neboli zistené.