Administratívna budova Vrútky – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

183000 €

Číslo dražby: 242016/2


Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Mesto: Vrútky

Katastrálne územie: Vrútky

Úžitková plocha: 1490 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Hotel Slovan (denný bar), Andreja Kmeťa 2, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 10.08.2016

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 25.07.2016 15:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 08.08.2016 15:30 hod.

Miesto obhliadky: Sv. Cyrila a Metoda 3410/2, 038 61 Vrútky

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 183000 €

Dražobná zábezpeka: 49791 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Vrútky, katastrálnom území Vrútky, evidované Okresným úradom Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 4214 ako

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 580/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2

– parcelné číslo KN-C 580/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2

– parcelné číslo KN-C 580/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2

– parcelné číslo KN-C 581 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1261 m2

– parcelné číslo KN-C 582 ostatné plochy o výmere 97 m2

Stavba

– Administr.budova súpisné číslo 3410, postavená na parcele č. KN-C 581

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Predmet dražby sa draží vrátane príslušenstva hlavných stavieb, ktorým je:

Budova skladu bez súp.č. na p.č. 581, 580/32, 580/1.

 

Budova č. súp. 3410 na parc. č. 581 v k.ú. Vrútky je v zmysle zápisu na liste vlastníctva administratívna budova, v súčasnom období sa nevyužíva /viac ako 12 rokov/, je v značne zdevastovanom stave vyžadujúcom rozsiahlu rekonštrukciu. Znalcovi neboli predložené doklady o veku stavieb, podľa písomného vyjadrenia Mesta Vrútky bola pôvodná budova tzv. bývalých tlačiarní cestovných lístkov postavená v rokoch 1900-1910 /vo výpočte uvažuje znalec s rokom 1910/, podľa zistení pri miestnom šetrení a podľa predchádzajúcich znaleckých dokazovaní bola k hlavnému objektu v roku 1950 pristavaná jednopodlažná prístavba a zároveň aj susediaca stavba skladu /nie je zapísaná na liste vlastníctva/, nadstavba nového podkrovného podlažia a strechy bola vyhotovená v roku 2004 predchádzajúcim vlastníkom Benlux s.r.o., ktorému bolo v tom čase vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby Penzión Benlux Vrútky. Terajšiemu vlastníkovi bolo Mestom Vrútky dňa 02.03.2010 vydané ďalšie Územné rozhodnutie č.sp. 194/2010-Ry o umiestnení stavby Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu č.súp. 3410 vo Vrútkach na bytový dom. Ani jeden z uvedených zámerov nebol realizovaný, pričom dlhodobým nevyužívaním objektu je zrejmá pokračujúca devastácia budovy.

Konštrukčne ide o murovanú tehlovú stavbu, ktorá má jedno čiastočné podzemné, dve nadzemné a jedno podkrovné podlažie, pričom druhé nadzemné podlažie a podkrovie sú len nad časťou budovy, v zostávajúcej časti je objekt prízemný. Podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke nad 2,00 m, pravdepodobne bez zvislej izolácie, základy stavby sú betónové pásové, zvislé konštrukcie murované z plných pálených tehál, stropy nad suterénom a čiastočne aj nad prízemím sú z malých klenbových konštrukcií vkladaných do oceľových nosníkov, nad druhým podlažím z drevených nosníkov zosilnených oceľovou priehradovou konštrukciou, podkrovie je tvorené dreveným krovom, ktorý je v určitých častiach tiež zosilnený oceľovými väznicami, krokvami aj klieštinami, strop v podkroví zatiaľ nie je vyhotovený, vytvárajú ho len klieštiny krovu, krytina aj klampiarske konštrukcie strechy sú plechové. Podľa konštrukčného vyhotovenia krovu, krytiny a strešných okien je zrejmé, že tieto časti stavby sú novšie /r.2004/, vznikli čiastočnou rekonštrukciou strechy, v súčasnom období sú však aj tieto konštrukcie bez vykonávanej stavebnej údržby. Vonkajšie omietky sú vápennocementové zdrsnené, čiastočne poškodené a opadané, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, nášľapné vrstvy podláh v prevažnej časti objektu nie sú vyhotovené, tvoria ich len cementové potery, prípadne v niektorých komunikačných a sociálnych miestnostiach keramické dlažby. V budove sa v súčasnom období nenachádzajú žiadne funkčné vnútorné inštalačné rozvody ani zariaďovacie predmety, vnútorné konštrukcie a rozvody sú vandalizmom zničené alebo poškodené, vzhľadom k zistenému stavebnotechnickému stavu hodnotí znalec budovu ako poškodenú stavbu, poškodenosť jednotlivých konštrukcií je stanovená odborným odhadom znalca.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovuje zbnalec vek pôvodného objektu od roku 1910, jednopodlažnej prístavby od roku 1950, nadstavby podkrovia od roku 2004 a vzhľadom na vek a zistený technický stav životnosť stavby na 120 rokov.