Admin. budova súp. č. 942 Liptovský Mikuláš

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

127098 €

Číslo dražby: 1012015/4


Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Mesto: Liptovský Mikuláš

Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

Úžitková plocha: 1783 m2


Miesto konania dražby: Liptovský Mikuláš

Adresa dražby: V sídle úpadcu v zasadacej miestnosti č. dverí 201, na prvom pochodí (nová budova) na adrese: Družstevná 6, 030 01 Liptovský Mikuláš

Dátum konania dražby: 12.02.2016

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 27.01.2016 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 02.02.2016 13:00 hod.

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš (hlavný vstup)

Kolo dražby: 4

Znalecké ocenenie: 211831 €

Dražobná zábezpeka: 38130 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Administratívna budova súp. č. 942 leží na pozemku parc.č. 5531/8, k.ú Liptovský Mikuláš. Budova bola postavená v dvoch etapách, pôvodná časť so sedlovou strechou cca v roku 1957, pristavaná časť s plochou strechou cca v roku 1968, doklady o veku stavby sa v písomnej forme nezachovali. Budova má jedno čiastočné podzemné a tri nadzemné podlažia, tretie nadzemné podlažie pôvodnej časti je v podkrovnom priestore sedlovej strechy. Základy objektu sú betónové pásové, zvislé nosné konštrukcie sú murované, stropy železobetónové s rovnými podhľadmi, strecha je nad pôvodnou časťou sedlová s valbou na jednej strane objektu, nad prístavbou plochá v miernom sedlovom spáde, krytina na plochej streche je živičná, z asfaltových natavených pásov, nad pôvodnou časťou škridlová, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenno – cementové, na uličnej a štítových stranách s obnovenými povrchovými úpravami, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, podlahy sú z rôznymi povrchmi, v chodbách a sociálnych priestoroch sú keramické dlažby, v kanceláriách povlakové z PVC alebo plávajúce z veľkoplošných laminátových parkiet, schodiská sú železobetónové monolitické s terazzovými povrchmi, okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, objekt má vnútorné rozvody elektroinštalácie, vody a kanalizácie, prípojku zemného plynu nemá. Vykurovanie je ústredné, zdrojom je kotolňa na tuhé palivo umiestnená v suteréne prístavby, radiátory sú oceľové článkové. Spoločné sociálne zariadenia sú prístupné zo stredových chodieb objektu a sú v štandardnom vyhotovení, časť hygienických miestností je zrekonštruovaná. Dispozičné riešenie objektu je zakreslené v prílohách posudku.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek pôvodnej časti budovy od roku 1957, prístavby od roku 1968, životnosť stavby s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie a zistený technický stav na 100 rokov.

Na parcelách registra „C“ číslo 5531/11 a 5531/10 sú v súčasnosti spevnené plochy využívané ako parkovisko.

Pozemky parc. č. KN-C 5531/10 a 5531/11 sa nachádzajú v Meste Liptovský Mikuláš, v k. ú. Liptovský Mikuláš. Nachádzajú sa východne od centra mesta Lipt. Mikuláš, cca 5 min. jazdy autom, na ulici Družstevnej, v areáli spoločnosti ROBSTAV, stavebné družstvo. Prístup k pozemkom je priamo z priľahlej miestnej komunikácie – ul. Družstevná. V tesnej blízkosti pozemkov sa nachádzajú všetky inžinierske siete – verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektrická energia a plyn. V blízkosti sa nachádza autobusová zastávka SAD a

MHD. Pozemky sa nachádzajú v zmysle platného územného plánu mesta vo výrobno obslužnej lokalite.