4 izbový byt Fiľakovo – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

17920 €

Číslo dražby: 2252018/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Mesto: Fiľakovo

Katastrálne územie: Fiľakovo

Úžitková plocha: 82,52 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: Dr. Herza 374/12

Dátum konania dražby: 18.06.2019

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 04.06.2019 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 11.06.2019 15:00 hod.

Miesto obhliadky: Fiľakovo, na ulici Farská lúka č. 54

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 22400 €

Dražobná zábezpeka: 3000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je nasledovná nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci: Fiľakovo, okres: Lučenec, katastrálnom území: Fiľakovo, evidované Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 3190 a to:

– byt č. 41 vo vchode č. 54 na 5. poschodí bytového domu súpisné číslo 1595, postaveného na parcele registra „C“ parcelné číslo 3346,

– a s vlastníctvom bytu č. 41 spojený spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 8252/424176.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

 

Byt č. 41 sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome č.súp. 1595 na parc.č. 3346 v k.ú. Fiľakovo. Bytový dom má celkom 9 nadzemných podlaží, 4 vchody, nie je dodatočne zateplený, v prízemí domu, ktoré je technickým podlažím sú spoločné priestory a pivnice, 8 podlaží je obytných, v každom vchode je 16 bytov. Bytový dom bol postavený v roku 1986.

Byt č. 41 sa nachádza v stredovej sekcii na piatom poschodí, dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvoria kuchyňa, chodby, dve kúpeľne /jedna je s WC/, druhé samostatné WC, loggia a pivnica, z listu vlastníctva zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 82,52 m2.  Byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií, bytové jadro je montované umakartové, v jednej kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom a umývadlo, steny sú s keramickými obkladmi, samostatné WC je bez umývadla, v druhej kúpeľni je sprchový kút a WC, sprchový kút je s keramickými obkladmi. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, elektrickým sporákom, za linkou sú keramické obklady. Podlahy sú prevažne povlakové z PVC, s textilnými povrchmi, okná drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, vnútorné povrchy stien tvoria vápenné hladké stierky, v časti bytu sú drevené obklady. Byt je s ústredným vykurovaním z centrálneho zdroja, radiátory sú oceľové panelové. Obytný dom aj byt č. 41 majú priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 8252/424176. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, kočikárne, práčovne, sušiarne, prípadne ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1986, vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie domu a zistený technický stav stanovil znalec pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť stavby na 80 rokov.