3 izb. byt Turany

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

40600 €

Číslo dražby: 2162016


Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Mesto: Turany

Katastrálne územie: Turany

Úžitková plocha: 66,24 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Hotel Slovan (denný bar), Andreja Kmeťa 2, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 10.08.2016

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 22.07.2016 16:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 05.08.2016 16:00 hod.

Miesto obhliadky: Červenej armády 10, 038 53 Turany

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 40600 €

Dražobná zábezpeka: 12000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v okrese Martin, obci Turany, katastrálnom území Turany, evidované Okresným úradom Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 3029 a to:

byt č. 27 vo vchode č. 10 na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 1030, postaveného na parcele registra „C“ parcelné číslo 2394/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 676 m2,

– a s vlastníctvom bytu č. 27 spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 6624/210371.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

Byt č. 27 sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome, ktorý má 4 vchody, celkom 1+4 podlažia, technické podlažie je čiastočne zapustené do terénu, štyri podlažia sú obytné, vo vchode č.10 je celkom 8 bytov, dom je zrekonštruovaný, obvodové steny sú dodatočne zateplené, obnovená je krytina domu, dom nemá výťahy. Byt sa nachádza v krajnej sekcii na druhom poschodí, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 66,24 m2. Byt bol v roku 2006 komplexne zrekonštruovaný, v súčasnom období sa nevyužíva. Bytové jadro je murované, kúpeľňa a WC boli spojené do jednej miestnosti,  v ktorej je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou a digestorom /byt vnútorný rozvod plynu nemá/, za linkou sú keramické obklady steny. Podlahy v izbách sú z bukových vlysov, v kuchyni plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v chodbe a kúpeľni je keramická dlažba vnútorné povrchy stien a stropov tvoria vápenné hladké stierky, okná sú plastové, vnútorné dvere drevené dyhované osadené v drevených obložkových zárubniach. Vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové panelové, zdrojom je plynová kotolňa slúžiaca len tomuto domu. Bytový dom má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 6624/210371. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1973, vzhľadom na zistený technický stav domu a vykonávanú údržbu stanovil znalec životnosť domu na 100 rokov.